• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Instytucjonalne formy opieki - samorządowe i prywatne żłobki i kluby dziecięce w zapewnieniu standardów funkcjonowania opieki dzieci do lat 3

online
Ważne informacje o szkoleniu

Szanowni Państwo, 
FRDL Lublin zaprasza wszystkich zainteresowanych na ONLINE sesję szkoleniowo-konsultacyjną w ramach Lubelskiego Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych , której tematem będzie "Instytucjonalne formy opieki - samorządowe i prywatne żłobki i kluby dziecięce w zapewnieniu standardów funkcjonowania opieki dzieci do lat 3 - uporządkowanie zadań i dokumentacji żłobków i klubów dziecięcych".

WAŻNE INFORMACJE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie standardów opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 proponujemy Państwu szkolenie, pozwalające poznać te standardy oraz zaktualizować i uporządkować zadania dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego czy pracowników.
Podczas spotkania przedstawimy także dobre praktyki, sposoby dokumentowania pracy organów żłobka oraz przykłady dokumentacji.

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE. 

Szanowni Państwo, chcemy przekazać także informację, że w odpowiedzi na przekazaną przez FRDL Lublin prośbę o zapotrzebowanie członków Forum FŻiKD, zainteresowanie współpracą w ramach Forum wyrazili przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-EpidemiologicznejCzekamy na potwierdzenie uczestnictwa przedstawicielki, która gościnnie planuje wziąć udział w spotkaniu 25.10 br. w celu zapoznania się z działalnością Forum oraz poznania Państwa oczekiwań co do możliwości współpracy w ramach Forum.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do przygotowania pytań, kwestii problemowych i przesłanie ich na adres mailowy barbara.wilkolazka@frdl.org.pl do dnia 23.10 br. Przekażemy je przedstawicielom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, którzy odniosą się do tych zagadnień na naszym spotkaniu 25.10 lub odpowiedzą mailowo po spotkaniu.

Więcej informacji o działalności Forum na naszej stronie: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-zlobkow-i-klubow-dzieciecych/dolacz-do-forum-6 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

CEL szkolenia: W związku ze zmianami wprowadzonymi w pragmatyce funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech tematyka szkolenia obejmuje aktualizację i możliwość uporządkowania zadań i najważniejszych dokumentów: dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego oraz pracowników. 
W trakcie szkolenia zostaną omówione wymagane przepisami prawa standardy funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  najważniejsze dokumenty obowiązujące dyrektora żłobka/kierownika klubu dziecięcego  i pracowników, przykłady dobrych praktyk oraz  przykłady  dokumentacji kancelaryjnej i dokumentowanie pracy organów żłobka.
Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami wymaganych wzorów dokumentów obowiązujących w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym: dokumentacji pracowniczej, dokumentacji sanitarnej, dokumentacji wynikającej z zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników, zakresu  wystandaryzowanych zadań pracowników  w żłobku /klubie dziecięcym, niezbędnej dokumentacji organizacyjnej,  spektrum dokumentacji pracowniczej i  form nadzoru i kontroli dyrektora jako przełożonego wszystkich pracowników.
 

zwiń
rozwiń
Program

PROGRAM SESJI SZKOLENIOWO-KONSULTACYJNEJ:

1. Statut żłobka/klubu dziecięcego i regulamin organizacyjny jako nadrzędne dokumenty regulujące funkcjonowanie żłobka/ klubu dziecięcego

 • wymóg aktualizacji/ nowelizacji ww. dokumentów w związku ze zmianami prawnymi, w tym  z wprowadzonymi rozporządzeniem standardami opieki w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • dostosowanie dokumentacji nadzorczej organu prowadzącego i rejestrowego -uchwał/decyzji do zmian prawnych wdrożonych od 1 stycznia 2022 roku;
 • czas pracy żłobka/klubu dziecięcego, a przepisy prawa;
 • zakres zadań dyrektora jako kierownika i bezpośredniego przełożonego wszystkich pracowników i uwarunkowania samodzielności dyrektora żłobka/ kierownika klubu dziecięcego w podejmowaniu wiążących decyzji kadrowych, organizacji pracy, decyzji administracyjnych;
 • regulamin organizacji żłobka/klubu dziecięcego- istota i zasady bieżącej aktualizacji dokumentu;
 • system upowszechniania dokumentacji żłobka/klubu dziecięcego z obowiązkiem przestrzegania RODO;
 • przykład umowy na świadczenie usług opiekuńczych- zakres, aktualizacja, częstotliwość, tryb egzekucyjny.

2. Dokumentacja organizacyjna, wewnętrzna i nadzorcza dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego stosownie do zakresu instrukcji kancelaryjnej

 • zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w podstawowej dokumentacji organizacyjnej dyrektora/kierownika;
 • obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dyrektora/ kierownika w zakresie kompetencji, umów, operowania i przekazywania danych w systemie operacyjnym;
 • możliwość utworzenia i funkcjonowania organu – rady rodziców: istota, zakres kompetencji, szanse i zagrożenia;
 • elektroniczne kontro organizacji jako wymóg/usprawnienie przepływu danych pomiędzy dyrektorem/ właścicielem żłobka/ klubu dziecięcego, a organem prowadzącym/ dotującym;
 • dokumentacja pracownicza dyrektora/ kierownika jako osoby wykonującej czynności kierownika zakładu pracy i przełożonego wszystkich pracowników ( zróżnicowanie zadań w samorządowych i prywatnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3);
 • ewidencjonowanie czasu pracy i ocena pracownicza w zadaniach przełożonego służbowego;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka- zasady i formy pisemnego planowania zadań przez opiekunów- stanowiska prawne; przykłady;
 • system motywowania i nagradzania pracowników podstawową formą rozwoju żłobka/ klubu dziecięcego oraz istotną informacją zewnętrzną dla rodziców i środowiska.

3. Najważniejsze dokumenty w żłobku/klubie dziecięcym uwzględniające przestrzeganie norm i przepisów regulujących opiekę nad małym dzieckiem, w tym uwzględnienie wymaganych -obowiązujących standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • roczny plan pracy żłobka/klubu dziecięcego; 
 • planowanie miesięczne – analiza, efekty partycypacji pracowników w opiece i rozwoju małego dziecka;
 • obserwacja podstawową formą i metodą kreowania opieki i oddziaływania na rozwój dziecka; 
 • komunikacja wewnętrzna w żłobku/ klubie dziecięcym- umiejętność pracy zespołowej;
 • bieżąca forma współdziałania z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka- zakres, współdziałanie, skuteczność;
 • upowszechnianie działalności form opieki w mediach społecznościowych, a ochrona praw dziecka;
 • udział rodziców/prawnych opiekunów w bieżącej obserwacji rozwoju dzieci w żłobku/klubie – sposoby, formy/ metody- różnorodność form wymiany doświadczeń;
 • współdziałanie z placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wdrażanie dobrych praktyk, umiejętność dzielenia się sukcesami, działaniami innowacyjnymi;
 • umiejętność ustawicznego samodoskonalenia gwarancją rozwoju kadry i żłobka/klubu dziecięcego- przykłady, dostępne źródła informacji.

4.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania. Bieżące sprawy Forum ŻiKD

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i Kierownicy Żłobków i Klubów Dziecięcych (publicznych i niepublicznych),
Przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzący tego typu działalność,
Przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 woj. lubelskiego

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń