• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura wydawania pozwoleń i zezwoleń dotyczących gospodarki odpadami, w tym zabezpieczenia roszczeń i utrata statusu odpadów

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 9 lutego cena szkolenia 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z procedurą administracyjną w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy najistotniejsze zagadnienia dotyczące sposobu procedowania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym właściwość organów, współpracę z WIOŚ, wymagania i uzgodnienia warunków ppoż, zabezpieczenie roszczeń. Omówimy pojęcie „utraty statusu odpadu”, w tym kiedy odpad poddany procesowi odzysku (w tym recyklingowi) przestaje być odpadem oraz kryteria utraty statusu odpadu. Prowadząca wskaże i wyjaśni przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia/pozwolenia oraz cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcie decyzji dotyczącej gospodarki odpadami. Wskaże również największe problemy i zagrożenia wynikające z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętności wykorzystywania jej w prowadzonych postępowaniach o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym również uwzględniających utratę statusu odpadów.
• Wskazanie najczęstszych błędów, problemów związanych z procedurą wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz odmową udzielenia zezwolenia/pozwolenia, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami a także ustanawianiem i zmianą zabezpieczenia roszczeń.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów:
1. Co to jest instalacja, eksploatacja instalacji i kto jest prowadzącym instalację?
2. Właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych – orzecznictwo.
3. Wymagania dotyczące wniosku, w tym zaświadczenia, operat przeciwpożarowy.
4. Zasady wydawania decyzji, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
5. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia?
6. Decyzja o cofnięciu pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
7. Wygaśnięcia pozwolenia na wytwarzanie odpadów, kiedy organ powinien stwierdzić wygaśnięcie decyzji?
8. Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
9. Zmiana oznaczenia prowadzącego instalację.
II. Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
1. Właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych – orzecznictwo.
2. Wymagania dotyczące wniosku, zaświadczenia, oświadczenia, operat przeciwpożarowy.
3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
4. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów i całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.
6. Zabezpieczenie roszczeń: forma oraz sposób wyliczenia stawki i wysokości zabezpieczenia roszczeń  
7. Zagrożenia i problemy wynikające z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:

  • ocena dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczenia roszczeń,
  • skutki braku ustanowienia lub braku kontynuacji zabezpieczenia roszczeń,
  • zmiana wysokości lub formy zabezpieczenia roszczeń,
  • zwrot zabezpieczenia roszczeń,
  • zmiana organu właściwego do wydania pozwolenia, zezwolenia, które wymagają zabezpieczenia roszczeń, zmiana oznaczenia prowadzącego instalację.

8. Zasady wydawania zezwoleń, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kontrola WIOŚ.
9. Kiedy organ wydający decyzję dot. gospodarowania odpadami powinien wymagać przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?
10. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia?
11. Utrata statusu odpadów - kiedy może nastąpić? Co powinien zawierać wniosek uwzględniający utratę statusu odpadów? Jak w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów ustalić warunki utraty statusu odpadów?
12. Czym jest istotna zmiana zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?
13. Decyzja o cofnięciu zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
14. Przesłanki wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Kiedy organ powinien stwierdzić wygaśnięcie?
15. Zbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych po 01.01.2025 r.
III. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej: urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miasta (w miastach na prawach powiatu) oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na co dzień nadzoruje m.in. procedury dotyczące wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym weryfikowanie sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 9 lutego cena szkolenia 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 19 lutego 2024 r.