• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpracowanie długów czynszowych

Podczas proponowanego szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zostaną zaprezentowane aktualne informacje dotyczące obowiązujących przepisów oraz praktycznych rozwiązań z zakresu odpracowania zaległości czynszowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których przeprowadzimy analizę i wskażemy formy oddłużenia możliwe do przeprowadzenia bez procesu sądowego i egzekucji przymusowej. Proponujemy przeanalizowanie procedur przygotowania zasad odpracowania zaległości czynszowych wraz z indywidualną interpretacją podatkową będącą pomocą prawną, której celem jest złagodzenie ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z ustaw podatkowych. Przedstawiona zostanie zawartość umowy określającej zasady odpracowania zaległości oraz zawartość umowy na restrukturyzację zadłużenia. Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych, przedstawi jak należycie stosować przepisy oraz przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi, jak realizować obowiązki prawne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie pracownikom urzędów gmin, zarządcom i administratorom komunalnych budynków mieszkalnych możliwości zmniejszenia zadłużenia czynszowego poprzez stworzenie dłużnikom z tytułu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne możliwości odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości, na podstawie wybranych przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego i podatkowego.
  • Przekazanie informacji o zasadach przygotowania i przeprowadzenia programu odpracowania przez dłużników ciążących na nich zaległości czynszowych w celu samodzielnego przygotowania programu.
  • Przedstawienie problematyki restrukturyzacji zadłużenia czynszowego, jako pomocy dłużnikom w spłacie istniejącego zadłużenia czynszowego w celu doporowadzenia do terminowego wnoszenia opłat za najmowane lokale.
  • Omówienie i wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się na etapie przygotowania uchwał rady gminy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia oraz zarządzeń określających zasady odpracowania zaległości czynszowych, które mogą być utrudnieniem w ich realizacji.
  • Możliwość uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości oraz ich wspólna analiza.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne.
a. Najem według ustawy - Kodeks Cywilny.
b. Najem według ustawy - O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
c. Ustawowe formy zapłaty czynszu.
d. Struktura długu.
e. Skutki prawne posiadania zaległości czynszowych czynszu lub opłat za korzystanie z lokalu .
f. Zasady i formy pomocy publicznej udzielanej zadłużonym najemcom.
2. Przygotowanie programu rozliczenia długów czynszowych w formie świadczeń niepieniężnych.
a. Obowiązki podatkowe - indywidualna interpretacja podatkowa na podstawie Ustawy - ordynacja podatkowa.
b. Ustalenie kręgu osób mogących uczestniczyć w rozliczeniu długów w formie świadczeń niepieniężnych odpracowaniu zaległości czynszowych.
c. Zasady naboru dłużników do rozliczenia zaległości czynszowych  w formie odpracowania.
d. Zasady BHP oraz ubezpieczenie osób odpracowujących. 
e. Zakres prac i czynności zlecanych dłużnikom oraz ograniczenia w wykonywania niektórych prac.
f. Kalkulacja stawek za wykonywane prace.
3. Istotne elementy umowy/porozumienia między wierzycielem i dłużnikiem.
a. Oświadczenie o uznanie długu.
b. Obowiązki dłużnika i wierzyciela.
c. Skutki zawarcia (podpisania) umowy/porozumienia.
d. Zawieszenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.
e. Zawieszenie naliczania odsetek.
f. Przyczyny rozwiązania umowy/porozumienia.
4. Rozliczenie świadczenia niepieniężnego.
a. Wycena wartości wykonanych prac lub usług.
b. Świadczenie pracy w ramach odpracowania długu a przychód podatkowy dłużnika.
c. Formy rozliczenia pieniężne ,niepieniężne, zaliczenie , potrącenie
5. Restrukturyzacja zadłużenia.
a. Podstawa prawna restrukturyzacji zadłużenia czynszowego.
b. Cel restrukturyzacji zadłużenia.
c. Obowiązki wierzyciela.
d. Określenie grupy dłużników mogących przystąpić do restrukturyzacji.
e. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji.
f. Formy restrukturyzacji: jednorazowa, ratalna i inne.
6. Resume i ewentualna dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, administratorzy, pracownicy wydziałów lokalowych urzędów miast i gmin, pracownicy zasobów komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy, osoby prowadzące działalność w zakresie wynajmu lokali.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę o Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa), Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH.Beck”. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 6 listopada 2023 r.