• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do kontroli dotacji w siedzibie jednostki niesamorządowej

online

Przy zgłoszeniu do 28 listopada cena za udział w szkoleniu wynosi 390 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie którego przedmiotem będzie kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym w siedzibie jednostki oświatowej

Ważne informacje o szkoleniu

Informacje i praktyczne wskazówki przekazywane podczas szkolenia pomogą w merytorycznym przygotowaniu do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie dotacji oświatowych zarówno pracownikom administracji samorządowej jak i podmiotom niesamorządowym pobierającym dotacje. W części teoretycznej omówione zostaną obowiązujące przepisy, zasady, procedury, w tym zapisy przykładowych uchwał rad gmin/powiatów. W części praktycznej zobrazowane zostanie prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie szkoły i przedszkola niesamorządowego. Uczestnicy otrzymają pomocne wzory dokumentów: zawiadomienie o kontroli, protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne, protokół oględzin, decyzję administracyjną. Zaprezentowane zostaną przykłady uchwał, orzecznictwo, stanowiska RIO w zakresie przedmiotowym szkolenia. Szkolenie poprowadzi czynny kontroler dotacji podmiotowych od niemal 13 lat.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie merytoryczne pracowników samorządowych do podjęcia czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oświatowej w siedzibie placówek dotowanych.
 • Wypracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie wskazówek pozwalających na przyjęcie procedur i rozpoznania wydatków kwalifikowanych.
 • Przygotowanie przedstawicieli placówek niesamorządowych do przyjęcia kontroli, w tym przygotowania niezbędnej dokumentacji, rozpoznania procedur. Nabycie umiejętności kwalifikowania wydatków, w tym na specjalne potrzeby uczniów.
 • Zobrazowanie prowadzenia czynności kontrolnych dotacji podmiotowej w siedzibie szkoły i przedszkola niesamorządowego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do przepisów prawa na rok 2023 i 2024 w zakresie dotowania placówek niesamorządowych.
 2. Wybór kadry delegowanej do podjęcia czynności kontrolnych - zapisy uchwały, kwalifikacje kontrolera, status prawny, stanowiska RIO.
 3. Przyjęcie planu kontroli dotacji podmiotowej z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w roku poddanym kontroli.
 4. Zawiadomienie podmiotu o kontroli - jak powinno wyglądać takie pismo?
 5. Rozpoczęcie czynności kontrolnych - obowiązki obu stron.
 6. Rozpoznanie dokumentacji poddanej kontroli - wykaz.
 7. Rozpoznanie wydatków kwalifikujących się do rozliczenia dotacją - katalog w praktyce.
 8. Dotacja dla uczniów z niepełnosprawnościami - kontrola pobrania i wykorzystania:
 • finansowanie w przedszkolach wydatków innych niż „specjalne”- przykłady rozumienia pojęcia – „niezbędne”.
 • wydatki w przedszkolach dla uczniów z niepełnosprawnością - czyli konkretnie co?
 1. Wydatki niekwalifikowane - przykłady z kontroli, rozstrzygnięć SKO, NIK i sądownictwa.
 2. Rozliczenie rocznego sprawozdania z wydatkowania dotacji za 2022 r. Czy dopuszczalna jest korekta w późniejszym terminie?
 3. Najczęściej występujące przeszkody w procesie kontrolnym - jak je ominąć, jak rozwiązać problemy?
 4. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy i główni księgowi jednostek dotowanych - szkół i przedszkoli niesamorządowych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, kontrolerzy, audytorzy, radcy prawni, skarbnicy jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 420 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 grudnia 2023 r.