• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ocena pracy nauczyciela, dyrektora, wicedyrektora i kierownika po zmianach od 1 września 2022 roku z uwzględnieniem okresu przygotowania nauczyciela do zawodu oraz zmian w stosunku pracy

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań w zakresie przygotowania, przeprowadzenia oraz opracowania oceny cząstkowej pracy dyrektora, wicedyrektora i nauczyciela w placówce oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 września 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące oceny pracy dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli mianowanych, początkujących i pełniących inne stanowiska kierownicze. Realizacja tego zadania nadal budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań dyrektorów szkół, a także organów prowadzących, w zakresie oceny pracy nauczycieli i dyrektorów, formuły tej oceny, kryteriów, wskaźników, wskazanie w jakich sytuacjach należy tej oceny dokonać i w jakich terminach.

Podpowiemy, jakie opinie są wymagane przed ustaleniem oceny oraz omówimy procedurę odwoławczą i tryb rozpatrywania odwołania od ustalonej oceny pracy. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami prawnymi, poznają problematyczne kwestie związane z oceną pracy nauczyciela i dyrektora, a także uzyskają niezbędne wzory wymaganej dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Analiza zmian prawnych obowiązujących w nowej formule, kryteriów, wskaźników i wymagań dotyczących oceny pracy nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.
 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu poszczególnych etapów postępowania w sporządzeniu oceny pracy nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w tej szkole oraz nauczycieli mianowanych i nauczycieli początkujących realizujących przygotowanie do zawodu.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań i wskazówek dotyczących propozycji oceny pracy dyrektora, nauczyciela mianowanego oraz oceny pracy nauczyciela początkującego, realizującego przygotowanie do zawodu przy zmianie miejsca zatrudnienia, przeniesieniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowelizacja sposobu i zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych po zmianach prawa od 1 września 2022 r.
 2. Ocena pracy:
  • dyrektora,
  • osoby pełniącej obowiązki dyrektora,
  • osoby na stanowisku kierowniczym
  • 5-letnia ważność oceny pracy.
 3. Powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym nauczyciela. Nauczyciele podlegający ocenie pracy. Nauczyciele podlegający ocenie dorobku zawodowego.
 4. Ocena pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela.
 5. Dwukrotny proces oceny pracy nauczycieli początkujących w czasie odbywania przygotowania do zawodu i uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 6. Ocena pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu (ocena za okres odbywania przygotowania zawodowego).
 7. Ocena pracy nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
 8. Ocena pracy w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, a także przeniesienia nauczyciela mianowanego do innej szkoły.
 9. Terminy dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz przebieg procesu dokonania oceny pracy.
 10. Wymagane opinie przed ustaleniem oceny pracy.
 11. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczycieli i dyrektorów.
 12. Przykładowe wskaźniki w odniesieniu do obowiązkowych i dodatkowych kryteriów oceny pracy dyrektora i nauczyciela.
 13. Zależność ustalonej oceny pracy od liczby punktów.
 14. Procedura odwoławcza i tryb rozpatrywania odwołania od ustalonej oceny pracy.
 15. Przepisy przejściowe w ocenie pracy.
 16. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych z ramienia organu prowadzącego, ZEAS-ów, CUW-ów, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m.in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2023 r.