• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatki mieszkaniowe w praktyce

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będą dodatki mieszkaniowe i ostatnie zmiany w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie zasad prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem rozstrzygnięcia o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Prowadząca omówi także sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, obowiązki zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz sankcje za niedopełnienie tych obowiązków. Podczas zajęć wyjaśnimy praktyczne wątpliwości, w tym komu dodatek mieszkaniowy przysługuje a komu nie, a jeżeli przysługuje to na jakich zasadach i w jakiej wysokości. Omówimy również procedury dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę niezbędną do prawidłowej realizacji zadań związanych z dodatkami mieszkaniowymi, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, z uwzględnieniem przykładów z orzecznictwa administracyjnego oraz praktyki.
• Dowiesz się:
- Co to są dodatki mieszkaniowe i komu przysługują?
- Jakie przesłanki uprawniają do dodatku mieszkaniowego?
- Jak przeprowadzić postępowanie o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego?
- Na czym polega przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach dodatku mieszkaniowego?
- Jak postąpić w sytuacji występowania zaległości w bieżących opłatach za lokal mieszkalny?
- Jak postąpić w sytuacji, gdy dojdzie do wyprowadzki z lokalu mieszkalnego, na który przyznano dodatek mieszkaniowy, wystąpi zmiana lub utrata tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, zmieni się zarządca budynku lub wysokość opłat za lokal mieszkalny po przyznaniu dodatku mieszkaniowego, wystąpi nadpłata za media?
• Poznasz:
- Przesłanki uprawniające do dodatku mieszkaniowego.
- Obowiązujące kryteria dochodowe i stawki za 1 kWh energii elektrycznej.
- Zasady prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie dodatków mieszkaniowych.
- Obowiązki zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz konsekwencje niedopełnienia tych obowiązków.
- Zasady dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.
- Zasady wprowadzania danych o wysokości i okresie przyznanych dodatków mieszkaniowych.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości oraz praktyczne porady i wskazówki w obszarze zabezpieczenia społecznego przydatne w obsłudze i realizacji spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe, w tym m.in.: prezentację, orzecznictwo administracyjne w sprawach dodatku mieszkaniowego, przykłady i wzory dokumentów: wniosek o dodatek mieszkaniowy, deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenia o dochodzie z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, opodatkowanej ryczałtem, informacja dla zarządcy o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, decyzja o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego, zestawienie dochodów, które wlicza się lub nie wlicza przy obliczaniu dochodu w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jakie przesłanki mają wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego?
2. Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?
3. Czy istnienie zaległości w opłatach za lokal mieszkalny z okresu poprzedzającego przyznanie dodatku mieszkaniowego wyklucza przyznanie tego świadczenia?
4. Które tytuły prawne do lokalu mieszkalnego uprawniają do dodatku mieszkaniowego?
5. Jak postąpić w sytuacji, gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego wygasa np. kończy się umowa najmu?
6. Czy musi być spełniony warunek zamieszkiwania czy zameldowania w lokalu mieszkalnym, na który przyznano dodatek mieszkaniowy?
7. Jak postąpić w przypadku wyprowadzki z lokalu mieszkalnego, na który przyznano dodatek mieszkaniowy?
8. Jak postąpić, gdy nastąpi zmiana lub utrata tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego?
9. Jak postąpić, gdy zmieni się zarządca budynku?
10. Czy zmiana wysokości opłat za lokal mieszkalny po przyznaniu dodatku mieszkaniowego wpływa na wysokość przyznanego świadczenia?
11. Jak potraktować nadpłatę za media (np. wodę, CO) przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego i obliczaniu wysokości świadczenia?
12. Jakie są obowiązujące kryteria dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego?
13. Czy w gminie można podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego?
14. Jak rozumieć dochód w sprawach dodatków mieszkaniowych?
15. Co nie stanowi dochodu w sprawach dodatków mieszkaniowych?
16. Jak obliczyć dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, który wlicza się do dochodu w sprawach dodatków mieszkaniowych?
17. Jakie dochody nieopodatkowane wlicza się do dochodu w sprawach dodatków mieszkaniowych?
18. W jaki sposób obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
19. W jaki sposób obliczyć dochód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
20. W jaki sposób obliczyć dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem?
21. Jak rozumieć gospodarstwo domowe w sprawach dodatku mieszkaniowego?
22. Czy i jaka wielkość metrażu lokalu mieszkalnego uprawnia do przyznania dodatku mieszkaniowego?
23. Czy można przyznać dodatek mieszkaniowy na lokal mieszkalny, którego powierzchnia przekracza normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego?
24. Ile maksymalnie wynoszą dopuszczalne przekroczenia normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego?
25. Czy przekroczenie normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego o 15 m2 dotyczy jednej czy więcej osób poruszającej się na wózku inwalidzkim?
26. Jakim udokumentować poruszanie się na wózku inwalidzkim?
27. W jaki sposób udowodnić prawo do zwiększonego metrażu dla osoby niepełnosprawnej, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju?
28. Czy gminie można zwiększyć kryterium normatywnej powierzchni mieszkania uprawniające do dodatku mieszkaniowego?
29. W jaki sposób obliczyć dodatek mieszkaniowy w przypadku prawa do części lokalu mieszkalnego?
30. Które wydatki związane z utrzymaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wlicza się, a których się nie wlicza przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego?
31. Jak rozumieć określenie „instalacja z zewnętrznego źródła” przy przyznawaniu ryczałtu na zakup opału?
32. Jak obliczyć ryczałt na zakup opału w przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w instalację z zewnętrznego źródła doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, ciepłej wody lub gazu?
33. Ile wynosi obowiązująca stawka za 1kWh energii elektrycznej przy obliczaniu ryczałtu na zakup opału?
34. Jak przeprowadzić postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego od przyjęcia wniosku z deklaracją o dochodach i dokumentami potwierdzającymi wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego poprzez uzupełniające postępowanie dowodowe do wydania rozstrzygnięcia?
35. Czy dodatek mieszkaniowy można przyznać na okres krótszy niż 6 miesięcy?
36. Na czym polega wykonanie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy?
37. Jakie informacje o przyznanym dodatku mieszkaniowym i w jakim celu przekazać zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny?
38. Co jest celem wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych?
39. Czy wywiad środowiskowy należy przeprowadzać przy każdorazowo złożonym wniosku?
40. Czym skutkują dla wnioskodawcy ustalenia dokonane w przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym?
41. Jakie mogą być dla wnioskodawcy skutki prawne odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?
42. Czym skutkuje stwierdzenie występowania zaległości w bieżącym opłacaniu należności za zajmowany lokal mieszkalny w okresie pobierania dodatku mieszkaniowego?
43. Jakie ma prawne obowiązki zarządca budynku albo inna osoby uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny w stosunku do organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy?
44. W jaki sposób nałożyć karę pieniężną na zarządcę budynku albo inną osobą uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny w przypadku niedopełnienia obowiązku poinformowania organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy o występowaniu zaległości w opłatach za lokal mieszkalny?
45. Jakie okoliczności faktyczne i jakie dowody powodują uznanie dodatku mieszkaniowego za nienależnie wypłacony?
46. Jakie okoliczności faktyczne powodują, że prawo do dodatku mieszkaniowego wygasa i jak wówczas przeprowadzić postępowanie w tym przedmiocie?
47. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie o ustalenie i zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego?
48. Jakie sytuacje faktyczne powodują konieczność wystąpienia do zarządcy budynku o zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się?
49. Jakie dane dotyczące przyznanych dodatków mieszkaniowych wprowadzić do CEEB?
50. Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, centów usług społecznych i innych jednostek, którzy zajmują się realizacją zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach krajowych i unijnych od 2010 r. Autorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego dedykowanych pracownikom samorządowym. W związku ze zmieniającym się stanem prawnym na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Specjalizuje się w stosowaniu prawa w praktyce oraz przekazywaniu wiedzy w tym zakresie. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia i konsultacje merytoryczne dla kadr administracji samorządowej, w szczególności pomocy społecznej. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 marca 2024 r.