• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw z 2023 r. i jej skutki w zakresie trybów sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami dotyczącymi przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Ważne informacje o szkoleniu

Uchwalona 26 maja 2023 przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw w znaczny sposób wpływa na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, a w szczególności na tryb przekształcenia prawa do gruntów użytkowanych przez przedsiębiorców i inne osoby prawne.

Podczas proponowanego szkolenia:

 • Przeanalizujemy zmiany związane z trybem przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, nowe zasady prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem oraz nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przy sprzedaży na wniosek jej użytkownika wieczystego.
 • Omówimy także przewidziane ustawą wyłączenia i ograniczenia ustawowe w zakresie „wykupu” nieruchomości przez wieczystych użytkowników.

Szkolenie będzie miało charakter przeglądowy. W jego ramach zaprezentowane i omówione będą wszystkie przepisy nowelizacji wpływające na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości, a w szczególności tryb nabycia własności gruntów przez ich użytkowników wieczystych oraz prawo wieczystego użytkownika do żądania zbycia na jego rzecz nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie przepisów nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw wdrażającej kolejny etap likwidacji wieczystego użytkowania jako podstawy władania gruntami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego.
 • Omówienie wyłączeń uniemożliwiających wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości: grunty Skarbu Państwa powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Lasom Państwowym, parkom narodowym, Wodom Polskim, a także grunty na terenie portów i przystani morskich, jako istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej.
 • Przeanalizowanie nowych zasad sprzedaży nieruchomości zabudowanych i ustalanie odpłatności za grunt.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przedstawienie i omówienie zmian wprowadzanych ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, jak również zmian w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, gospodarce nieruchomościami, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2023 r. (Dz. U. z 2023r, poz. 1463) oraz ich wpływu na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości.
 2. Znowelizowane zasady prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej.
 3. Wyłączenia i ograniczenia ustawowe w zakresie „wykupu” nieruchomości przez wieczystych użytkowników.
 4. Uchwała lub zarządzenie wojewody ustalające zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników. W jakim zakresie zapisy tego aktu mogą uniemożliwić wieczystemu użytkownikowi nabycie własności nieruchomości?
 5. Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przy sprzedaży na wniosek jej użytkownika wieczystego.
 6. Czy użytkownik wieczysty kupujący nieruchomość gruntową będzie musiał dopłacić do pełnej wartości rynkowej nawet po ustaleniu ceny sprzedaży na poziomie niższym? Zasady udzielania pomocy publicznej przy zbywaniu nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 7. Wyłączenia uniemożliwiające wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości.
 8. Roszczenie (żądanie) wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości. Czy rzeczywiście jest to roszczenie w sensie ścisłym i jaka jest droga jego realizacji przez wieczystego użytkownika?
 9. Czy w trybie realizacji żądania wieczystego użytkownika prowadzi się rokowania i sporządza się protokół stanowiący podstawę sporządzenia aktu notarialnego?
 10. Czy na sprzedaż nieruchomości w trybie żądania konieczne jest uzyskanie zgody organu stanowiącego (rady, sejmiku, wojewody)?
 11. Czy przy sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika w trybie żądania sporządza się wykaz nieruchomości na podstawie art. 35 u.g.n.?
 12. Warunki realizacji zgłoszonego żądania przez właściciela nieruchomości.
 13.  Sposób ustalania ceny sprzedaży oraz wyłączenia uniemożliwiające wieczystemu użytkownikowi zakup nieruchomości w szczególnym trybie.
 14. Uchwała rady lub sejmiku w przedmiocie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w trybie realizacji żądania. Przedstawienie wymogów nowelizacji oraz propozycji kształtowania treści tego aktu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu użytkowania wieczystego; jak również przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 listopada 2023 r.