• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Centrum Usług Wspólnych w praktyce. Jak skutecznie realizować zadania oraz prowadzić obsługę CUW? Zakres odpowiedzialności, niezbędna dokumentacja, prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Przedmiotem szkolenia, na które Państwa zapraszamy będzie funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych i związana z tym optymalizacja wydatków w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych przez samorządy ma na celu przede wszystkim racjonalizację i obniżenie kosztów działalności organizowanej obsługi. Prawidłowe działanie CUW pozwala samorządom zmniejszyć wydatki, szczególnie te związane z wynagrodzeniem pracowników, bowiem wspólna obsługa daje możliwość uniknięcia powielania czynności, co powoduje redukcję zbędnych etatów, a tym samym niweluje koszty.

Dyrektorzy jednostek oraz samorządowcy często mają wątpliwości, co do poszczególnych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania CUW-u w zakresie m. in. organizacji czy kwestii odpowiedzialności. Proponujemy Państwu zatem uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert, praktyk, który pomaga samorządom uruchamiać wspólną obsługę jednostek, przedstawi zasady właściwej organizacji CUW-u, prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej, zwróci uwagę na kwestie problemowe i podpowie właściwe rozwiązania.

Szkolenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli samorządów, rozważających kwestię utworzenia wspólnej obsługi jednostek, jak również już działających CUW-ów, w celu uporządkowania wiedzy, weryfikacji procedur i dokumentacji, niezbędnej do właściwego prowadzenia i zarządzania Samorządowym Centrum Usług Wspólnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie praktycznego funkcjonowania CUW zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowo-księgowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyficzne rozwiązania, pozwalające na efektywne ułożenie współpracy z jednostkami obsługiwanymi.
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest jst.
 • Przypomnienie modeli prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez jst, wskazanie uwarunkowań formalno-prawnych organizacji CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 • Analiza zasad dotyczących właściwego prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Otrzymanie, niezbędnych do prawidłowej obsługi CUW, wzorów dokumentów: zarządzeń, instrukcji, regulaminów, upoważnień, interpretacji prawnych.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na najczęściej pojawiające się kwestie problemowe z tematyki szkolenia, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia obsługi wspólnej jednostek organizacyjnych jst:

 • stosowne uchwały organu stanowiącego jst,
 • porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zakres odpowiedzialności adekwatny do ilości realizowanych zadań.

3. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty.
4. Proces wdrażania obsługi wspólnej w samorządzie - od czego zacząć i jak go realizować? 
5. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi:

 • rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW - zasady tworzenia, statut, zakres regulaminu organizacyjnego,
 • zakres porozumienia jednostki obsługującej i instytucji kultury oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sprawie wspólnej obsługi.

6. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do samorządowego centrum usług wspólnych.
7. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez samorządowe centrum usług wspólnych - zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW:

 • obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi,
 • obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku wspólnej obsługi,
 • polityka rachunkowości w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność,
 • polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność.

8. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez centrum. Zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
9. Główny księgowy w CUW. Kompetencje i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych:

 • zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego,
 • zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do samorządowego centrum usług wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości,
 • zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości samorządowemu centrum usług wspólnych,
 • zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego,
 • zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do samorządowego centrum usług wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości,
 • polityka rachunkowość jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych.

10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych.
11. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę.
12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych gmin, powiatów i województw, skarbnicy, dyrektorzy i kierownicy wydziałów oświaty i edukacji oraz finansów, kierownicy, główni księgowi i pracownicy CUW, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych i innych jednostek obsługiwanych przez CUW.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener, realizujący szkolenia z zakresu ustroju i struktury oświaty w jst, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych, dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych, publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty, a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jst, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty, jak i innym pracownikom tego sektora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 11 czerwca 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2024 r.