• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usuwanie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne – od nadzoru do skutecznej egzekucji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie usuwania odpadów.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie prowadzone przez doświadczony zespół ekspertów obsługujących na co dzień przedsiębiorców oraz samorządy w obszarze  prawa administracyjnego i reprezentujących instytucje w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących uzyskiwania zgód, zezwoleń lub pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami, a także w sprawach środowiskowych i karnoadministracyjnych. Łączy zatem wiedzę merytoryczną z praktyką sądowo-administracyjną w skomplikowanym przedmiocie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zagadnień dotyczących nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym identyfikacja zakresu kompetencji organów ochrony środowiska.
• Zdobycie wiedzy o postępowaniach dotyczących usuwania odpadów.
• Omówienie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nakazującej usunięcie odpadów.
• Omówienie skutecznego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i wyegzekwowania obowiązku usunięcia odpadów.
• Analiza zasadności przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenia środków celem przeprowadzenia wykonania zastępczego.
• Analiza kwestii uruchomienia tzw. „odpadowego” zabezpieczenia roszczeń,
• Analiza źródeł finansowania usunięcia odpadów.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Nadzór nad gospodarowaniem odpadami:
• obowiązki Inspekcji Ochrony Środowiska,
• obowiązki organów wydających decyzje z zakresu gospodarki odpadami.
2. Kompetencje gminy w zakresie usuwania odpadów:
• usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
• usuwanie odpadów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.
3. Wzajemne relacje pomiędzy kompetencjami organu gminy a organu wydającego decyzję z zakresu gospodarki odpadami.
4. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nakazującej usunięcie odpadów.
5. Postępowanie egzekucyjne w administracji:

• obowiązki poprzedzające wszczęcie egzekucji,
• wszczęcie egzekucji,
• grzywna w celu przymuszenia,
• wykonanie zastępcze,
• postępowanie zabezpieczające.
6. „Odpadowe” zabezpieczenie roszczeń a wykonanie zastępcze.
7. Finansowanie usunięcia odpadów.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się zwłaszcza w prawie ochrony środowiska oraz prawie odpadowym. Autorka licznych artykułów poświęconych tej tematyce. Obsługuje przedsiębiorców oraz samorządy w obszarze prawa administracyjnego. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących uzyskiwania zgód, zezwoleń lub pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami, a także w sprawach środowiskowych i karnoadministracyjnych. Doradza i rozwiązuje bieżące problemy przedsiębiorstw i samorządów dotyczące zagadnień prawa ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Wspiera i reprezentuje Klientów w toku kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska. Autorka publikacji poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska, kontroli przedsiębiorstw, a także administracyjnych kar pieniężnych.

Radca prawny w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa, specjalizujący się w obszarze prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego oraz uregulowań związanych z realizacją przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W codziennej praktyce reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń lub pozwoleń uprawniających do gospodarowania odpadami, administracyjnych kar pieniężnych i opłat za korzystanie ze środowiska, jak również w sprawach środowiskowych. Reprezentuje przedsiębiorców w trakcie kontroli prowadzonych przez organy ochrony środowiska. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa odpadowego, jak również administracyjnych kar pieniężnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 28 września 2023 r.