• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe zasady wykupu prawa własności gruntu przez użytkowników wieczystych. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami dotyczącymi przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną przedstawione wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie wykupu prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych wprowadzone nowelizacją do ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawą z 26 maja 2023 r. Kompleksowe omówienie zmian przepisów ma na celu odpowiednie przygotowanie pracowników urzędów do stosowania nowych zasad, warunków i procesów oraz opracowanie procedur niezbędnych do prawidłowego wprowadzenia proponowanych zmian w przepisach prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zmian wprowadzanych nowelizacją do ustawy o gospodarce nieruchomościami ustawą z 26 maja 2023 r. w zakresie wykupu prawa własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych.
• Zdobycie wiedzy pozwalającej na odpowiednie stosowanie wprowadzonych przepisów, w szczególności w zakresie zasad, warunków i procedur sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego oraz udzielania pomocy publicznej z tym związanej.
• Przedstawienie praktycznych zagadnień z zakresu stosowania w praktyce urzędniczej przepisów dotyczących użytkowania wieczystego oraz wskazanie i omówienie, jak zmieni się ta praktyka w związku ze zmianą przepisów.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste w polskim prawie.
2. Zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzone ustawą z dnia 26 maja 2023 r. ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw:
• Nowy Dział IVa pn.: „Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego” - roczne roszczenie użytkowników wieczystych do wykupu prawa własności gruntu – omówienie zasad, warunków i procedur – art. 198g-198l.
• Wprowadzenie do UGN pojęcia „działalności gospodarczej” na potrzeby przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - dodanie pkt 19 w art. 4.
• Doprecyzowanie art. 10 ust. 5 - udzielania pomocy publicznej.
• Wprowadzenie w art. 28 w ust. 2 obowiązku przeprowadzania w formie pisemnej rokowań dotyczących warunków sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego będącego przedsiębiorcą.
• Wykluczenie możliwości zbywania na rzecz użytkowników wieczystych tych gruntów, wobec których umowa użytkowania wieczystego została zawarta przed upływem 10 lat – art. 32 ust. 1.
• Dodanie ust. 1b do art. 32 - upoważnienie dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wojewodów do podejmowania uchwał i zarządzeń określających zasady przeznaczania do sprzedaży gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
• Wprowadzenie nowego mechanizmu ustalania ceny za nabycie prawa własności gruntu publicznego przez użytkownika wieczystego - zmiana art. 69.
• Określenie mechanizmu obliczania wartości pomocy publicznej oraz zasad ustalania i uiszczania dopłaty do wartości rynkowej gruntu - dodanie art. 69a.
• Konieczność uwzględnienia wytycznych komisji europejskiej dotyczących zachowania rynkowych warunków transakcji - dodanie ust. 5 w art. 70.
• Zmiany w innych ustawach m.in. w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
3. Podsumowanie - pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu użytkowania wieczystego. Jak również przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi oraz inne osoby prawne lub fizyczne zainteresowane zagadnieniami użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 października 2023 r.