• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW. Zakres odpowiedzialności. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych

Przedmiotem szkolenia, na które Państwa zapraszamy będzie funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych i związana z tym optymalizacja wydatków w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Tworzenie centrów usług wspólnych przez samorządy ma na celu przede wszystkim racjonalizację i obniżenie kosztów funkcjonowania organizowanej obsługi. Prawidłowe funkcjonowanie CUW pozwala zniwelować największe wydatki, czyli te związane z wynagrodzeniem pracowników, bowiem wspólna obsługa stwarza możliwość uniknięcia powielania czynności i powoduje redukcję niepotrzebnych kosztów. Uruchomienie
CUW–u i sprawne nim zarządzanie daje możliwość lepszego wykorzystania zasobów kadrowych oraz skoncentrowania się na realizacji statutowych zadań, obniżając jednocześnie koszty
. Dyrektorzy jednostek oraz samorządowcy jednak mają często wątpliwości, co do poszczególnych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania CUW-u w zakresie m. in. organizacji czy kwestii odpowiedzialności. Proponujemy Państwu zatem uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert, praktyk, który pomaga samorządom uruchamiać wspólną obsługę jednostek, przedstawi zasady właściwej organizacji CUW-u, prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej, a także odpowie, podczas zajęć, na wszelkie pytania związane z tematyką webinarium.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i  prowadzącym jest jst.
 • Omówienie zasad prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Przedstawienie praktycznego funkcjonowania CUW od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w tym zakresie, jak i specyficzne rozwiązania pozwalające na efektywne ułożenie współpracy z jednostkami obsługiwanymi.
 • Otrzymanie niezbędnych do prawidłowej obsługi CUW wzorów dokumentów, m.in. zarządzeń, instrukcji, regulaminów, upoważnień, interpretacji prawnych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na problematyczne pytania dotyczące tworzenia i funkcjonowania CUW:

 • Jaki jest zakres wspólnej obsługi?
 • Jakie kompetencje mają kierownik samorządowego CUW, a jakie kierownik jednostek obsługiwanych przez centrum?
 • Jak prawidłowo należy zorganizować kwestie operacyjne?
 • Kto jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową jednostek?
 • Co z inwentaryzacją? Co z polityką rachunkowości?
 • Jak prawidłowo skonstruować zapisy i stosowne upoważnienia?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia obsługi wspólnej jednostek organizacyjnych jst:

 • stosowne uchwały organu stanowiącego jst,
 • porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zakres odpowiedzialności adekwatny do ilości realizowanych zadań.

3. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty.
4. Proces wdrażania obsługi wspólnej w samorządzie - od czego zacząć i jak go realizować? 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych gmin, powiatów i województw, skarbnicy, dyrektorzy i kierownicy wydziałów oświaty i edukacji oraz finansów, kierownicy, główni księgowi i pracownicy CUW, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 maja 2023 r.