• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stwierdzenie nabycia spadku przez gminę właściwą według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów gospodarki komunalnej i organizacyjno-prawnych, dotyczące zadań gminy związanych z dziedziczeniem przez nią spadku, w przypadku gdy staje się ona spadkobiercą.

Ważne informacje o szkoleniu

W dobie często zmieniających się przepisów prawa oraz zmian związanych z zabezpieczaniem spadku czy stwierdzeniem jego nabycia przez gminę właściwą według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, gminy napotykają na szereg trudności. Inicjowanie postępowań w tym zakresie oraz dołączanie się do trwających już spraw wobec starzejącego się społeczeństwa, jest wymogiem praktyki i potrzebą dbania o interesy gmin ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Podczas zajęć, ekspert – sędzia z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym w przedmiotowym zakresie, wyjaśni najistotniejsze kwestie związane z nabywaniem spadku przez gminę. Zajęcia realizujemy w formule teoretyczno-praktycznej, tzn. w formie wykładu i warsztatu. W części teoretycznej przeanalizujemy obowiązujące przepisy prawne i praktykę postępowania w przedmiotowych sprawach, a warsztatowej uczestnicy przećwiczą przygotowanie wniosku oraz pism w toku postępowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie występujących postępowań o stwierdzenie nabycia spadku przez gminę właściwą według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
• Przedstawienie zasad i zdobycie umiejętności przygotowania wniosku oraz kierowania pism sądowych i występowania w Sądzie w postępowaniach zainicjowanych zarówno przez dany Urząd, jak też osoby fizyczne, czy innych zainteresowanych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości związanych z procedurą spadkową na rzecz jednostki.
• Udzielenie odpowiedzi na pytania Uczestników i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

I. Część teoretyczna.
1. Przyczyny i okoliczność kierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
• Omówienie sytuacji, w których inicjowanie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku jest możliwe.
• Omówienie instytucji spadkobrania i przepisów niezbędnych do inicjowania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
• Omówienie zasad dziedziczenia w rzucie ogólnym.
• Zasady dziedziczenia według ostatniego miejsca zwykłego zamieszkania spadkodawcy.
2. Interes prawny w skierowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
• Omówienie instytucji interesu prawnego gminy ostatniego miejsca zwykłego zamieszkania spadkodawcy na przykładzie orzecznictwa sądów oraz w świetle przepisów prawa.
• Wskazanie okoliczności faktycznych jako interes prawny.
• Okoliczności niezależne od działania gminy ostatniego miejsca zwykłego zamieszkania spadkodawcy – wnioski składane przez inne podmioty lub osoby fizyczne.
3. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
• Części składowe.
• Pełnomocnictwo.
• Opłata.
• Sąd właściwy do skierowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wg miejsca położenia gminy ostatniego miejsca zwykłego zamieszkania spadkodawcy.
4. Załączniki do wniosku i niezbędna dokumentacja.
• Gromadzenie aktów notarialnych od osób fizycznych.
• Przeglądanie dokumentacji (spraw N i NS) w sądzie właściwym.
• Gromadzenie aktów USC dla uczestników.
5. Strony postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
• Omówienie zasad ustalania dziedziczenia według kodeksu cywilnego.
• Kierowanie do Sądu wniosku o wezwanie do sprawy ustalonych spadkobierców.
6. Ustalanie danych spadkodawcy - poprawne wskazanie miejsca ostatniego zwykłego zamieszkania spadkodawcy.
• Dane osobowe spadkodawcy - ustalanie, zmiany nazwiska i imienia.
• Ustalanie danych w ZUS oraz w Urzędach skarbowych.
• Dane w akcie zgonu.
7. Ustalanie spadkobierców - ogłoszenia w prasie, kurator dla nieznanego z miejsca pobytu, miejsce pobytu w rozumieniu przepisów spadkowych.
• Wstępne ustalanie spadkobierców, którzy odrzucili spadek.
• Spadkodawca (panna lub kawaler).
• Wniosek o ogłoszenie w prasie, opłata za wniosek.
• Ustanowienie kuratora dla osoby (uczestnika) nieznanej z miejsca pobytu – działanie gminy.
• Oświadczenia spadkobierców przed notariuszem i Sądem.
8. Inicjowanie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
• Powody niewstępowania do postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, w przypadku gdy wniosek nie wpłynął do właściwego Sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy toczącego się już postępowania.
9. Wstępowanie w postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.
• Wezwanie przez Sąd do postępowania już toczącego się.
• Odpowiedź na wniosek.
• Części składowe odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po wstąpieniu do – analiza akt sprawy.
10. Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
• Niezbędne czynności i wnioski zawarte w odpowiedzi na wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku.
11. Doręczanie korespondencji i ustalanie adresu uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
• Zasady doręczenia korespondencji k.c.
• Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika.
12. Oświadczenia spadkobierców składane przed notariuszem – jak je badać?
• Analiza aktu notarialnego z oświadczeniem o odrzuceniu spadku w celu ustalenia danych osobowych ewentualnych spadkobierców ustawowych lub ich adresów.
13. Pisma procesowe do Sądu w toku postępowania. Pisma procesowe w odpowiedzi na zarządzenie Sądu pisma procesowe w odpowiedzi na pisma składane przez uczestników lub wnioskodawców.
14. Rozprawa sądowa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.
• Udział w rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Obowiązek, czy dbanie o interes gminy ostatniego zwykłego miejsca zamieszkania spadkodawcy - zasady występowania przed sądami.
• Analiza zapewnienia spadkowego analiza ogłoszenia w prasie analiza oświadczeń składanych przez uczestników przed sądem.
15. Postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku (części składowe).
16. Badanie poprawności postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku (wnioski o sprostowanie, zaskarżanie).
• Sprostowanie postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku – wniosek.
• Wniosek o wydanie odpisu postanowienia nieprawomocnego opłata.
• Wniosek o wydanie uzasadnienia postanowienia opłata.
17. Apelacja jako środek zaskarżania postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku.
18. Uprawomocnienie postanowienia. Działanie po uprawomocnieniu. Postępowanie przed komornikiem o przeprowadzenie spisu z inwentarza (skrótowo).
• Wniosek do komornika a przeprowadzenie spisu inwentarza majątku spadkowego, wskazanie majątku spadkowego, protokół ze spisu inwentarza.
19. Błędy w toku postępowania i ich omówienie.
• Błędy w aktach USC, błędy rachunkowe, błędy literowe.
• Błędy rachunkowe – wniosek o sprostowanie postanowienia, błędy literowe tamujące czynności.
II. Część praktyczna – przygotowywanie projektów pism w formie warsztatu.
1. Casusy do rozwiązania wspólnego.
2. Formalne przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Na teoretycznym przykładzie.
3. Przygotowanie załączników.
4. Formalne pisma w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.
5. Zapoznawanie się z materiałem zawartym w aktach sprawy sądowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy i pracownicy wydziałów gospodarki komunalnej, zarządzania majątkiem oraz organizacyjno-prawnych przygotowujący dokumentację na potrzeby spraw, w których możliwe jest dziedziczenie przez gminę według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 20 letnim stażem. Pracujący od 2013 r. w I Wydziale Cywilnym Sądu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w tematyce cywilnoprawnej i karnoprawnej, zarówno w prawie materialnym jak i procesowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 685 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13 czerwca 2023 r.