• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Centrum Usług Społecznych - nowy model funkcjonowania systemu pomocy społecznej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będą Centra Usług Społecznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Możliwość utworzenia CUS wynika m. z ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz kierunków rozwoju pomocy społecznej określonych w Strategii rozwoju usług społecznych.
Podczas proponowanego szkolenia:
• przedstawimy i przybliżymy nowy model funkcjonowania systemu pomocy społecznej oparty o centrum usług społecznych,
• omówimy zasady i podstawy tworzenia, finansowania i funkcjonowania CUS w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności i kierunki rozwoju systemu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskasz odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- Czym są usługi społeczne i zdrowotne?
- Na czym polega proces deinstytucjonalizacji na szczeblu gminy / miasta?
- Jakie są podstawy prawne utworzenia i funkcjonowania centrum usług społecznych?
- Czym jest program usług społecznych i co ma zawierać?
- Kim są adresaci usług społecznych?
- Jak przeprowadzić i opracować diagnozę potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych – jakie są elementy programu usług społecznych?
- Kto ma być realizatorem programu usług społecznych, a kto wykonawcą usług społecznych?
- Jak utworzyć CUS z uwzględnieniem możliwości finansowania ze środków EFS+?
- Jakie są zadania CUS?
- Jak opracować plan organizowania społeczności lokalnej?
- Jaka powinna być organizacja wewnętrzna CUS?
- Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełniać kadra CUS?
- Czym jest, jak opracować i zrealizować indywidualny plan usług społecznych?
- Skąd można pozyskać środki finansowe na utworzenie i funkcjonowanie CUS?
• Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:
- Czym jest CUS?
- Na czym polega jego funkcjonowanie?
- Jakie daje możliwości rozwoju i koordynacji usług społecznych?
- Jak przygotować się merytorycznie i organizacyjnie do utworzenia CUS i uruchomienia jego działalności?
- Jak wdrażać i realizować zadania w nowopowstałej jednostce?
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe: skrypt z prezentacją, przykłady dokumentów: uchwały rady gminy o utworzeniu CUS, statutu CUS, schematu organizacyjnego CUS, programu usług społecznych, indywidualnego planu usług społecznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych oraz proces deinstytucjonalizacji na szczeblu gminy/ miasta.
2. Ramy prawne realizowania usług społecznych przez centrum usług społecznych.
3. Usługi społeczne:

• Katalog usług społecznych.
• Usługi społeczne realizowane przez centrum usług społecznych.
• Programy usług społecznych.
• Uchwała w sprawie przyjęcia programu usług społecznych.
• Adresaci usług społecznych.
• Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych opracowana przez centrum.
• Struktura programu usług społecznych.
• Informacja z realizacji programu usług społecznych.
• Realizator programu usług społecznych i wykonawca usług społecznych.
4. Utworzenie i zadania CUS:
• Cele utworzenia i status prawny centrum usług społecznych.
• Utworzenie centrum usług społecznych przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej lub utworzenie nowej jednostki organizacyjnej.
• Warunek przekazania tworzonemu centrum usług społecznych określonego zakresu zadań do realizacji.
• Możliwość porozumienia gmin w sprawie utworzenia wspólnego centrum usług społecznych.
• Statut centrum usług społecznych.
• Zadania centrum usług społecznych.
• Zasady wykonywania zadań przez centrum usług społecznych.
• Możliwość realizacji przez centrum usług społecznych zadań na rzecz gminy niebędącej stroną porozumienia w sprawie utworzenia centrum.
• Sprawozdanie z działalności centrum usług społecznych.
• Zasady i tryb realizowania działań przez centrum usług społecznych.
• Plan organizowania społeczności lokalnej.
• Diagnoza potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych opracowywana na okres 5 lat.
• Administrowanie danymi osobowymi przez centrum usług społecznych.
5. Kadra CUS:
• Zadania dyrektora jednostki.
• Powołanie i odwołanie dyrektora centrum usług społecznych.
• Upoważnienie dyrektora centrum usług społecznych do prowadzenia postępowań.
• Zadania i wymagania na stanowisku organizatora usług społecznych.
• Zadania i wymagania na stanowisku koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.
• Zadania i wymagania na stanowisku organizatora pomocy społecznej.
• Zadania i wymagania na stanowisku organizatora społeczności lokalnej.
6. Indywidualny plan usług społecznych:
• Tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych.
• Rozpoznanie indywidualnych potrzeb.
• Opracowanie indywidualnego planu usług społecznych.
• Struktura indywidualnego planu usług społecznych.
• Termin opracowania indywidualnego planu usług społecznych.
• Zatwierdzenie i aktualizacja indywidualnego planu usług społecznych.
• Warunki i tryb kwalifikowania do korzystania z usług społecznych oraz ustalania opłat.
• Wnoszenie opłat za usługi społeczne.
• Rezygnacja z korzystania z usług społecznych.
• Monitorowanie realizacji indywidualnego planu usług społecznych; rozmowa podsumowująca.
• Podsumowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych.
• Czynności związane z realizacją indywidualnego planu usług społecznych jako forma pracy socjalnej.
• Uzupełniające stosowanie przepisów k.p.a. w postępowaniach w indywidualnych sprawach dotyczących usług społecznych.
• Czynności związane z indywidualnymi planami usług społecznych należące wyłącznie do CUS.
• Przetwarzanie danych osobowych przez centrum usług społecznych.
7. Finansowanie CUS w ramach EFS+.
8. Podsumowanie. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele urzędów gmin / urzędów miast zainteresowanych utworzeniem centrum usług społecznych. Kadra kierownicza i pracownicy już działających CUS, w celu uporządkowania i uzupełnienia wiedzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik pomocy społecznej oraz administracji publicznej, nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach UE/EFS, Regionalnych Programów Operacyjnych. Autorka publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym, w szczególności pomocy społecznej. Doświadczony trener i konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 lutego 2024 r.