• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura wydawania decyzji środowiskowej - najnowsze zmiany

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 10 maja 2024 r. obowiązuje cena 399 netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

W październiku 2023 r. weszły w życie ważne zmiany prawne w zakresie procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany te wprowadziły duże ułatwienia w procesie inwestycyjnym, ale jednocześnie nałożyły duże sankcje na organy za łamanie nałożonych nowelizacją obowiązków. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego wykładowca omówi najważniejsze zasady procedowania decyzji środowiskowych, w tym wszystkie zmiany w kontekście ich znaczenia dla organów wydających decyzje, jak i dla inwestorów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z najnowszymi zmianami dotyczącymi procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• Pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wydawania decyzji środowiskowych. Zrozumienie przepisów i umiejętne ich stosowanie pozwoli na sprawne wydawanie oraz pozyskiwanie decyzji środowiskowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie definicji inwentaryzacji przyrodniczej.
2. Zmiany w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
3. Zmiany w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Możliwość przeprowadzenia na wniosek oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (na terenie form ochrony przyrody).
5. Opis wariantów przedsięwzięcia w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
6. Zawarcie w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informacji o braku rozwiązań alternatywnych dla inwestycji liniowych przebiegających przez rezerwat przyrody lub park narodowy.
7. Zmiany w zakresie załączników do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Zmiany w zakresie doręczeń stronom postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. Likwidacja obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej.
10. Zmiany w sądowo-administracyjnej procedurze dotyczącej wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
11. Szczególna procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
12. Kary za niepodawanie informacji do publicznej wiadomości.
13. Powiązane zmiany ustawy o ochronie przyrody.
14. Przepisy przejściowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do organów administracji samorządowej i rządowej, prowadzących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: pracownicy organów administracji wydających decyzje środowiskowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska i Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska), inwestorzy - wszystkie branże, organizacje ekologiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. W trakcie ponad 20 lat praktyki zawodowej przeprowadziła oraz konsultowała przeprowadzenie kilkuset postępowań administracyjnych przez organy administracji rządowej i samorządowej, w trybie zwyczajnym oraz trybach nadzwyczajnych, w I oraz II instancji. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2003 - 2008 była odpowiedzialna za obsługę prawną Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Ministerstwie Środowiska, a w latach 2008-2012 za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2012 r. jest radcą prawnym oraz zajmuje się obsługą prawną w administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz podmiotów prywatnych. Jako trener jest wysoko oceniana przez uczestników szkoleń za bardzo zrozumiały sposób wykładu, zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 10 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 20 maja 2024 r.