• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aspekty ekonomicznej oceny funkcjonowania organów zarządczych i nadzorczych jako podstawa do udzielenia absolutorium w samorządowych spółkach komunalnych

Przy zgłoszeniach do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie zapoznanie uczestników z procesem oceny działalności zarządu oraz organów nadzorczych w spółkach komunalnych, co stanowi podstawę do udzielenia absolutorium.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione przepisy, będące podstawą ekonomicznej oceny działalności organów zarządczych i nadzorczych samorządowych spółek komunalnych. Poznają Państwo ustawowe obowiązki zarządu w prezentowaniu wyników działalności spółki oraz uprawnienia do przeprowadzania kontroli w spółce z ramienia właściciela (wójta, burmistrza, prezydenta). Prowadząca przedstawi podstawowe wskaźniki ekonomiczne i finansowe niezbędne dla rzetelnej oceny spółki, oraz wskaże na źródła i dokumenty, z których należy pozyskać dane do analizy. Prawidłowa ocena jest podstawą do przedstawienia materiałów na Walne Zgromadzenie, co stanowi podstawę do udzielenia absolutorium.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie regulacji wewnętrznych w strukturze urzędu związanych z zapewnieniem nadzoru i kontroli nad spółkami.
• Cele nadzoru właścicielskiego.
• Przypomnienie obowiązków rad nadzorczych w zakresie sprawowanego nadzoru i obowiązku przedstawienia dokumentów organowi właścicielskiemu.
• Poznanie modeli organizacji nadzoru w strukturach jst.
• Wskazanie – jak poprawnie definiować wnioski dla organu właścicielskiego w sytuacji straty, nie zrealizowania uchwały w zakresie kształtowania wynagrodzeń (w części zmiennej) oraz podziału zysku.
• Poznanie uprawnień radnych do kontroli nad działalnością spółek.
• Omówienie zwiększonych obowiązków sprawozdawczych i analitycznych jst w zakresie konieczności monitorowania majątku jst zaangażowanego w spółkach. 
• Wskazanie przykładów nieprawidłowości w systemie nadzoru.
• Dokonanie przeglądu wybranego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.
• Odpowiemy m.in. na pytania:

- Czy radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce?
- Czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień?
- Jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w kodeksie spółek, a także w  przepisach o zasadach rachunkowości?
- Jak zmiany w KSH wpłyną na zakres uprawnień wykonywanych w ramach nadzoru przez komórki organizacyjne urzędu?
 

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy.
 2. Specyfika spółki komunalnej jako spółki prawa handlowego.
 3. Cel nadzoru właścicielskiego, w tym rozliczenie zarządu z realizacji zadań rzeczowych i finansowych za rok obrotowy.
 4. Modele organizacji nadzoru w strukturach jst.
 5. Ustawowe obowiązki nadzorcze Rady Nadzorczej.
 6. Ustawowe obowiązki zarządu w prezentowaniu wyników działalności spółki.
 7. Uprawnienia do przeprowadzania kontroli w spółce z ramienia właściciela (wójta, burmistrza, prezydenta).
 8. Specyfika uprawnień do przeprowadzania kontroli przez radnych.
 9. Metoda wskaźnikowa do oceny efektywności i kondycji ekonomiczno-finansowej spółki (omówienie podstawowych mierników ze wskazaniem przykładów i interpretacją wyniku).
 10. Dozwolona pomoc, wsparcie, rekompensaty dla spółek komunalnych.
 11. Jak czytać bilans spółki? (wskazanie podstawowych pozycji i wzajemnych powiązań).
 12. Materiały i raport biegłego z badania bilansu.
 13. Stanowisko i wnioski Rady Nadzorczej, miedzy innymi w zakresie pokrycia straty lub podziału zysku spółki.
 14. Rozliczenie Zarządu i Rady Nadzorczej z zadań realizowanych w ramach zastosowanych instrumentów kształtowania wynagrodzeń.
 15. Jak przygotować materiały merytoryczne i stanowisko z oceny spółki przez pracowników urzędu uczestniczących w procesie kontroli i nadzoru dla organu reprezentującego właściciela. 
 16. Absolutorium dla zarządu.
 17. Prezentacja wyników nadzoru dla organu stanowiącego (zasady i dobra praktyka).
 18. Przykładowe nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów gmin, powiatów, województw – specjalistów działów merytorycznych zajmujących się wykonywaniem zadań w zakresie nadzoru, kontroli, dokonujących ocen efektywności zarządzania spółkami komunalnymi. Zapraszamy również specjalistów działów księgowości dokonujących analizy i oceny wskaźników ekonomiczno-finansowych i kondycji spółek komunalnych, przygotowujących wnioski w zakresie zastosowania dopuszczalnych metod wsparcia i pomocy finansowej, pracowników opracowujących informację o stanie mienia, przewodniczących i radnych komisji rewizyjnych i kontroli, Przedstawicieli Zarządów i Rad Nadzorczych spółek komunalnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca - ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 10 czerwca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 czerwca 2024 r.