• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podstawy procedowania decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 7.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których przedstawimy krok po kroku procedowanie decyzji środowiskowych: począwszy od wniosku, ustalenia i zawiadamiania stron, przez opiniowanie i uzgadnianie oraz udział społeczeństwa i na końcu wydawanie decyzji środowiskowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników szkolenia ze szczegółami prowadzenia postępowania w zakresie wydawania decyzji środowiskowej.
  • Uświadomienie wpływu i konsekwencji warunków realizacji przedsięwzięcia ustalonych w decyzji środowiskowej na decyzje następcze.
  • Zwrócenie uwagi na niuanse tych postępowań.
  • Dodatkowo omówione zostanie uprawnienie uczestniczenia organizacji społecznych w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowej i decyzji następczych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Organy wydające decyzje środowiskowe.
2. Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych – Rozporządzenie Rady Ministrów.
a. I grupa;
b. II grupa;
c. Jak interpretować zapisy rozporządzenia ws. Przedsięwzięć.
3. Etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko - screening i scoping;
4. Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej.
a. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności;
b. załączniki do wniosku;
c. karta informacyjna przedsięwzięcia;
d. strony postępowania;
e. opinie organów współuczestniczących w postępowaniu;
f. zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej;
g. nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
h. zawieszenie postepowania;
i. przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko;
j. podjęcie postepowania;
k. weryfikacja raportu – czynności organu, uzgadnianie i opiniowanie;
l. udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ;
m. wydanie decyzji środowiskowej;
n. obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania;
5. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.
6. Uzupełnianie baz OOŚ i publicznie dostępnych wykazów danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
7. Wpływ decyzji środowiskowej na decyzje następcze, w tym uprawnienia organizacji społecznych.
8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
9. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników, w szczególności gminnych, zaangażowanych w wydawanie decyzji środowiskowych. Wskazany jest udział pracowników urzędów, jednostek organizacyjnych urzędów, instytucji i spółek publicznych zaangażowanych w budowę, rozbudowę i przebudowę budynków i infrastruktury, które to czynności mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Możliwy jest udział przedsiębiorców realizujących inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej oraz wykonujących dokumentację wymaganą dla przedsięwzięć (karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog, trener. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka:
Katowice,
ul. Moniuszki 7, III piętro – 21 maja 2024 r.

Cena: 499 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 7.05.2024 r. cena: 450 zł netto PLN /os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2024 r.