• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 14 lutego 2024 r. cena wynosi 399  zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, przedmiotem którego będą kary pieniężne związane z wymogami dotyczącymi poziomów w zakresie recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia

Ważne informacje o szkoleniu

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych określonych poziomów w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Osiągnięcie tych wymaganych ustawą poziomów ilościowych często stanowi duże wyzwanie dla podmiotów odbierających odpady. Problem ten będzie tylko narastał ze względu na zwiększenie w kolejnych latach wymaganych wskaźników w tym zakresie. Nie wykonanie natomiast przez przedsiębiorców obowiązku określonego w art. 9g pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, skutkuje koniecznością nakładania na nich przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kar pieniężnych. Decyzja ta ma charakter związany, a organ administracji nie może odstąpić od jej wydania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Choć w ustawie uregulowano przesłanki wymiaru kary pieniężnych, to jednak nie określono przypadków ani warunków odstąpienia od nałożenia tej kary administracyjnej. Proponowane zajęcia pomogą wyjaśnić i uporządkować wiedzę związaną z problematyką szkolenia. Wykładowca w praktyczny sposób, w oparciu o konkretne przykłady omówi obowiązki oraz kary w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących osiągania określonych poziomów recyklingu w ramach utrzymania czystości i porządku w gminach przez podmioty odbierające odpady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Szczegółowa analiza przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach dotyczących kar pieniężnych za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz przepisów k.p.a. dotyczących nakładania administracyjnych kary pieniężnych.
  • Omówienie zasad nakładania i wyliczania kary pieniężnej oraz wyjaśnienie najważniejszych zawiłości proceduralnych związanych z tematem szkolenia.
  • Przygotowanie do właściwej realizacji zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, nakładających kary pieniężne w zakresie nieosiągania wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
  • Przedstawienie wzorów decyzji oraz postanowień.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki wynikające z art. 9g pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych w art. 3aa albo art. 3b ust. 1).
2. Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. 
3. Postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nie wykonanie obowiązku określonego w art. 9g pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach.
4. Jak prowadzić postępowanie dowodowe? Czy dopuszczalne jest np. przesłuchanie świadków? Jakie dowody są kluczowe?
5. Sposób obliczania wysokości kary pieniężnej. Błędne wykorzystywanie danych z BDO oraz niewłaściwe stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na składowisku (problem zaokrągleń w sprawozdawczości dotyczącej odpadów komunalnych).
6. Zaokrąglamy, czy nie zaokrąglamy karę pieniężną? Dlaczego kilka groszy ma znaczenie?
7. Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców a możliwość nałożenia kary pieniężnej.
8. Czy jest możliwość odstąpienia od wydania decyzji nakładającej karę pieniężną?
9. Stosowanie przepisów dotyczących administracyjnych kar pieniężnych.
10. Czy mają zastosowanie dyrektywy wymiaru kar administracyjnych?
11. Możliwość odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestanie na pouczeniu.
12. Jak ocenić wagę naruszenia prawa, czy strona zaprzestała naruszania prawa albo usunęła naruszenie prawa?
13. Jak ocenić, czy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej? Co to jest siła wyższa?
14. Co w sytuacji zmiany (nowelizacji) przepisów odpadowych w trakcie roku kalendarzowego?
15. Dyskusja, wymiana doświadczeń oraz odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin / miast wydający decyzje administracyjne, nakładające kary pieniężne za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (podstawa prawna art. 9x ust. 2 pkt 1 u.c.p.g.).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m. in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach). Wykładowca, prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 14 lutego 2024 r. cena wynosi 399  zł netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 lutego 2024 r.