• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zakończenie budowy i oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych. Postępowanie w przypadku popełnionych w trakcie realizacji istotnych i nieistotnych odstępstw od pozwolenia na budowę i zatwierdzonych w nim projektów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym dotyczącymi procesu zakończenia budowy. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednym z bardzo istotnych elementów decydujących o możliwości legalnego zakończenia budowy jest kwestia oceny charakteru zmian, jakie w stosunku do rozwiązań projektowych dokonano w trakcie realizacji robót, a więc czy rozstrzygnięcia:
• miały charakter istotny lub nieistotny?
• zostały w sposób formalny poprawnie zakwalifikowane i uwidocznione przez projektanta ?
• na ile ocena projektanta może być kwestionowana przez służby nadzoru budowlanego?
Liczne w ostatnim czasie zmiany ustawy Prawo budowlane sprawiają wiele trudności w bieżącej pracy administracji publicznej, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze wątpliwości z tego zakresu. Podczas zajęć zaprezentujemy aktualne, permanentnie zmieniane w ostatnich latach regulacje dotyczące kwestii procedur obowiązujących przy kończeniu budowy i przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania, zmiany w zakresie wymaganych dokumentów, kar i innych konsekwencji z tytułu niedopełnienia formalności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z aktualnymi przepisami dotyczącymi formalnego kończenia realizacji obiektów budowlanych, które wymagają uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.
• Przedstawienie zasad obowiązkowej kontroli decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przeprowadzanej przez organy nadzoru budowlanego, lub zawiadamiania o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania.
• Prezentacja zmian w kończeniu procesu budowlanego wynikających z przepisów ustaw związanych z COVID-19, wzorów nowych formularzy oraz możliwości stosowania drogi elektronicznej.
• Zapoznanie ze zmianami związanymi z tzw. Polskim Ładem.
• Przedstawienie konsekwencji art. 59i Prawa budowlanego mówiącego o karach finansowych grożących za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego oraz art. 93, mówiącego o sankcjach karnych nakładanych na inwestora takiego obiektu.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i pojawiających się wątpliwości.
• Odpowiedź na pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzanie.
2. Ewolucja art. 36a Prawa budowlanego, coraz większy zakres dopuszczalnych zmian traktowanych jako nieistotne odstępstwa.
3. Kwestia odstępstw przy robotach budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia.
4. Dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza, omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi.
5. Odbiory robót budowlanych.
6. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.
7.   Kontrole ze strony straży pożarnej i inspekcji sanitarnej.
8. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
9. Kontrola zakończonej budowy wykonywania przez służby nadzoru budowlanego, nowy wzór protokołu kontroli.
10. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości, taryfikator kar finansowych.
11. Nowa procedura „żółtej kartki” za nielegalne użytkowania i późniejsze sankcje karne.
12. Rozpoczęcie użytkowania i zakładanie książki obiektu budowlanego.
13. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego.
14. Przepisy karne.
15. Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji, osoby odpowiedzialne w jednostkach za przygotowywanie, realizację i nadzór inwestycji budowlanych, projektanci, osoby projektujące, prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, inwestorzy. Podstawowo szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się prowadzeniem inwestycji budowlanych, zarówno w sferze budżetowej jak i w sektorze prywatnym, ale wartościowe informacje w zakresie zajęć znajdą dla siebie także osoby prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, czyli wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 marca 2023 r.