• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

K.p.a. w pomocy społecznej. Praktyczne stosowanie przepisów, eliminacja najczęściej popełnianych błędów. Regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych

Przy zgłoszeniach do 7 maja 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z KPA w pomocy społecznej, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym w OPS.

Ważne informacje o szkoleniu

Z praktyki orzeczniczej organów II instancji oraz sądów administracyjnych wynika, iż najczęstszą przyczyną uchyleń decyzji administracyjnych jest wadliwe stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie przepisów prawa materialnego, czyli ustaw o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, wspieraniu rodziny, dożywianiu, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów. Dopiero stosowanie ustaw materialnych we właściwym połączeniu z przepisami k.p.a. pozwala na podejmowanie prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca, doświadczona trenerka, realizująca szkolenia dla administracji publicznej, a jednocześnie członek etatowy SKO, omówi dla Państwa najczęściej popełniane błędy, skutkujące uchyleniem decyzji organów I instancji, co pozwali na usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej i uniknięcie podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy w przedmiocie procedury administracyjnej z uwzględnieniem dokonanych zmian. Omówienie instytucji bezpośrednio dotkniętych zmianami: pełnomocnictwo, doręczenie pism, wezwania, podanie, adnotacja urzędowa, zaświadczenia; na tle pozostałych przepisów.
 • Analiza najczęstszych przyczyn uchylania decyzji administracyjnych i wskazanie, jak ustrzec się przed podobnymi nieprawidłowościami.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności m. in. w zakresie:
  • stosowania w codziennej praktyce orzeczniczej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących prowadzenia postępowania wyjaśniającego,
  • prawidłowego wszczynania postępowania,
  • oceny swojej właściwości,
  • odpowiedniego doręczania pism i decyzji i oceny prawnej czy doręczenie było skuteczne czy nieskuteczne i czy doręczone orzeczenia weszły do obrotu prawnego,
  • komunikacji ze stroną ubiegającą się o przyznanie świadczeń lub pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku z zapewnieniem jej gwarancji procesowych,
  • właściwego formułowania zapisów rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania o przyznanie świadczeń,
  • właściwego formułowania wezwań i protokołów sporządzanych w trakcie prowadzonego postępowania,
  • właściwego formułowania podstawy prawnej decyzji z zakresu przyznawania lub odmowy przyznania świadczeń oraz odpowiedniego uzasadniania faktycznego podejmowanych w tym zakresie rozstrzygnięć administracyjnych,
  • oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu i ich swobodnej oceny oraz różnej wagi poszczególnych dowodów,
  • oceny konieczności zawieszenia postępowania administracyjnego w prowadzonej sprawie.
 • Zdobycie praktycznych wskazówek, pozwalających na wydawanie poprawnych proceduralnie decyzji administracyjnych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, uzyskania wskazówek i podpowiedzi z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym wskazanie praktycznego zastosowania w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego:
  • badanie stanu faktycznego art. 7 k.p.a.,
  • nierówność podmiotów w postępowaniu administracyjnym – organ a strona postępowania,
  • jak stosować wytyczne wojewody, zarządzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, by nie naruszyć zasady praworządności?
  • najczęstsze naruszenia zasady pisemności – NOWA zasada pisemności po nowelizacji – skutki dla postępowania,
  • różnicowanie interesu strony i interesu społecznego przez miarkowanie pomocy lub jej odmowę,
  • badanie czy występuje dany stan faktyczny sprawy, od którego ustawa uzależnia przyznanie pomocy oraz jakiego rodzaju świadczenie powinno być w danej sytuacji przyznane,
  • prawidłowa realizacja zasady informowania stron postępowania i praktyczny wpływ na wynik postępowania,
  • realizacja czynnego udziału strony w postępowaniu realizowana m.in. przez prawidłowe wszczęcie i prowadzenie postępowania,
  • zasada szybkości postępowania a zbadanie dogłębne prawdy obiektywnej,
  • trwałość decyzji administracyjnej - najczęstsze proceduralne naruszenia, ostateczność a prawomocność decyzji - różnice i wpływ na postępowanie.
 2. Postępowanie wyjaśniające:
  • wszczęcie postępowania- NOWE zasady,
  • sporządzanie wezwań do osobistego stawiennictwa, wezwań do uzupełnienia złożonego wniosku, zawieranie odpowiednich pouczeń kierowanych do strony,
  • prawidłowe pozostawienie wniosku bez rozpoznania (forma i treść),
  • umiejętność rozróżniania terminów materialnych i procesowych oraz konsekwencji, wynikających z przekroczenia terminu materialnego bądź procesowego,
  • właściwa kwalifikacja wniosku przez pryzmat właściwości miejscowej i przedmiotowej organu (kierowanie pism do strony i innych organów w celu zebrania informacji, umożliwiających ustalenie właściwości organu,
  • badanie miejsca zamieszkania pobytu zameldowania sytuacja osób bezdomnych i zamieszkałych za granicą wpływająca na możliwość wydania decyzji przez organ,
  • problemy z ustalaniem właściwości miejscowej gminy – nieletni, ubezwłasnowolniony, osoba kierowana do DPS,
  • spory kompetencyjne (przekazywanie wniosku do organu właściwego, wchodzenie w spór kompetencyjny z organem zasady, formułowanie zarzutów, organy właściwe do rozstrzygania sporów kompetencyjnych),
  • zwrot pisma do strony,
  • kogo uznać za stronę postępowania (dziecko, dłużnika alimentacyjny, rodzina, rodzice biologiczni i zastępczy, osoby ubezwłasnowolnione),
  • doręczenia pism i decyzji (doręczenia właściwe i zastępcze, prawidłowa ocena zwrotki odbiorczej i konsekwencji doręczenia pisma, co zrobić w sytuacji, gdy adresat zmarł, gdy pismo odebrał małoletni domownik, sąsiad, który nie przekazał przesyłki, doręczanie pism przez pracowników, potwierdzenie skuteczności odbioru korespondencji przez policję, odebranie przesyłki przez jej podwójne awizowanie, doręczenia drogą elektroniczną, odmowa przyjęcia pisma),
  • doręczenia pism i decyzji stronie zamieszkałej za granicą – prawidłowe formułowanie pisma za granicę, określanie skuteczności doręczenia i dalsze postępowanie z wezwaniami, korespondencja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz wydziałów jst, przygotowujący decyzje administracyjne z zakresu zabezpieczenia społecznego i świadczeń, zarówno doświadczeni w prowadzeniu postępowań administracyjnych, jak również dopiero zaczynający pracę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury administracyjnej oraz zabezpieczenia społecznego. Trener szkoleń z zakresu procedury administracyjnej dla Miasta Krakowa, gmin i powiatów w całym kraju. Konsultant procedur administracyjnych i zabezpieczenia społecznego Miasta Stołecznego Warszawa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2024 r.