• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - nowy stan prawny od kwietnia bieżącego roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

• Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zmiany stanu prawnego od 1 kwietnia bieżącego roku w zakresie warunków technicznych budynków i ich usytuowania, tj.: ustalenie odległości od granic działek dla budownictwa wielorodzinnego, nowe regulacje dotyczące lokalizacji budynków produkcyjnych i magazynowych, nowe uregulowania dotyczące publicznych placów i ograniczenie ich „betonozy”, nowe zasady lokalizacji i organizowania placów zabaw i miejsc rekreacji, nowe regulacje dla stanowisk postojowych, nowe regulacje dotyczące lokali i pomieszczeń w budynkach.
• Przeanalizujemy również w kontekście organizacji przestrzeni dotyczącej budynków i budowli zmiany prawne dotyczących zagospodarowania przestrzennego w ostatnich latach np. wprowadzenie pojęcia planu ogólnego gminy, umowy urbanistycznej, związanie decyzji o warunkach zabudowy z planem ogólnym czy też kwestie dotyczące uwzględniania w zagospodarowaniu tzw. powierzchni i terenu biologicznie czynnych.
• Podczas zajęć omówimy zmieniane przepisy i ich wykładnię oraz ich wpływ na dotychczasową praktykę, a także wskażemy, jak w praktyce poruszać się w znowelizowanych przepisach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą zasad organizacji przestrzeni dotyczących budynków i budowli oraz dojazdów do nich ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z nowelizacją przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 1 kwietnia 2024 r.
• Dowiesz się:
- W jakich odległościach od granic działek ewidencyjnych i pasów drogowych oraz względem siebie sytuuje się budynki i budowle?
- Jakie warunki dotyczą parametrów dojazdów do nieruchomości?
- Czy odległości wymienione w rozporządzeniu od granic działek dotyczą istniejących granic czy także tych planowanych (podziały nieruchomości)?
- Co zmieni się od 1 kwietnia 2024 roku w zakresie uregulowań ww. rozporządzenia?
- Jakie parametry powinny mieć parkingi i miejsca postojowe?
- Jakie parametry winny mieć pomieszczenia?
- Jak zagospodarowuje się tereny rekreacyjne i zieleni?
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe prezentację, zbiór orzeczeń sądów oraz przykłady rysunkowe.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wyjaśnienie i rozumienie pojęć związanych z sytuowaniem budynków, obiektów budowlanych i innych obiektów technicznych w przestrzeni, m.in.
• Budynek.
• Obiekt budowlany.
• Działka budowlana. Szerokość, powierzchnia i inne parametry.
• Droga jako budowla a droga jako obiekt ewidencji gruntów i budynków.
• Budowla.
• Obiekt liniowy.
• Obiekt małej architektury.
• Budowa, nadbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, ulepszenie, rozbudowa, zmiana przeznaczenia.
• Pas drogowy, jezdnia, zjazd, skrzyżowanie i węzeł, urządzenie drogi, urządzenie obce, drogowy obiekt inżynierski, most i wiadukt.
• Kanał technologiczny.
• Parking, miejsce postojowe, garaż.
• Wejścia do budynków.
• Zagospodarowanie działki.
2. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.
3. Pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi.
4. Odległości budynków od granic sąsiedniej działki budowlanej i innych działek ewidencyjnych.
5. Odległości budynków od innych budynków i obiektów budowlanych i urządzeń w ramach zagospodarowania działki budowlanej.
6. Wzajemne odległości między różnymi obiektami w ramach zagospodarowania działki budowlanej.
7. Odległości obiektów od lasu, cieku, wału ochronnego.
8. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym i poza pasem drogowym dróg publicznych i w drogach niepublicznych.
9. Odległości nowotworzonych granic działek ewidencyjnych od istniejących budynków i obiektów budowlanych i urządzeń.
10. Dojścia i dojazdy do nieruchomości, bezpośrednie i pośrednie, szerokości i inne uwarunkowania, podstawy prawne. Co to znaczy „dostęp nieodpowiedni”?
11. Parkingi i garaże.
12. Miejsca gromadzenia odpadów stałych i ciekłych.
13. Pojęcie działki uzbrojonej, przyłącza.
14. Urządzenia czerpania wody.
15. Zagospodarowanie zielenią i urządzeniami rekreacyjnymi.
16. Ogradzanie terenów. Ogrodzenia.
17. Komunikacja wewnątrz zagospodarowania działki budowlanej, wejścia do budynków i obiektów.
18. Schody, rampy, pochylnie, zewnętrzne urządzenia dźwigowe.
19. Kanały technologiczne, zasady lokalizacji, zasady lokalizacji urządzeń w kanałach technologicznych.
20. Droga dla pieszych a chodnik. Usytuowanie jezdni, poboczy, chodników, dróg rowerowych, pas ochronny i pas buforowy w pasie drogi.
21. Co to są tzw. „trudne warunki” i kiedy mogą mieć zastosowanie.
22. Zjazdy i ich parametry techniczne – gdzie szukać informacji?
23. Urządzenia drogi i ich usytuowanie.
24. Separacje poziome i pionowe urządzeń w drogach.
25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Ogólny zakres zmian.
• Zmiany dla budynków wielorodzinnych.
• Lokalizacja budynków produkcyjnych i magazynowych.
• Place zabaw.
• Miejsca parkingowe.
• Powierzchnie biologicznie czynne.
26. Podsumowanie i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin i powiatów, zarządcy nieruchomości, zarządcy dróg, projektanci, architekci, geodeci, urbaniści, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi w zakresie geodezji, budownictwa, projektanci planów miejscowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2024 r.