• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie w najnowszym orzecznictwie Sądów Administracyjnych, organów nadzoru , Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Zamówień Publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z najnowszym orzecznictwem oraz aktualnymi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu gospodarki odpadami, podczas którego kluczowy nacisk zostanie położony na najnowsze orzeczenia dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podczas szkolenia zostaną także omówione najnowsze interpretacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące tejże ustawy. Przedstawione zostaną także kluczowe elementy systemu kaucyjnego oraz kierunki zmian w gospodarce odpadami wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa,
• Omówienie najnowszego orzecznictwa dotyczącego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego wpływu na sytuację prawną gmin oraz kierunki optymalizacji systemu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przedstawienie kluczowych elementów systemu kaucyjnego oraz kierunków zmian w gospodarce odpadami wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028.
2. Omówienie orzeczeń dotyczących kluczowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
• Naczelnego Sadu Administracyjnego,
• wojewódzkich sądów administracyjnych,
• wojewodów,
• regionalnych izb obrachunkowych,
• Krajowej Izby Odwoławczej,
• Sądu Zamówień Publicznych.
3. Omówienie najnowszych interpretacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, spółki śmieciowe (komunalne i prywatne).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia dla zamawiających i wykonawców działających w branży odpadowej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie in house.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 370 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 16 października 2023 r.