• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie dotacji oświatowych – jak prawidłowo wydatkować dotacje? Szkolenie dla podmiotów dotowanych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące rozliczania dotacji oświatowych, w tym wydatków ponoszonych na organizację kształcenia specjalnego i wynagrodzenia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu skierowanym do przedstawicieli placówek oświatowych dotowanych przez samorząd, stanowiącym kompendium wiedzy z zakresu wydatkowania i rozliczania dotacji. Podczas trwania szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostaną przekazane informacje i wskazówki, pozwalające sprawdzić, czy kwota dotacji przekazana przez samorząd została prawidłowo wyliczona a także na zgodne z przepisami wydatkowanie dotacji, bez narażania się na konieczność jej zwrotu. Omówione zostaną także warunki, jakich musi dopełnić placówka, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy, a także zasady kontrolowania tej dotacji. Ponadto wskażemy, na co można przeznaczyć dotację, jakie wydatki mogą zostać zakwestionowane oraz jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy z obszaru dotowania szkół i placówek niesamorządowych, tak by każdy uczestnik szkolenia mógł samodzielnie sprawdzić czy kwota dotacji, którą przekazuje samorząd jest prawidłowo wyliczona.
 • Wskazanie praktycznych przykładów – część szkolenia będzie miała charakter warsztatów – na przykładowym rozliczeniu zostaną omówione rozliczone wydatki, wskazane błędy oraz sposób ich poprawy.
 • Uzyskanie wskazówek, w jaki sposób wydawać dotację, by nie narażać się na jej zwrot.
 • Wyjaśnienie w skondensowany sposób wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących naliczania, wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół oraz placówek.
 • Wskazanie, jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji oraz jakie konsekwencje może mieć brak wpisania lub nieprawidłowe wpisanie danych do SIO.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
2. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej. Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?

3. Zasady wydatkowania dotacji – na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?

 • Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja.
 • Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia. Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia?
 • Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach.
 • Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe. Jakie środki trwałe nie mają limitu? Ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
 • Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
 • Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe.
 • Wydatkowanie dotacji na remonty. Remont a inwestycja. Co można sfinansować z dotacji? Przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury.
 • Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.

4. Wczesne wspomaganie rozwoju – ogólny zarys:

 • Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR,
 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, otrzymujących dotacje oświatowe na swoje placówki – właściciele, dyrektorzy oraz księgowi przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych (publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2024 r.