• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli w oświacie samorządowej

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wyjaśnimy znaczenie godzin ponadwymiarowych, sposób ich przydzielania nauczycielom w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, zgodnie z posiadaną przez nauczyciela specjalnością (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela). Poruszymy także aspekt ekonomiczny godziny ponadwymiarowej i przeanalizujemy sytuacje, w których warto je mieć w jednostce. W związku z tym, że w praktyce rozliczanie tych godzin budzi wiele wątpliwości i pytań przeanalizujemy wiele przykładów i podpowiemy kiedy wypłacić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a kiedy nie. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną przykłady obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.). Zwrócimy uwagę na planowanie ich w arkuszu organizacyjnym, omówimy także dobre praktyki i stanowiska organów kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnimy pojęcie godziny ponadwymiarowej, jej kosztu oraz podpowiemy czy/kiedy warto ją stosować w organizacji.
 • Omówimy sposób obliczania godziny ponadwymiarowej w zależności od różnych wariantów związanych z zatrudnieniem (stanowisko kierownicze, typ szkoły, tygodniowy wymiar godzin).
 • Wskażemy jak planować godziny ponadwymiarowe w arkuszu organizacyjnym jednostki i na co należy uważać.
 • Zaprezentujemy orzecznictwo, stanowiska MEiN oraz praktykę stosowaną przez placówki oświatowe, a także odpowiemy na pytanie czy stanowiska RIO są dla samorządów wiążące.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest godzina ponadwymiarowa i czy dyrektor może ją przydzielić każdemu z zatrudnionych nauczycieli?
 • Koszt godziny ponadwymiarowej - czy warto ją mieć w organizacji?
 1. W jaki sposób obliczać godzinę ponadwymiarową u nauczyciela z różnym tygodniowym wymiarem godzin?
 2. Od jakiego pensum należy wyjść przydzielając godzinę ponadwymiarową nauczycielowi, będącemu na stanowisku kierowniczym – „karcianego” czy „uchwalonego”? Ile maksymalnie tych godzin można zaplanować?
 3. Czy nauczyciel „związkowy”, korzystający z obniżonego wymiaru godzin może otrzymać godziny ponadwymiarowe?
 4. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych - plan pracy dla klas maturalnych, dla klas zawodowych a plan pracy nauczyciela z godzinami ponadwymiarowymi - jak naliczać i jak rozliczać?
 5. Kiedy następuje gotowość do pracy i kiedy mamy „winę” pracodawcy? Studium przypadków.
 6. Czy za dzień rozpoczęcia roku szkolnego lub jego zakończenia potrąca się za godziny ponadwymiarowe? Stanowiska w orzecznictwie, w ministerstwie i praktyka.
 7. Czy wycieczki szkolne to powód do potrącenia za zaplanowane godziny ponadwymiarowe?
 8. Przykład obliczania liczby faktycznie wykonanych godzin ponadwymiarowych, z uwzględnieniem wolnych dni w tygodniu (wolnych ustawowo, wolnych w planie pracy szkoły i wolnych z doraźnych przyczyn - urlopy bezpłatne, opieka, wycieczki, zawody, etc.).
 9. Planowanie godzin ponadwymiarowych w arkuszu organizacyjnym - na co uważać?
 10. Godziny doraźnych zastępstw - jak najlepiej te godziny rozliczać, a z jakiego pensum planować?
 11. RIO - czy ich stanowiska są dla samorządów wiążące? Jak oceniają tytuły prawne do wypłat nauczycielskich? Przykłady naruszeń i akceptacji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy samorządowych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, w tym dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 25 września 2023 r.