• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury zdejmowania ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do sprzedaży czy nieodpłatnego przekazania w jednostkach oświatowych w 2024 roku

Przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych z obszaru oświaty, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki oświatowe, jako jednostki sektora finansów publicznych, są zobligowane do należytego gospodarowania mieniem, tak by rozporządzać wyłącznie składnikami majątkowymi, które są sprawne i zdatne do faktycznego użytku. Przed przygotowaniem się do inwentaryzacji warto przejrzeć i zweryfikować majątek jednostki, by pozostał na stanie jedynie ten, który jest zdatny do użytku.

W celu aktualizacji informacji oraz skutecznego przygotowania się do poprawnego i właściwego zarządzania mieniem proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy na temat majątku, znajdującego się na stanie jednostki oświatowej, pomoże osobom odpowiedzialnym za mienie uporządkować je, a zużyte czy niesprawne jego składniki zdjąć ze stanu, a także sprawdzić procedury i inne istotne regulaminy/zarządzenia w celu wyeliminowania błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Sprawdzenie, czy nasza jednostka oświatowa prawidłowo zarządza majątkiem, czy nie posiada na stanie rzeczowych składników mienia ruchomego, które z różnych względów nie przynoszą już korzyści ekonomicznych jednostce, są zniszczone, zużyte, zbędne i nie nadają się do dalszego wykorzystania.
 • Wskazanie, kiedy najlepiej dokonywać okresowych przeglądów i jak je udokumentować.
 • Zdobycie praktycznych wskazówek, jak należy postąpić ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektrycznymi czy elektronicznymi.
 • Poznanie rozwiązań przy powoływaniu komisji likwidacyjnej, kasacyjnej czy wspólnej.
 • Uzyskanie wiedzy na temat sposobów gospodarowania mieniem, właściwych procedur postępowania, najczęstszych nieprawidłowości i sposobów zapobiegania im.
 • Otrzymanie obszernego materiału, zawierającego przykładowe oświadczenia, schematy księgowań oraz zarządzenie w sprawie gospodarowania mieniem ruchomym.

Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r., z 14 lipca 2022 r. oraz z 8 grudnia 2023 r., zmieniających rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 2. Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach oświatowych.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki oświatowej, w tym obsługującej i obsługiwanej, za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 4. Przesłanki odpowiedzialności pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi za powierzone mienie na zasadach ogólnych i z obowiązkiem wyliczenia się – wzór oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 5. Współodpowiedzialność za powierzone mienie:
 • kiedy można zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności?
 • zakres umowy,
 • inwentaryzacja na żądanie,
 • wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
 1. Podstawy prawne zdjęcia ze stanu składników majątkowych jednostki oświatowej.
 2. Ustalenie wewnętrznych procedur zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.
 3. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej, komisji likwidacyjnej, komisji kasacyjnej lub komisji wspólnej – zasady działania i dokumentowania oraz przykładowy regulamin.
 4. Obowiązek dokonywania przeglądu składników majątkowych pod względem kompletności, zdatności i przeznaczenia na potrzeby jednostki.
 5. Kontrola majątku jednostki, w tym:
  • ewidencje w zależności od rodzaju składników: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne lub w ujęciu ilościowym, ujawnione, obce, stawiane w stan likwidacji czy użyczone do nauki zdalnej,
  • opisy na dokumentach źródłowych – tworzenie i obieg dokumentów oraz kontrola merytoryczna, formalno – rachunkowa i wstępna,
  • znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych,
  • inwentaryzacja i jej wyniki.
 6. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności jednostki (np. przed lub po inwentaryzacji).
 7. Zdjęcie ze stanu (i co dalej) oraz fizyczna likwidacja składników – przykładowe księgowania.
 8. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy).
 9. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 10. Przykłady nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem ruchomym - przykładowe zarządzenie.
 11. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i główni księgowi jednostek oświatowych i jednostek obsługujących/CUW oraz pracownicy merytoryczni – właściwi rzeczowo w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych, znakowania pól spisowych, tworzenia, obiegu i ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych, a także pracownicy odpowiedzialni materialnie, wchodzący w skład komisji inwentaryzacyjnych, kontrolerzy spisowi, rachmistrze spisowi, magazynierzy i intendenci, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 czerwca 2024 r.