• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

System Informacji Oświatowej - jak poprawnie wprowadzać i weryfikować dane pod kątem naliczenia subwencji oświatowej na 2024 rok oraz dotacji z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy? Praktyczne wskazówki

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów oświaty, a także ZEAS, czy CUW szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej (SIO).

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej wymaga posiadania wiedzy o działaniu systemu, a także wiedzy merytorycznej z zakresu szeroko pojętego prawa oświatowego. Dane wprowadzane są do aplikacji na bieżąco i służą między innymi do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji na uczniów z Ukrainy; są również źródłem informacji dla instytucji upoważnionych do pozyskiwania danych (sąd, policja, prokurator, komornik), stanowią także źródło danych statystycznych. Dane te są także podstawą do realizacji programów rządowych m.in. wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli czy, jak na początku tego roku szkolnego, naliczenia wielkości środków przekazywanych JST na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli. Tak szerokie wykorzystywanie danych gromadzonych w SIO nakłada na jednostki oświatowe ogromną odpowiedzialność za ich prawidłowe wprowadzenie oraz zgodność ze stanem faktycznym. Wiedza zdobyta podczas naszego szkolenia pomoże Państwu w prawidłowym wywiązaniu się z tego złożonego zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie uczestnikom praktycznych wskazówek o zakresie danych wprowadzanych do SIO.
• Szczegółowe omówienie procedury weryfikacji danych wprowadzonych do systemu, służących do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy.
• Wskazanie konsekwencji zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie wprowadzania danych do SIO.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, z uwzględnieniem źródeł danych pozyskiwanych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy. Praktyczne wskazówki do wypełniania modułów:
• Uczeń, w tym uczniowie z Ukrainy,
• Nauczyciel,
• Oddziały,
• Dane zbiorcze.
2. Dane wprowadzane do SIO przez jednostki samorządu terytorialnego oraz centra usług wspólnych:
• kontrola obowiązku nauki uczniów,
• nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
• zatrudnienie osób zarządzających oświatą,
• liczba uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
3. Szczególna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
4. Poszerzenie zakresu danych dziedzinowych ucznia wprowadzanych do SIO w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym.
5. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych z SIO.
6. Sposób naliczania wysokości dotacji z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy, z wykorzystaniem danych z SIO.
7. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek wprowadzających dane do Systemu Informacji Oświatowej.
8. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
9. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO:
• współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON oraz PESEL,
• procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
10. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.
11. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wprowadzające dane do systemu informacji oświatowej oraz odpowiedzialne za nadzór nad wprowadzaniem danych, urzędnicy weryfikujący dane wprowadzane do SIO, dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, placówek, CUW oraz jednostek samorządu terytorialnego zaangażowani we wprowadzanie danych do SIO lub ich weryfikację oraz wszyscy zainteresowani tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 6 października 2023 r.