• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2023 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom OPS, którego przedmiotem będą najnowsze zmiany przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej znacząco wpłynie na sposób prowadzenia postępowań przez jednostki pomocy społecznej. Nowe przepisy m. in. mają ułatwić gminom i powiatom prowadzenie mieszkań chronionych, które są przeznaczone w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Regulują też kwestie świadczenia usług sąsiedzkich, jako formy usług opiekuńczych oraz możliwość świadczenia przez domy pomocy społecznej usług opieki krótkoterminowej (w formie całodobowej lub dziennej) dla osób, które w nich nie zamieszkują. Uregulowano również zagadnienie związane ze zgłaszaniem przypadków napaści na pracowników socjalnych, a także doprecyzowano wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk, członek SKO, omówi zmiany ustawy o pomocy społecznej, wskaże różnice w obowiązujących i planowanych przepisach oraz wyjaśni problematyczne kwestie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat nowych rozwiązań organizacyjno‐prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej.
 • Poznanie nowelizowanych przepisów i ich praktycznego wpływu na realizację zadań przez jednostki pomocy społecznej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w zakresie mieszkań chronionych:

 • Zróżnicowanie form wsparcia. Zasady przyznawania. 
 • Mieszkania chronione a mieszkania treningowe i mieszkania wspomagane.

2. Zmiany w zakresie domów pomocy społecznej:

 • Usługi wsparcia krótkoterminowego, świadczone przez domy pomocy społecznej. Świadczenie usług krótkookresowego pobytu dziennego lub całodobowego.
 • Zezwolenia na okres próbny (wpływ na kierowanie do dps).
 • Ustalanie, w drodze uchwały, wysokości opłat za godzinę usługi. Ustalanie odpłatności za pobyt krótkoterminowy.
 • Nowe zasady ustalania średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej.

3. Zmiany regulacji dotyczących udzielania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej i placówki, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.
4. Usługi opiekuńcze, świadczone w formie usług sąsiedzkich:

 • Kto może świadczyć i komu mogą być świadczone usługi? 
 • Wydawanie decyzji, prowadzenie postępowania.

5. Ustalanie sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, w przypadku ubiegania się przez nie o korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia, niebędących usługami całodobowymi oraz o korzystanie z usług klubów samopomocy.
6. Nowe zasady aktualizacji wywiadu środowiskowego.
7. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych dotyczących mieszkańców domu pomocy społecznej lub osób przebywających w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku związanych z zagrożeniem ich życia lub zdrowia, podejmowanie działań następczych oraz przekazywanie informacji właściwym organom.
8. Zgłaszanie przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej wszelkich informacji o aktach agresji w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej, skierowanych przeciwko pracownikom socjalnym.
9. Doprecyzowanie wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.
10. Zmiany w innych ustawach i przepisy przejściowe.
11. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek pomocy społecznej, w tym ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 września 2023 r.