• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nasadzenia zastępcze jako kompensacja przyrodnicza za usuwane drzewa/krzewy na podstawie ustawy o ochronie przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii ochrona środowiska, którego przedmiotem będą nasadzenia zastępcze drzew w zamian za ich usuwanie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia prowadząca omówi krok po kroku, jak prowadzić postępowania administracyjne w zakresie zalecania kompensacji przyrodniczej za usuwane drzewa/krzewy, z uwzględnieniem przesadzenia drzew/krzewów, w tym także w pasach drogowych. Zinterpretuje problematykę przesadzania drzew w kontekście ustawy o ochronie przyrody oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Omówi procedury prowadzenia kontroli nasadzeń zalecanych w decyzjach z opłatami, bez opłat, a także w przypadku przesadzenia drzew/krzewów i udatności nasadzeń w świetle przyczyny zależnej i niezależnej od posiadacza. Poznają Państwo orzeczenia oraz liczne wyroki sądowe (w tym najnowsze), związane z tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. nakładania kompensacji przyrodniczej, z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa sądowego (NSA i WSA), przykładów z literatury oraz dokumentacji zdjęciowej i praktycznej wiedzy wykładowcy.
Poznanie procedury zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z zaleceniem nasadzeń oraz bez ich zalecenia w decyzjach z opłatami odroczonymi oraz bez opłat.
Poznanie zasad i procedury odbioru nasadzeń oraz sprawdzenia udatności nasadzeń w decyzjach z opłatami oraz bez opłat.
Omówienie kompensacji przyrodniczej w pasach drogowych (jak stosować i co uwzględniać), jak ustalić nasadzenia krzewów w zamian za usunięte drzewo.
Omówienie procedury przesadzenia drzew w świetle literatury oraz wyroków sądowych.
Zapoznanie się z procedurą kompensacji i odbiorem nasadzeń w świetle KPA, ze wskazaniem praktycznego stosowaniem procedury administracyjnej w sprawach związanych z nakładaniem obowiązku kompensacji przyrodniczej a potem sprawdzania udatności nasadzeń.
Zapoznanie się z praktycznym ustalaniem ilości nasadzeń kompensacyjnych w decyzjach wydawanych z uwzględnieniem art. 86 ust. 1 uop oraz przy inwestycjach.
Omówienie zagadnień dotyczących uzasadniania decyzji z warunkami nasadzeń zmiana/uchylenie, decyzji ostatecznej, stwierdzenie wygaśnięcia decyzji w trybie art. 162 kpa .

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne wzory dokumentów – decyzji i postepowań.
Wzory  decyzji:
• Decyzja  z odroczeniem opłat pod warunkiem nasadzeń – art. 83 d ust. 2
• Decyzja z warunkiem nasadzeń bez opłat – art. 83 d ust. 1 i 2
• Decyzja na przesadzenie – art. 83 d ust. 1 i 3
• Decyzja umarzająca opłaty – art. 84 ust. 4
• Decyzja o pobraniu opłaty  - art. 84 ust. 5
• Decyzja o częściowym pobraniu opłaty- art. 84 ust. 5 uop
• Decyzja o częściowym umorzeniu opłaty – art. 84 ust. 4 uop
• Decyzja o zmianie warunku – art. 155 kpa
• Decyzja o zmianie warunku i wygaszeniu – art. 155 i 162 kpa
• Decyzja o odmowie zmiany warunku nasadzeń – art. 155 kpa
• Decyzja o wygaśnięciu – art. 162 kpa
• Decyzja nakładająca ponowny warunek nasadzenia-art. 86 ust.2 uop

Wzory postępowań:
• Z art. 84 na podstawie decyzji z opłatami
• Zawiadomienie o komisji  w terenie w dacie posadzenia drzew  na podstawie decyzji z opłatami
• Wyjaśnienie posadzenia  drzew niezgodnie  z decyzja z opłatami – art. 50 kpa
• Pismo informujące o umorzeniu opłaty za 3 lata
• Zawiadomienie o wszczęciu  postępowania z urzędu lub na wniosek strony  o umorzeniu/ pobraniu opłaty po 3 latach- art. 61 kpa
• Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. umorzenia/pobrania opłaty po 3 latach art. 10 kpa
• Z art. 86 na podstawie decyzji bez opłat
• Pismo  do strony  po informacji o nasadzeniach, że drzewa/krzewy zachowały żywotność
• Pismo do strony jeżeli nie przesłała w terminie informacji o nasadzeniach
• Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ponownego nałożenia warunku nasadzeń – art. 61 kpa
• Pismo kończące postępowanie po 3 latach jeżeli drzewo zachowało żywotność
• Upomnienie – art. 86 ust. 3 uop
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie pojęć: tereny zieleni, drzewo, krzew, złom, wywrot, zachowanie żywotności drzew, krzewów, w świetle kompensacji przyrodniczej.
2. Omówienie pojęcia – zasady oraz znaczenia  zrównoważonego rozwoju dla kompensacji przyrodniczej na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych.
3. Kompensacja przyrodnicza  na podstawie  Prawa ochrony środowiska ( art. 3 pkt 8 i art. 75 poś) i literatury  w świetle zrównoważonego rozwoju – art. 50 poś.
4. Pojęcie żywotności drzewa w świetle ustawy o ochronie przyrody, art. 5  pkt. 26e uop.
5. Kompleksowe omówienie  procedur postępowań w zakresie kontroli nasadzeń w decyzjach z  opłatami oraz bez opłat a także przesadzenia drzew, na podstawie  uop oraz kpa.
6. Ustalanie kompensacji przyrodniczej w decyzjach; co należy brać pod uwagę przy zalecaniu kompensacji, parametry sadzonych drzew/krzewów , miejsce nasadzeń, gatunki drzew/krzewów – art. 83c ust. 4 (dokumentacja zdjęciowa gatunków drzew i krzewów jako nasadzenia kompensacyjne)
7. Czy organ może  nie zaakceptować nasadzeń wskazanych we wniosku strony?
8. Czy organ może  zalecić nasadzenie krzewów za usunięcie drzew i jak je przeliczać?
9. Czy zalecamy nasadzenia  na podstawie zgłoszenia osoby fizycznej?
10. Nasadzenia kompensacyjne w pasach drogowych (dokumentacja zdjęciowa)
11. Jak i gdzie nie należy sadzić drzew w ramach kompensacji przyrodniczej? (dokumentacja zdjęciowa).
12. Nasadzenia kompensacyjne a ustawa o samorządzie gminnym.
13. Procedura  przesadzenia drzew – czym się kierować? długość okresu przygotowania do przesadzenia wg ustawy oraz literatury. 
14. Czy na przesadzenie  na tą sama nieruchomość wymagane jest zezwolenie? (wyroki sądowe)
15. Decyzje administracyjne  ze wskazaniem  nasadzeń kompensacyjnych ( omówienie  ustalania  kompensacji) –  art. 83d ust. 2, 3 i 4 oraz kompetencje organów. 
16. Ustalanie kompensacji przyrodniczej w decyzjach z opłatami odroczonymi (art. 84 uop) i bez opłat (art. 86 uop), ustalanie terminu nasadzeń, omówienie procedury sprawdzania przed i po 3 latach w świetle  zachowania lub nie zachowania żywotności oraz  przyczyny zależnej i niezależnej od posiadacza nieruchomości- art. 84 ust. 1- 8,( o dokumentacja zdjęciowa).
17. Jak wydać decyzję na usunięcie topoli  nienależącej do gatunku rodzimego o obwodzie powyżej 100 cm – art. 86 ust. 1 pkt 11 uop.
18. Omówienie procedury nakładania ponownie w drodze decyzji warunku nasadzeń w przypadku nie zachowania żywotności przez drzewa/krzewy w decyzjach bez opłat lub nie posadzenia drzew/krzewów – art. 86 ust 2 wraz  z postępowaniem administracyjnym na podstawie Kpa. 
19. Czy organ może zalecić nasadzenia na innej działce niż usuwane drzewa/krzewy? – omówienie postępowania.
20. Upomnienie jako pierwszy etap egzekucji administracyjnej w przypadku nie wykonania nasadzeń – art. 86 ust. 3 uop na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
21. Zmiana decyzji w zakresie lokalizacji, gatunku, terminu nasadzeń oraz usunięcia drzew/krzewów; czy można odmówić i kiedy zmiany decyzji, jaki termin uwzględnić przy zmianie decyzji na  podstawie art. 155 kpa oraz uop.
22. Wygaśnięcie decyzji w przypadku upływu terminu wykonania nasadzeń oraz usunięcia drzew/krzewów, procedura postępowania – art. 162 kpa.
23. Czy organ może zalecić kompensacje przyrodniczą w przypadku braku wniosku strony w tym zakresie art. 83c uop w świetle najnowszego wyroku sądowego?
24. Przedstawienie bogatego orzecznictwa sądowego (NSA i WSA) w zakresie kompensacji przyrodniczej. 
25. Jaką ilość nasadzeń za jedno usuwane drzewo uwzględniać w decyzjach wydawanych z uwzględnieniem art. 86 ust. 1 uop a jaką przy inwestycjach i co brać pod uwagę?
26. Przedstawienie zdjęć drzew/krzewów z postępowań administracyjnych w temacie szkolenia.
27. Odpowiedzi na wszystkie  pytania podczas  szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast, starostw powiatowych urzędów marszałkowskich, zarządów zieleni, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek drogowych – zarządów dróg, zajmujący się ochroną zieleni, prawidłowym utrzymaniem i pielęgnacją zieleni. Do udziału zapraszamy także przedstawicieli firm zajmujących się nasadzeniami, pielęgnacją zieleni oraz wszystkich zainteresowanych problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Studium Podyplomowego – kierunek Ochrona Przyrody na Wydziale Leśnym AR w Krakowie, Rzeczoznawca NOT-SITO. Posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska. Pełniła nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni. Wykładowca przepisów dot. ochrony zieleni w jednostkach samorządowych i konsultant pracowników samorządowych w tym zakresie. Kilkuletni wykładowca przepisów ochrony zieleni na Akademii Rolniczej. Posiada kompleksową wiedzę z zakresu ochrony zieleni w powiązaniu z innymi przepisami ochrony środowiska oraz duże doświadczenie w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów. Kierownik Oddziału Zieleni Miejskiej w Krakowie w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 5 czerwca 2023 r.