• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych przez placówki oświatowe. Śląskie Forum Oświaty Samorządowej

Ważne informacje o szkoleniu

Kolejne spotkanie Forum Oświaty będzie dotyczyło kwestii udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł. Uczestnictwo w tym szkoleniu  także znacząco podnosi kompetencje w zakresie zarządzania i nadzorowania procesu udzielania zamówień publicznych, co jest kluczowe w efektywnym prowadzeniu organizacji. Pozyskana wiedza skutecznie pomaga w unikaniu błędów prawnych i finansowych, które mogą wynikać z nieprawidłowego przeprowadzenia procedur przetargowych czy niezrozumienia zawiłości prawnych.

Podczas szkolenia skupimy się na  omówieniu efektywnego wykorzystaniu budżetu publicznego, ucząc, jak odpowiedzialnie zarządzać środkami publicznymi w obszarze zakupów. Uczestnicy szkolenia nauczą się również, jak zwiększać przejrzystość w postępowaniach, co przyczynia się do budowania zaufania do procesu zamówień publicznych oraz poprawy wizerunku organizacji.

Szkolenie to jest korzystne także dla kierowników zamawiających, zapewniając im praktyczną wiedzę i umiejętności, które są kluczowe w efektywnym zarządzaniu procesami zakupowymi w sektorze publicznym. Uczestnicy wyjdą ze szkolenia lepiej przygotowani do podejmowania wyzwań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności, skuteczności i przejrzystości w ich codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uczestnicy nauczą się, jak precyzyjnie definiować przedmiot zamówienia publicznego, co jest kluczowe dla jego prawidłowej realizacji.
  • Szkolenie zapewni uczestnikom wiedzę na temat dokładnego szacowania wartości zamówienia, co ma kluczowe znaczenie dla wyboru odpowiedniej procedury postępowania.
  • Uczestnicy poznają przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych, z szczególnym uwzględnieniem tych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.
  • Szkolenie nauczy, jak efektywnie i zgodnie z prawem przeprowadzać postępowania o  udzielenie zamówienia, zwracając uwagę na specyficzne wymagania dla różnych wartości zamówień.
  • Poznanie zasad tworzenia i modyfikowania umów w sprawie zamówień publicznych, szczególnie tych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – określenie przedmiotu zamówienia oraz ustalenie wartości zamówienia i sposobu prowadzenia postępowania w zależności od tej wartości:
• określenie przedmiotu zamówienia;
• prawidłowe ustalenie wartości zamówienia:
o plan zamówień na każdy rok i jego powiązanie z szacowaniem wartości,
o podstawa ustalenia wartości zamówienia,
o zakaz zaniżania wartości zamówienia oraz dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania ustawy bądź jego procedur,
o sposób szacowania wartości zamówień w zależności od ich rodzaju: czym się różni szacowanie dostaw, usług oraz robót budowlanych?
o szacowanie wartości podobnych dostaw oraz dostaw lub usług powtarzających się okresowo.
2. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych:
• analiza przepisów znajdujących zastosowanie przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych (ustawa o finansach publicznych, kodeks cywilny);
• sposób wydatkowania środków publicznych przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych:
o celowość, oszczędność, efektywność wydatkowania środków,
o podstawowe zasady udzielania zamówień: równe traktowanie wykonawców, uczciwa konkurencja, jawność postępowania, dokumentowanie przebiegu postępowania;
• wewnętrzny regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych: obowiązek sporządzenia czy też dowolność? Omówienie przykładowych postanowień regulaminu;
• przeprowadzenie postępowania o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych:
o omówienie procedury badania i wyboru oferty w celu dochowania wymogów ustawy o finansach publicznych – sposoby udzielania zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych,
o sposób przeprowadzenia postępowania i udzielania zamówień o wartości zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych, przy wydatkowaniu środków unijnych, w świetle wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków współfinansowanych ze środków UE;
o przesłanki wykluczenia z postępowania, związane z wojną w Ukrainie.
3.  Zawarcie umowy w sprawie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 złotych:
• forma umowy przy zamówieniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych,
• jaka powinna być treść umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych?
• możliwość zmiany umowy, której wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych.
4. Dyskusja i zapytania uczestników – na bieżąco, w trakcie trwania całego szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, osoby zainteresowane omawianą tematyką, specjaliści zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych (zajmuje się zamówienia od 1996 r.); autor wielu wykładów i szkoleń (23 lata doświadczenia w pracy trenera, prawie 600 przeprowadzonych szkoleń); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie (od 2006 r. do nadal); wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (od 2019 do nadal) wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; od 2007 r. członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); trener prowadzący warsztaty oraz prelegent podczas Forum Zamówień Publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Katowice, Moniuszki 7 – w przypadku większej ilości osób ostateczne miejsce zostanie podane na 3 dni przed szkoleniem. Nie dalej niż 2 km Dworca PKP w Katowicach.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach składki (Pozostali uczestnicy– 530 zł). Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 lutego 2023 r.