• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowość! Bon energetyczny – procedury przyznawania świadczenia, prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dowodowego oraz rozpoznanie wniosku. Trudności w postępowaniu. Wzory informacji i decyzji

Przy zgłoszeniach do 27 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na nasze specjalistyczne szkolenie, które skupia się na procedurach przyznawania bonu energetycznego. To szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialnych za przyznawanie tego świadczenia oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat procesu przyznawania bonów energetycznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Bon energetyczny, wprowadzony ustawą o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym, to narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej. Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje Państwa do prowadzenia postępowania dotyczącego bonu energetycznego. Uczestnicy zajęć poznają zasady przyznawania nowego świadczenia, uzyskają wskazówki komu się on należy i w jakich przypadkach można wypłacić nowe świadczenie, nabędą umiejętności rozstrzygania w nietypowych i skomplikowanych sytuacjach, także gdy wnioskodawcami są osoby spoza kraju lub gdy wymagana jest weryfikacja danych, podanych we wniosku.

Podczas szkolenia:

 • Omówione zostaną metody obliczania dochodu potrzebnego do spełnienia kryterium dochodowego, a także przyznawania bonu według zasady „złotówka za złotówkę".
 • Przedstawione zostaną najczęstsze praktyczne problemy, które mogą rodzić wątpliwości, co do procedury oraz decyzji organu, odpowiedzialnego za wypłatę bonu energetycznego.
 • Przekazane zostaną również wzory informacji i decyzji.

Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka, a jednocześnie członek etatowy SKO, szkoląca od wielu lat z tematyki wydawania decyzji w pomocy społecznej, a także przyznawania dodatków o charakterze osłonowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie nowych regulacji dotyczących bonu energetycznego w kontekście rozpoznawania wniosku i wydawania rozstrzygnięcia.
 • Wskazanie: zasad przyznawania, osób uprawnionych do otrzymania nowego świadczenia.
 • W trakcie szkolenia będą poruszane zagadnienia problemowe, a także omawiane nietypowe stany faktyczne.
 • Wyjaśnienie zasad stosowania przepisów dotyczących procedury administracyjnej w rozpatrywaniu wniosku o bon energetyczny w zakresie:
 • przyjęcia wniosku: w jakiej formie złożyć podanie? Jak wezwać o braki formalne? Co zrobić z wnioskiem złożonym po terminie?
 • prowadzenie postępowania dowodowego: jak sprawdzić i zweryfikować dane podane przez wnioskodawcę? Jak obliczyć dochód i na podstawie jakich dokumentów? Jakie dane organ musi ustalić samodzielnie, a jakie przy udziale strony postępowania?
 • wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji bądź też w formie pisma.
 • Uzyskanie informacji dotyczących odpowiedniego doręczenia rozstrzygnięcia, możliwości jego zaskarżenia i kwestionowania zgodnie z regułami procedury administracyjnej.
 • W trakcie zajęć zostaną wyjaśnione i przybliżone interpretacje nowych przepisów w zestawieniu z obowiązującą, także znowelizowaną, procedurą administracyjną.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Cel i charakter nowego świadczenia.
 2. Podmioty uprawnione, pierwszeństwo osób uprawnionych do dodatku. Strony postępowania administracyjnego- pełnomocnicy, opiekunowie prawni.
 3. Dodatek dla obcokrajowców- jakie dokumenty musi posiadać wnioskodawca? Jak uzupełniać postępowanie?
 4. Przesłanki przyznania bonu energetycznego.
 5. Sposób obliczania dochodu- reguły prowadzenia postępowania wyjaśniającego, rozbieżności dochodu wskazane w ustawie i wniosku, składniki dochodu, 13 emerytura, dochód z gospodarstwa.
 6. Wysokość przyznanego świadczenia.
 7. Weryfikacja CEEB- podstawa, rożne metody weryfikacji.
 8. Przesłanki negatywne, uniemożliwiające przyznanie dodatku. Kiedy świadczenie nie przysługuje? Wydawanie decyzji odmownej.
 9. Złotówka za złotówkę i przyznanie świadczenia w innej wysokości niż oczekiwana- forma w jakiej należy rozstrzygnąć wniosek.
 10. Organ przyznający świadczenie, właściwość organu.
 11. Upoważnienie do prowadzenia postępowania.
 12. Stosowanie k.p.a.- dlaczego stosujemy i w jakim zakresie?
 13. Weryfikacja wniosku na dzień składania i dzień orzekania.
 14. Składanie wniosku - w jaki sposób jest możliwe złożenie wniosku, jak wypełnić wniosek, czy można wezwać o braki formalne wniosku? Wniosek e-mail- podpis wniosku.
 15. Postępowanie wyjaśniające i dowodowe- reguły k.p.a.- wezwania kierowane do stron postępowania, obowiązki organu.
 16. Forma rozpatrzenia wniosku- decyzja czy informacja? Możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia.
 17. Terminy rozpatrzenia wniosku.
 18. Wypłata dodatku.
 19. Odpowiednie stosowanie innych ustaw- o świadczeniach rodzinnych, prawo o ochronie środowiska- jakie przepisy można stosować przy bonie energetycznym?
 20. Wypłata bonu energetycznego jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
 21. Interpretacje Ministerstwa a orzekanie w sprawie.
 22. Wejście w życie ustawy – do jakich stanów faktycznych stosuje się nowe przepisy?
 23. Nowości w zakresie bonu energetycznego względem dotychczas przyznawanych dodatków o charakterze osłonowym.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przygotowujący i wydający decyzje z zakresu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 429 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 27 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2024 r.