• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usuwanie drzew w lasach. Wycinki bez UPUL lub niezgodnie z UPUL, nakazy wycinki. Nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów niepaństwowych

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 13 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą kwestie podejmowania działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony. Ponadto omówione zostaną zasady Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu wykonywania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, w szczególności wydawania decyzji dotyczących usuwania drzew w lasach. Tematyka ta jest przedmiotem licznych dyskusji między urzędnikami różnych urzędów oraz właścicielami lasów. Bywa, że nierozumienie zasad gospodarki leśnej bywa płaszczyzną sporów z właścicielami lasu, w szczególności w sytuacji podejmowania działań przez właścicieli lasów mogących wpływać na zachowanie funkcji lasu. W takich przypadkach urzędnicy nadzorujący gospodarkę leśną muszą wykazać się wysokimi kwalifikacjami administracyjnymi oraz dobrym przygotowaniem merytorycznym. Nierzadko praca nadzorowania gospodarki leśnej jest związana z edukowaniem właścicieli lasów prywatnych.
Podczas szkolenia:
• Przedstawimy niuanse postępowań administracyjnych dotyczących usuwania drzew w lesie, w tym także zasady wycinek w sytuacji braku UPUL lub niezgodnie z UPUL.
• Omówimy kwestie podejmowania działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z niuansami wydawania decyzji administracyjnych z zakresu nadzoru nad wykonywaniem gospodarki leśnej.
• Rozeznanie powodów i trybów wydawania decyzji nakazowych oraz odróżnienie ich od decyzji zezwalających na usuwanie drzew w lasach.
• Omówienie przypadków zezwalania na usuwanie drzew w lasach w sytuacji szczególnych potrzeb właściciela lasu.
• Omówienie możliwości decydowania o wycince drzew z lasu w sytuacji braku dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej (UPUL lub inwentaryzacja stanu lasu).
• Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję systemowo uporządkować wiedzę z zakresu wyboru właściwej podstawy prawnej wydawania decyzji dotyczących usuwania drzew z lasu.
• Szkolenie będzie także okazją do przypomnienia szczegółów przebiegu procedury administracyjnej prowadzenia postępowań dotyczących decydowania o usuwaniu drzew z lasu.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawowe obowiązki właściciela lasu.
1. Zachowanie ciągłości lasu.
2. Zrównoważona gospodarka leśna.
3. Ochrona lasu.
II. Podmioty administrujące lasami.
1. Minister Klimatu i Środowiska.
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
3. Starosta.
4. Inni.
III. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wykonania prac w lesie.
1. Zasady wszczęcia postępowań.
2. Nakazywanie właścicielom lasu wykonywania niezbędnych działań w lesie.
3. Wykonywanie nadzoru w sytuacji braku dokumentów planistycznych.
4. Wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL.
5. Strony postępowań i ich informowanie.
6. Przeprowadzenie czynności dowodowych i administracyjnych.
7. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów.
8. Wydanie decyzji.
9. Kontrola wykonania prac.
10. Nadzór nad pozyskaniem i cechowanie drewna.
IV. Obowiązki starosty wynikające z nadzoru nad lasami prywatnymi.
1. Możliwość powierzenia nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśniczemu – możliwy do scedowania zakres kompetencji.
2. Planowanie gospodarki leśnej.
3. Wykonywanie UPUL i i inwentaryzacji stanu lasu.
4. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej.
5. Wprowadzanie w życie ustaleń wynikających z dokumentacji planistycznych.
V. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników starostw oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zaangażowanych w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w tym w wydawanie decyzji zezwalających właścicielowi lasu na usuwanie drzew. Szkolenie jest także skierowane do właścicieli lasów niepaństwowych, w szczególności lasów gminnych i prywatnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadząc m. in. zajęcia specjalistyczne w zakresie rozpoznawania gatunków, usuwania drzew i krzewów oraz procedur administracyjnych z tym związanych, dla pracowników administracji samorządowej i innych jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniach do 13 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.


Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 21 maja 2024 r.