• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najem mieszkań komunalnych

online
Potwierdzone

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka mieszkaniowa, przedmiotem którego będzie najem mieszkań komunalnych w świetle przepisów Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeksu Cywilnego, a także codziennej praktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

• Ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnianie lokali w ramach najmu socjalnego, lokali zamiennych, a także zaspokajanie potrzeby mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Zadania te gmina wykonuje wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy, który oddawany jest w najem osobom spełniającym kryteria określone w uchwale rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
• Podczas szkolenia dokładnie przeanalizujemy procedury zawierania i rozwiązywania umów najmu na czas określony i na czas nieokreślony, a także przedstawione zostaną formy ochrony praw lokatorów.
• Przedstawimy również prawa i obowiązki stron umów najmu, w jaki sposób gmina powinna zapobiegać powstawaniu zadłużeniom lokali mieszkalnych, a także zasady bezumownego korzystania z mieszkań komunalnych z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, które nastąpiły od 2019 roku.
• Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych, przedstawi jak należycie stosować przepisy oraz przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi, jak realizować obowiązki prawne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć uczestnicy (przede wszystkim pracownicy urzędów gmin, zarządcy i administratorzy komunalnych budynków mieszkalnych):
• Zapoznają się z obowiązkami gminy w zakresie najmu mieszkań komunalnych, na podstawie wybranych przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego.
• Uzyskają informacje o obowiązkach stron umowy najmu, a także poznają przesłanki i tryb rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy.
• Poznają narzędzia do przeciwdziałania zadłużeniu czynszowemu oraz formy pomocy dłużnikom w spłacie ciążącego na nich zadłużeniu czynszowym.
• Zapoznają się z najczęściej popełnianiami błędami i nieprawidłowościami pojawiającymi się przy wypowiadaniu najemcom umów najmu.
• Poznają odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
• Zadania gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
• Podstawy prawne i formy ochrony praw lokatorów.
• Definicja najmu z Ustawy – Kodeks cywilny.
• Podstawowe warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.
• Analiza sytuacji materialnej wnioskodawcy w tym rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.
2. Gmina jako strona umowy najmu.
• Obowiązki zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego wynikające z przepisów prawa.
• Obowiązki stron umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony w tym umów zawieranych po dniu 21 kwietnia 2019 roku.
• Najem socjalny lokalu i wymogi zawarcia kolejnej umowy na czas oznaczony.
• Najem lokalu zamiennego na czas oznaczony i na czas nieoznaczony.
• Protokólarne przekazanie lokalu najemcy.
• Pobór i zwrot kaucji mieszkaniowej.
• Zawarcie umowy najmu przez małżonków.
• Zasady wstąpienia w stosunek najmu.
3. Obowiązki najemcy mieszkania komunalnego.
• Ustawowe obowiązki najemcy.
• Zapłata czynszu i opłat niezależnych od wynajmującego, po nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów.
• Zasady polityki czynszowej i podwyższania wysokości czynszu, w tym dla umów zawieranych na czas nieznaczony po dniu 21 kwietnia 2019 roku.
• Skutki prawne umów najmu na czas nieoznaczony zawieranych po dniu 21 kwietnia 2019 roku.
• Formy przeciwdziałania zaległościom czynszowym.
• Udostępnianie lokalu dla potrzeb zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego.
4. Skutki niewywiązywania się najemcy z umowy najmu.
• Podstawy prawne wypowiedzenia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego oraz umowy zawartej na czas oznaczony.
• Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego.
• Naruszanie Regulaminu Porządku Domowego.
• Skutki prawne wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.
• Odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu.
• Postępowanie o sądowe nakazanie opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu.
5. Zapewnienie najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych.
• Osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego, najmu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, na mocy wyroku eksmisyjnego.
• Tryb zapewnienia najmu socjalnego i tymczasowych pomieszczeń.
• Protokolarne przejęcie lokalu od użytkownika.
• Termin rozliczenia najmu po przejęciu lokalu.
6. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla zarządców i administratorów komunalnych budynków mieszkalnych. Na zajęcia zapraszamy przede wszystkim pracowników urzędów gmin i jednostek organizacyjnych gmin zarządzających mieszkaniowymi zasobami gmin.  

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie zawodowo odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. W latach 2008 – 2010 oraz od 2017 do 2023 roku Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzący wykłady dotyczące ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, a w szczególności gminnej gospodarki mieszkaniowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lutego 2024 r.