• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gatunki drzew i krzewów. Praktyczne rozpoznawanie w kontekście nasadzeń zastępczych (kompensacji przyrodniczej). Zajęcia w terenie

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z zapisami ustawy o ochronie przyrody odnoszącymi się do procedury zgłaszania zamiaru usunięcia drzew oraz zezwalania na usuwanie drzew i krzewów pracownicy organów administracji obowiązani są do przeprowadzenia oględzin, w tym rozpoznania gatunku drzewa lub krzewu. Weryfikuje się także możliwość występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Spełnienie powyższego obowiązku niejednokrotnie nastręcza trudności, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji. Na warsztatach w terenie omówione zostaną cechy charakterystyczne gatunków drzew i krzewów, w tym m. in. pokrój (charakterystyczna sylwetka), kora i liście. Zaprezentowane będzie również wykonanie praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień na okoliczność występowania chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Poruszone zostaną także aspekty nakładania i wykonywania kompensacji przyrodniczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nauka rozpoznawania drzew i krzewów.
  • Zdobycie umiejętności wykonywania terenowych przeglądów zadrzewień.
  • Przybliżenie kwestii nasadzeń zastępczych (kompensacji przyrodniczej).

Uwaga!

Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do zajęć w terenie uwzględniając zmienną pogodę.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Przepisy prawne dot. nasadzeń zastępczych stanowiących kompensację przyrodniczą.
  2. Informacje wstępne z zakresu rozpoznawania drzew i krzewów, w tym przedstawienie literatury fachowej oraz innych źródeł informacji (klucze do oznaczania, leksykony, atlasy, portale internetowe).
  3. Chronione gatunki fauny, grzybów oraz porostów związane z drzewami i krzewami – informacje ogólne oraz zapoznanie z literaturą fachową i innymi źródłami informacji.
  4. Biologia drzew i krzewów w odniesieniu do różnych warunków siedliskowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej.
  5. Rola i walory drzew i krzewów oraz zieleni urządzonej w przestrzeni miejskiej i w krajobrazie półnaturalnym.
  6. Praktyczne zajęcia terenowe (warsztaty) z rozpoznawania drzew i krzewów.
  7. Nasadzenia zastępcze (kompensacja przyrodnicza) – studium przypadków; dyskusja, wymiana spostrzeżeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów (gmin, starostw, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich) zaangażowanych w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących określonego decyzjami usunięcia dendroflory i urządzania zieleni na końcowych etapach realizacji inwestycji oraz dokonujących zabiegów usuwania drzew w związku z pielęgnowaniem zieleni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk biologicznych, ekspert z dziedziny botaniki, ochrony przyrody oraz systemów informacji geograficznej; wykształcenie wyższe uzyskane w trakcie studiów w uznanych ośrodkach akademickich (UMCS Lublin, Instytut Botaniki im. W. Szafera w Krakowie); doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy zarówno w sektorze prywatnym, jak również w instytucjach państwowych; współautor planów ochrony parków narodowych i rezerwatów przyrody, planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczych, w tym także drzew i krzewów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro. (po rozpoczęciu zajęć zaprosimy Państwa na edukacyjny spacer).

Cena: 470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 marca 2023 r.