• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego po dużej nowelizacji z 2023 r.

Przy zgłoszeniach do 6 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o KPA, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia dotyczące uzyskiwania lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z naciskiem na omówienie dużej nowelizacji z 2023 r. Zaprezentujemy również aktualne orzecznictwo w przedmiotowym zakresie. Omówimy elementy kpa w zakresie wydawania i uzyskiwania decyzji WZ oraz decyzji ULICP. Oprócz prezentacji stosowania przepisów wskażemy także kwestie praktyczne ich stosowania i dobre praktyki mające na celu przyspieszenie procedur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy, kiedy należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • Poznanie mechanizmów prawidłowego sporządzenia projektu decyzji i jej wydania.
  • Poznanie przepisów, orzecznictwa, umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących postępowań.
  • Wymiana doświadczeń, przedstawienie dobrych praktyk ułatwiających proces uzyskiwania lub wydawania takich decyzji.
  • Zdobycie umiejętności poruszania się po odrębnych regulacjach prawnych rzutujących na procedurę: kpa, prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ochrona gruntów rolnych i leśnych itd.
  • Poznanie sposobów przyspieszenia procesu uzyskiwania bądź załatwiania decyzji.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, kiedy decyzja, kiedy obligatoryjnie ustalenia miejscowego planu, przepisy odrębne, w tym specustawy.
2. Omówienie przepisów przejściowych nowelizacji z 03.01.2022 r., problemy praktyki.
3. Omówienie przepisów przejściowych dużej nowelizacji z dnia 7 lipca 2023 r.
4. Organy właściwe - w tym wyłączenie organu.
5. Wszczęcie postępowania:
• Wymogi formalne wniosku - omówienie rozporządzenia.
• Kiedy decyzja WZ, kiedy decyzja ULICP.
• Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku - problemy praktyki - czy termin można przedłużyć, co zrobić, jak wnioskodawca uzupełni po terminie.
• Terminy na wydanie decyzji i sankcje za przewłokę postępowania.
6. Strony postępowania: kiedy art. 28 kpa, kiedy przepis szczególny, problemy praktyki: strony nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe, strony w kontekście Spółdzielni Mieszkaniowych/Wspólnot Mieszkaniowych, art. 49a kpa itd. Uproszczenia proceduralne wprowadzone nowelizacją. Udział organizacji społecznych.
7. Projekt decyzji.
8. Uzgodnienia oraz występowanie o opinię.
9. Obszar analizowany w świetle ustawy i rozporządzenia.
10. Wymogi, jakie muszą być spełnione, by wydać decyzję ULICP.
11. Wymogi dot. warunków zabudowy, w tym omówienie ostatnich zmian przepisów. Problematyka planu ogólnego oraz obszaru uzupełnienia zabudowy - kiedy zmiany wchodzą w życie, problemy praktyki.
12. Jakie działania nie wymagają uzyskania decyzji o warunkach zabudowy - zmiany w tym zakresie, przepisy przejściowe.
13. Problematyka ochrony gruntów rolnych i leśnych: zwarta zabudowa, obszar zwartej zabudowy itd.
14. Decyzja odmowna, w tym problem opłaty skarbowej.
15. Weryfikacja decyzji, w tym odrębności proceduralne dot. decyzji ULICP.
16. Tryby nadzwyczajne, w tym odrębności proceduralne dot. decyzji ULICP.
17. Cesja decyzji WZ.
18. Kiedy decyzje lokalizacyjne wygasają. Kiedy decyzje muszą być wygaszone.
19. Elementy prawa budowlanego - decyzja a zmiana pozwolenia na budowę/zmiana sposobu użytkowania. 
20. Zmiana decyzji.
21. Problem roszczeń majątkowych i kwestie stosowania art. 36 i 37 ustawy.
22. Art. 66a i in. konsekwencje zmiany przepisów środowiskowych od 13.05.2021 r.
23. Planowane zmiany przepisów.
24. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania. UWAGA: pytania można zadawać na każdym etapie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów/referatów planowania przestrzennego urzędów gmin i miast, pracownicy wydziałów budownictwa/architektury/inwestycji starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, pracownicy nadzoru budowlanego (PINB, WINB), pracownicy organów uzgadniających projekty decyzji, pracownicy SKO, pracownicy urzędów marszałkowskich (wydziałów przyznających środki zewnętrzne), inwestorzy - spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, deweloperzy, uczelnie, szpitale, urbaniści, projektanci, prawnicy, inne osoby reprezentujące inwestorów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia i udziałem w dyskusji/wymianie doświadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener - praktyk, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu Zamówień publicznych. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. W latach 2008 -2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), szkolenia prowadzi od 2012 r., specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne uwarunkowania procesu inwestycyjno - budowlanego. Od stycznia 2014 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 6 maja 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zgłoszenia należy przesłać
do 15 maja 2024 r.