• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dodatki mieszkaniowe w praktyce

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będą dodatki mieszkaniowe i ostatnie zmiany w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia z zakresu przyznawania i odmowy przyznania dodatków mieszkaniowych. Przeanalizujemy również procedury dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń. Omówienie przepisów w przedmiotowym zakresie zostanie poparte praktycznymi przykładami oraz wzorami dokumentów i wyjaśnieniami. Podczas zajęć przedstawimy przydatne, praktyczne rozwiązania, co pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia spraw w zakresie dodatków mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych do prawidłowej realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
• Poznanie orzecznictwa administracyjnego w zakresie tematyki szkolenia.
• Poznanie rozwiązań praktycznych w zakresie m.in.: sposobu obliczania dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku, ustalania wysokości dodatku, wstrzymania jego wypłaty.
• Wyjaśnienie przepisów k.p.a. mających zastosowanie w sprawach dodatku mieszkaniowego.
• Wyjaśnienie, na tle przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, praktycznych przykładów i orzecznictwa administracyjnego dotyczącego m.in.:
- kręgu osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego i wykluczonych z tego prawa,
- kryterium dochodowego i fakultatywnej możliwości jego podwyższenia,
- zasad ustalania i dokumentowania dochodów z różnych źródeł opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ryczałtem i dochodów nieopodatkowanych,
- obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego i jego części w postaci ryczałtu na zakup opału,
- prowadzenia postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji, a także wstrzymania dodatku mieszkaniowego oraz wypłaty świadczenia,
- informowania zarządcy o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,
- obowiązków zarządcy z stosunku do organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy,
- dochodzenia zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku mieszkaniowego,
- nakładania kary pieniężnej na zarządcę,
- przyznawania dodatku mieszkaniowego za okres wsteczny w związku ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemicznego COVID-19.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych obejmujących m.in.:
- orzecznictwo administracyjne w sprawach dodatku mieszkaniowego,
- przykłady i wzory dokumentów: wniosek o dodatek mieszkaniowy, deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenia o dochodzie z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, opodatkowanej ryczałtem,
- informacje dla zarządcy,
- zestawienie dochodów, które wlicza się lub nie wlicza przy obliczaniu dochodu w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kto jest, a kto nie jest osobą uprawnioną do dodatku mieszkaniowego?
2. Jakie kryterium dochodowe uprawnia do świadczenia dla gospodarstwa domowego jednoosobowego i wieloosobowego?
3. Czy gmina może podwyższyć kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego?
4. Co oznacza dochód w sprawie dodatku mieszkaniowego?
5. Jak prawidłowo ustalić dochód ze źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
6. Jak prawidłowo ustalić dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem?
7. Co stanowi dochód nieopodatkowany podlegający wliczeniu dochodu w sprawie dodatku mieszkaniowego?
8. Jakie są przykładowe źródła dochodów, których nie należy wliczać do dochodu w sprawach dodatku mieszkaniowego?
9. Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
10. Jak obliczyć dochód z prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych?
11. Jak obliczyć dochód z działalności opodatkowanej ryczałtem?
12. Jaka wielkość metrażu zajmowanego lokalu mieszkalnego uprawnia do dodatku mieszkaniowego?
13. Ile wynoszą i na czym polegają maksymalne % określone jako dopuszczalne przekroczenia w zakresie normatywnej powierzchni lokalu mieszkalnego?
14. Czy gmina może zwiększyć kryterium normatywnej powierzchni mieszkania uprawniające do dodatku mieszkaniowego?
15. Na czym polega istota zwiększenia metrażu dla osoby niepełnosprawnej?
16. W jaki sposób przyznać dodatek mieszkaniowy w przypadku zajmowania części lokalu mieszkalnego?
17. Jak obliczyć dodatek mieszkaniowy w zależności od poniesionych wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego?
18. Czy występowanie nadpłaty lub niedopłaty w opłatach za lokal mieszkalny ma wpływ na prawo i wysokość dodatku mieszkaniowego?
19. Jak obliczyć ryczałt za zakup opału w przypadku lokali mieszkalnych niewyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, ciepłej wody lub gazu?
20. Ile wynosi obowiązująca stawka za 1kWh energii elektrycznej przy obliczaniu ryczałtu na zakup opału?
21. Jak przebiega postępowanie od przyjęcia wniosku wraz z deklaracją o dochodach i dokumentami potwierdzającymi wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego, poprzez uzupełniające postępowanie dowodowe, do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego?
22. W jakim celu oraz w jaki sposób przeprowadza się wywiad środowiskowy w sprawie dodatku mieszkaniowego?
23. Jakie skutki dla wnioskodawcy powodują ustalenia dokonane podczas przeprowadzonego wywiadu środowiskowego?
24. Jakie są konsekwencje prawne odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?
25. Jaki jest sposób postępowania w przypadku stwierdzenia występowania zaległości w bieżącym opłacaniu należności za zajmowany lokal mieszkalny.
26. Jakie obowiązki obejmują zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny w stosunku do organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy?
27. Za co i jak wymierza się kary pieniężne za niedopełnienie przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny obowiązku poinformowania organu wypłacającego dodatek mieszkaniowy o występowania zaległości w opłatach za lokal mieszkalny?
28. W jakich okolicznościach faktycznych stwierdza się nienależną wypłatę dodatku mieszkaniowego?
29. Jak powinna przebiegać procedura ustalenia i zwrotu nienależnie wypłaconego dodatku mieszkaniowego?
30. Jakie zasady obowiązują przy przyznawaniu dodatku mieszkaniowego za okres wsteczny w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19?
31. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin, ośrodków pomocy społecznej, centów usług społecznych i innych jednostek, którzy zajmują się realizacją zadań z zakresu przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z wieloletnim stażem zawodowym w pomocy społecznej oraz administracji publicznej oraz na stanowisku nauczyciela Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowcy studiów podyplomowych. Ekspert w obszarze polityki społecznej, administracji publicznej w programach m.in.: PO KL 2007-2013, PO WER 2014-2020, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Autorka ogólnopolskich publikacji dedykowanych pracownikom samorządowym. Doświadczony trener oraz konsultantka wybranych ośrodków pomocy społecznej i jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 marca 2023 r.