• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nielegalne porzucanie odpadów - zapobieganie, postępowanie w sprawie usunięcia, finansowanie i egzekucja

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie nielegalnego składowania odpadów.

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnich latach nasiliło się zjawisko nielegalnego porzucania i składowania odpadów, pożary w miejscu ich gromadzenia a także nielegalne sprowadzanie odpadów na teren Polski. Istotnym problemem są też spory o właściwość miedzy organami administracji publicznej w sprawach nielegalnego porzucania odpadów. Organy administracji nie chcą podejmować działań związanych z usuwaniem odpadów ze względu na ogromne, sięgające nawet milionów złotych koszty. W związku z tym zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia proceduralne z zakresu nielegalnego porzucania odpadów. Zajęcia uwzględniają analizę najnowszych rozwiązań prawnych dotyczących usuwania odpadów i pozyskiwania środków na te działania. Prowadzący zwraca szczególną uwagę na aspekt praktyczny zajęć. Poszczególne instytucje prawne będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Analiza przepisów, w szczególności ustawy o odpadach, dotyczących postępowania w sprawie usunięcia odpadów.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez organy prowadzące postępowania w zakresie usuwania odpadów.
  • Przedstawienie obowiązków wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążących na nim obowiązków usunięcia odpadów oraz zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego i stosowania środków egzekucyjnych służących doprowadzeniu do wykonania obowiązku, czyli usunięcia odpadów.
  • Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie przedmiotu szkolenia.
  • Zaprezentowanie wzorów decyzji oraz postanowień dotyczących usuwania odpadów z miejsc nielegalnego składowania.
  • Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zapobieganie nielegalnemu składowaniu i porzucaniu odpadów, czyli tzw. mapa zagrożeń.
2. Źródła finansowania działań związanych z usuwaniem nielegalnie porzuconych odpadów.
3. Interpretacja kluczowych pojęć: „odpad”, „posiadacz odpadów”, „wytwórca odpadów”, „władający powierzchnią ziemi”, „składowisko odpadów”.
4. Problemy z nawożoną ziemią. Naruszenie stosunków wodnych a nawiezienie odpadów.
5. Właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących odpadów:
• Spory o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami i ich usunięciem?
• Konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości.
6. Niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska przez właściwy organ – art. 26a ustawy o odpadach.
• Organy mające obowiązek niezwłocznego działania polegającego na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.
• Opinie w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów.
• Decyzja poprzedzająca usunięcie odpadów.
• Żądanie zwrotu kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.
7. Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – art. 26 ustawy o odpadach: obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
• Ograniczenie zakresu stosowania art. 26 ustawy o odpadach.
• Sposób postępowania z wnioskami osób, które nie są stronami postępowania.
• Ustalanie kręgu stron postępowania m.in.: Czy sąsiad jest stroną postępowania? Moc zapisów KW, ewidencji gruntów i budynków, umów cywilnoprawnych.
• Szczególna pozycja prokuratora i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
• Solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów – rozszerzona odpowiedzialność posiadaczy odpadów.
• Zmiana sposobu wykonania decyzji.
8. Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z wypadków, czyli powstałych podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej – art. 101 ustawy o odpadach: obowiązki starosty.
9. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw usuwania odpadów.
10. Czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych oraz egzekucja administracyjna obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania – zagadnienia podstawowe.
• Czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych – obowiązki wierzyciela.
• Stosowanie środków egzekucyjnych. Wykonanie zastępcze a grzywna w celu przymuszenia?
11. Dyskusja, wymiana doświadczeń oraz odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i innych związanych z gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach centralnych, pracownicy zakładów budżetowych i spółek komunalnych zajmujący się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach. Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 31 maja 2023 r.