• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w obowiązkowych zadaniach każdego żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: 1 dnia 10:00 - 17:00;
2 dnia 9:00 – 13:00

Standardy ochrony małoletnich oraz weryfikacja pracowników w procedurach, dokumentowaniu i obowiązkach pracodawców i pracowników. Granice w relacjach interpersonalnych - czyli jak efektywnie współpracować z rodzicami i ustalać granice w kontakcie? Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie wyjazdowe zorganizowane dla Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3. Poruszymy na nim tematykę szerokiego spektrum pracy Dyrektora Żłobka. Spotkanie rozpocznie się omówieniem bieżących zmian w Kodeksie pracy oraz analizą wewnętrznych przepisów. W drugim dniu podczas warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania i rozwijanie swoich zdolności interpersonalnych  i umiejętności komunikacyjnych. Jednym z elementów budowania dobrej współpracy z innymi to również dbanie o własne granice, potrzeby oraz ich umiejętne wyrażanie.  Dzięki temu szkoleniu będą mogli Państwo świadomie wykorzystywać swoje wewnętrzne zasoby w codziennej pracy oraz właściwie reagować w sytuacjach trudnych.

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 to jedno z 80 forów działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Dyrektorów Żłobków i Klubów dziecięcych służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród osób zapewniających opiekę dzieci do lat 3. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach Forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA. Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i opiekunów, którzy w swym zakresie obowiązków sprawują opiekę nad dziećmi i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

I DZIEŃ:
OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W OBOWIĄZKOWYCH ZADANIACH  KAŻDEGO  ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, DZIENNEGO OPIEKUNA.
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH  ORAZ WERYFIKACJA PRACOWNIKÓW W PROCEDURACH, DOKUMENTOWANIU  I OBOWIĄZKACH PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW.


CELE I KORZYŚCI:
Wprowadzona zmiana w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  i zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy nałożyła obowiązek  opracowania  i wdrożenia standardów ochrony małoletnich wobec wszystkich instytucji, podmiotów i organizacji w których przebywają dzieci oraz w których prowadzone są działania z dziećmi. Proponowana problematyka szkolenia zakłada zapoznanie uczestników z  obowiązującymi przepisami  związanymi z ochroną dzieci przed krzywdzeniem, a także wskazówki i przykłady opracowania standardów/procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem - dostosowanych do specyfiki opieki instytucjonalnej  dzieci w wieku do 3 lat,  wzorując się na prezentowanych podczas zajęć przykładach procedur  i dokumentowaniu zadania. Efektem uczestnictwa w szkoleniu będą przesłane przykłady  dokumentowania  standardów ochrony dzieci w żłobkach,  klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.
To co uzyskasz w trakcie szkolenia:
- zapoznasz się z tematem ustalania granic w relacjach,
- nauczysz się jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami rodzica,
- dowiesz się, jak budować współpracę  w sytuacjach trudnych, konfliktowych z innymi osobami,
- poznasz przydatne metody reagowania na niewłaściwe zachowania rodziców,
- ochronisz siebie przed negatywnymi skutkami osób atakujących,
- rozwiniesz swoje kompetencje komunikacyjne oraz formułowania informacji zwrotnych,
- będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.

II DZIEŃ:
GRANICE W RELACJACH INTERPERSONALNYCH - CZYLI JAK EFEKTYWNIE WSPÓŁPRACOWAĆ Z RODZICAMI I USTALAĆ GRANICE W KONTAKCIE?

CELE I KORZYŚCI:
Spotkanie  ukierunkowane  na:
-  ustalanie własnych granic w kontakcie z rodzicem, 
-  możliwe sposoby reagowania na sytuacje trudne w pracy zawodowej, ale i również w życiu osobistym.
W czasie szkolenia istotną kwestią będzie praca z tak zwanym „trudnym” rodzicem, a tak naprawdę  
z prezentowanymi przez niego zachowaniami trudnymi, agresywnymi. Zdobyta wiedza podczas szkolenia ma przybliżyć nas do tego, aby praca z rodzicem i zarządzanie instytucją odbywało się w sposób profesjonalny 
i skuteczny.
 

zwiń
rozwiń
Program

I DZIEŃ:
1. Czy wszystkie placówki opieki instytucjonalnej muszą posiadać ustalone i wdrożone standardy i procedury ochrony małoletnich przed krzywdzeniem?
2. Co obejmuje  zakres obowiązku  przygotowania i upowszechnienia wymaganych dokumentów (procedur/regulaminów) – standardów ochrony małoletnich?
3. Kto odpowiada za opracowanie i realizację procedur/standardów ochrony małoletnich?
4. W jaki sposób należy zaktualizować funkcjonujące w żłobkach i klubach dziecięcych standardy/procedury  bezpieczeństwa, a jakie  nowe regulacje dotyczące  ochrony dzieci przed krzywdzeniem podlegają opracowaniu? 
5. Co powinien wiedzieć  opiekun/ każdy pracownik w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o ochronie  małoletnich przed krzywdzeniem. 
6. Jakie obowiązują w żłobku/klubie dziecięcym zasady zapewniające bezpieczne relacje między personelem a dziećmi? Jakie zasady są niedozwolone? W jaki sposób ustawodawca wymaga, aby były zachowane bezpieczne relacje między pracownikami a dziećmi?
7. Co obejmuje  zakres obowiązku  przygotowania i upowszechnienia wymaganych dokumentów (procedur/regulaminów) – standardów ochrony małoletnich?
8. Jakie procedury ochrony małoletnich są wymagane w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów?
9. Co powinno znaleźć się w procedurach ochrony dzieci z niepełnosprawnościami  przed  krzywdzeniem,  w tym dzieci  ze szczególnymi  i specjalnymi potrzebami rozwojowymi, aby jak najlepiej chronić każde dziecko?
10. Jak powinna wyglądać procedura postępowania/podejmowania interwencji, kiedy dziecko jest krzywdzone lub jest podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone  – od definicji krzywdzenia do procedury postępowania?
11. W jaki sposób należy zaznajomić personel żłobka/klubu dziecięcego z procedurami ochrony dzieci przed krzywdzeniem? 
12. Jakie procedury ochrony małoletnich są wymagane w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów?
13. Co powinno znaleźć się w procedurach ochrony dzieci z niepełnosprawnościami  przed  krzywdzeniem,  w tym dzieci  ze szczególnymi  i specjalnymi potrzebami rozwojowymi,  aby jak najlepiej chronić każde dziecko?
14. Jaka jest granica ustalenia czytelnych zasad,  co można, a co wykracza poza granice bezpiecznej ochrony dzieci?
15. Jak powinna wyglądać procedura postępowania/ podejmowania interwencji, kiedy dziecko jest krzywdzone lub jest podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone  – od definicji krzywdzenia do procedury postępowania?
16. W jaki sposób należy realizować i weryfikować każdą osobę pracującą z dziećmi lub dopuszczoną do działań i czynności z udziałem dzieci - obligatoryjne – obowiązujące od 15 lutego 2024 roku zadania pracodawców i pracowników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele żłobków i przedszkoli, opiekunowie żłobków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m.in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Trener 2 - psychoterapeutka w trakcie szkolenia, certyfikowany superwizor pracy socjalnej, pedagog, coach. Trenerka, która posiada 15 letnie doświadczenie pracy zawodowej w takich instytucjach, jak: ośrodek interwencji kryzysowej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, ośrodki pomocy społecznej. Aktualnie pracuje w ośrodku interwencji kryzysowej, udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, interwencji kryzysowej, prowadzi grupowe formy wsparcia. Pracuje z osobami znajdującymi się w szeroko rozumianym kryzysie. Trenerka posiada kilkuletnie bogate doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu dużym zespołem pracowników specjalizujących się w pomocy społecznej oraz wspieraniu rodzin. Posiada praktyczną wiedzę z wdrażania standardów pracy socjalnej w ośrodkach pomocy społecznej, a aktualnie jako superwizorka pracy socjalnej udziela wsparcia, inspiruje pracowników w ich rozwoju zawodowym. Posiada praktyczne umiejętności prowadzenia treningów rodzicielskich, programów usamodzielnienia wychowanków placówek, warsztatów coachingowych, grup samopomocowych, psychoedukacyjnych, grup wsparcia, realizacji projektów socjalnych, organizacji społeczności lokalnych w formie programów aktywności lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Hotel Beskidian *** ul. 3-gO Maja, Węgierska Górka.

Cena: członkowie w ramach składki Forum, pozostałe osoby 850 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, pobyt w pokoju dwuosobowym. Pełne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, przerwy kawowe w każdym dniu, kolacja), certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 maja 2024 r.