• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem i pomieszczeniami tymczasowymi gminy

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

27-28 września 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00 każdego dnia.
Cena 699,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 13 września cena wynosi 659,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego zostaną omówione obowiązujące przepisy prawne dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W szczególności zaakcentowane zostaną dokonane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązujące od 2019 r., przy uwzględnieniu nowel dokonanych w 2022 r. Ponadto zostanie omówiona kwestia dotycząca najemców z umowy i z ustawy oraz sprawy dotyczące uchwał rad gmin w kwestii wynajmowania lokali gminnych i wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, z podaniem orzecznictwa sądów administracyjnych odnoszących się do aktów prawa miejscowego. Zostaną także przedstawione inne orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego z eksperckim komentarzem. Spotkanie będzie uwzględniało przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące najmu, a m.in. wspólności najmu lokalu mieszkalnego w trakcie małżeństwa i po rozwodzie, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy itp., praw i obowiązków stron (zbywcy i nabywcy) w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu jak również wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z uwzględnieniem m.in. następujących przepisów: ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także Kodeks postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia.
• Poznanie kolejnych nowelizacji do ustawy o ochronie praw lokatorów od kwietnia 2019 r do trzech ostatnich z 2022 r., aktów prawa miejscowego tj. uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów, oraz orzecznictwa sądów.
• Możliwość konsultacji na każdym etapie szkolenia.
• Udzielenie przez eksperta odpowiedzi m.in. na pytania takie jak:
- Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów? Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy?
- Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny na czas nieoznaczony a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem cudzoziemców?
- Komu przysługuje uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego a komu noclegownia?
- Jakie wymogi musi spełnić były najemca aby ponownie z nim zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny lub pomieszczenie tymczasowe?

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp: Omówienie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności:
• Kogo dotyczy?
• Wyłączenia. 
• Najemcy: z umowy lub z ustawy – dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych.
• Lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy.
• Pierwszeństwo w stosowaniu przepisów szczególnych przed przepisami ogólnymi.
• Egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu.

• Wyjaśnienie niektórych pojęć i zagadnień np.: zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, tytuł prawny do lokalu, dochody przy ubieganiu się o lokal, eksmisja z lokalu a tytuł prawny do lokalu, najemcy: z umowy i z mocy prawa, skuteczność wypowiedzenia, korespondencja nieodebrana a odebrana, wartość odtworzeniowa itp.
2. Sprawy dotyczące najmu wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego.
• Prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu /zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. Najemców/.
• Wejście w najem po śmierci najemcy: krewnych oraz innych osób (przed 10.07. 2001 r. i po tej dacie – różnice) oraz omówienie zmian w tym zakresie dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.
• Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku do obecnej chwili).
• Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat.
• Przedawnienie roszczeń majątkowych.
• Inne sprawy, które nie zostały objęte ustawą o ochronie praw lokatorów a mające odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu cywilnego.
3. Sprawy uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi w tym:
• Sprawa pomieszczeń tymczasowych.
• Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wszczęciu egzekucji, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów i po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
• Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego czy też prawa.
• Prawo do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.
 2-gi dzień
1. Wymogi przy ubieganiu się o lokal z zasobów gminy:
• Na czas nieoznaczony.
• Na czas oznaczony: najem socjalny lokalu i na czas trwania stosunku pracy.
2. Oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, prawidłowość oferty, jej skuteczność, oczekiwanie na ofertę a niezamieszkiwanie w lokalu wierzyciela itp.
3. Najem pomieszczenia tymczasowego, przedłużanie umów itp.
4. Prawo lokatora do lokalu zamiennego ( omówienie 4 przypadków).
5. Zamiana lokali:
omówienie m.in. noweli do ustawy dokonanej ustawą z 13 czerwca 2019 r.
6. Zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu.
7. Ulepszenia dokonane w lokalu mieszkalnym.
8. Opłaty zależne: zasady polityki czynszowej, podwyżki, obniżki itp. oraz opłaty niezależne od właściciela.
9. Weryfikacja dochodów: m.in.
omówienie zmian dokonanych ustawą z 13 czerwca 2019 r.
10. Omówienie spraw związanych z wypowiedzeniem stosunku prawnego przez wynajmującego lub najemcę oraz rozwiązaniem umowy najmu poprzez negocjacje lub sąd.
11. Zamieszkiwanie w lokalu bez tytułu prawnego.
12. Roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres.
13. Przy omawianiu poszczególnych w/w zagadnień będą omawiane uchwały rad gmin w sprawie:

• Wieloletnich programów gospodarowania zasobem gminy.
• Oraz zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych.
14. Orzecznictwo sądów powszechnych, SN jak również sądów administracyjnych w sprawie aktów prawa miejscowego – uchwał rad gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 699,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 13 września cena wynosi 659,00 PLN netto.
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 września 2023 r.