• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka majątkowa i inwentaryzacja aktywów w podmiocie leczniczym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą inwentaryzacja oraz środki trwałe, które są istotnymi zagadnieniami dla finansów podmiotów leczniczych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zapoznamy Państwa z formalnymi wymogami i praktycznymi aspektami prowadzenia gospodarki majątkiem a także inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego w podmiocie leczniczym. Przedstawimy przykłady regulacji wewnętrznych związanych z ewidencją i amortyzacją majątku, procedury, instrukcje i narzędzia niezbędne w pracy księgowych, działów technicznych, kierowników w tym zakresie. Prowadząca szkolenie omówi zasady kwalifikowania składników majątku według regulacji bilansowych i podatkowych oraz obowiązujące krajowe standardy rachunkowości i możliwości ich zastosowania w jednostce. Zagadnienia te zostaną przedstawione także pod kątem optymalizacji procesów i metod zarządzania oraz w aspekcie wpływu przyjętych zasad na wynik finansowy i rzetelną prezentację majątku podmiotu leczniczego w rocznym sprawozdaniu finansowym. Szczegółowo omówiona zostanie także organizacja inwentaryzacji majątku, w tym zadania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, rola księgowości i zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej obowiązujących standardów w zakresie gospodarki majątkowej i możliwości ich zastosowania w jednostce.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sprawnej i prawidłowej organizacji procesu inwentaryzacji w jednostce. Szkolenie uwzględnia szczególne warunki dotyczące inwentaryzacji leków, materiałów oraz sprzętu medycznego.
• Wskazanie przykładów nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji stwierdzanych podczas kontroli.
• Omówienie case study i uzyskanie praktycznych informacji uwzględniających wytyczne Krajowego Standardu Rachunkowości oraz wzorów dokumentów.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania i możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem – praktykiem.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej:
• Definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.
• Amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja.
• Klasyfikacja Środków Trwałych.
• Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, KSR 11 „Środki trwałe”).
2. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej:
• Polityka rachunkowości.
• Ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem.
• Kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem).
3. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
• Środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym.
• Zwrot nieruchomości w nieodpłatnym użytkowaniu do podmiotu tworzącego, sprzedaż majątku otrzymanego przez 2011 rokiem – kiedy korygujemy wartość funduszu założycielskiego?
• Dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów Rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie?
• Amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce.
• Drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne? Zasady ewidencji i amortyzacji.
• Dzierżawa czy leasing finansowy.
4. Ewidencja inwestycji i zakupu środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych w ramach dotacji i innych bezzwrotnych form finansowania zewnętrznego:
• Jak zapewnić odrębną ewidencję?
• Kiedy amortyzacja darowanych/dotowanych składników majątku jest KUP/NKUP?
• Jak korygować odpisy amortyzacyjne wskutek stwierdzenia błędu, zwrotu otrzymanego środka trwałego, uzyskania refundacji własnych nakładów?
• Wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans.
5. Inwentaryzacja majątku:
• Inwentaryzacja środków trwałych według KSR nr 11.
• Zalecenia KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów.
• Inwentaryzacja WNiP.
• Wewnętrzne procedury jednostki (instrukcja inwentaryzacyjna).
• Inwentaryzacja majątku w ewidencji pozabilansowej.
• Spis z natury czy weryfikacja – jak ustalić właściwą formę inwentaryzacji?
• Uproszczenia w inwentaryzacji i elektronizacja procesów – jak usprawnić przebieg i rozliczenie inwentaryzacji?
6. Prezentacja majątku rzeczowego i jego wartości w rocznym sprawozdaniu finansowym:
• Środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT.
• Środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość?
• Środki trwałe obce.
• Zapasy w aptece, magazynach, oddziałach, dary.
7. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów technicznych, finansowo-księgowych i odpowiedzialnych za politykę majątkową w podmiotach leczniczych – SPZOZ-ach i spółkach, kierownicy komórek organizacyjnych i inne osoby materialnie odpowiedzialne za majątek rzeczowy podmiotu leczniczego, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy podmiotu tworzącego, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 6 października 2023 r.