• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Programy polityki zdrowotnej - przygotowanie, realizacja, finansowanie

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Programy polityki zdrowotnej (PPZ) mogą być opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez ministrów oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST). Podstawą prawną realizacji ww. działań jest art. 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapraszamy Państwa na szkolenie online, które wyjaśni wszystkie najważniejsze problemy z tym związane.

Wazne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu przygotowania, finansowania i realizacji programów polityki zdrowotnej. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną różnice między programami zdrowotnymi a programami polityki zdrowotnej (PPZ) oraz warunki finansowania PPZ przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczestnicy dowiedzą się w jakim trybie wyłaniać wykonawców programów, jakie są zasady przekazywania środków publicznych na realizację zadań z zakresu zdrowia i kontroli, jak prawidłowo te środki mogą zostać wykorzystane oraz jak przestrzegać dyscypliny finansów publicznych w zakresie realizacji PPZ.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie wiedzy na temat zasad tworzenia programów polityki zdrowotnej.
• Zapoznanie z obowiązującymi przepisami, w tym wzorem PPZ, a także wytycznymi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oceniającej programy polityki zdrowotnej.
• Zapoznanie z obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji programów polityki zdrowotnej.
• Praktyczne aspekty regulacji ustawowych zostaną przybliżone w przykładach, case study, ćwiczeniach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej:
• programy zdrowotne a programy polityki zdrowotnej,
• zakres przedmiotowy programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej oraz ich spójność,
• podstawy programowe PPZ,
• zakres rzeczowy PPZ,
• opinia Prezesa AOTMiT,
• raport końcowy z realizacji programu,
• warunki zawieszenia realizacji PPZ.
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 roku w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej oraz raportu z jego realizacji:
• obowiązujące wzory dokumentów,
• zasady przygotowania PPZ oraz raportu z jego realizacji.
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 lutego 2018 roku w sprawie priorytetów zdrowotnych.
4. Inne regulacje związane z przygotowaniem PPZ – ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia.
5. Wytyczne, wskazówki, odpowiedzi na pytania AOTMiT dotyczące planowania, wdrażania i realizacji PPZ.
6. KREATOR PPZ – aplikacja AOTMiT do przygotowania dokumentacji PPZ.
7. Lokalne dokumenty strategiczne w obszarze ochrony zdrowia jako podstawa przygotowania PPZ.
8. Tryby finansowania programów polityki zdrowotnej:

• konkurs ofert i tryby pozakonkursowe,
• zasady przekazania środków,
• finansowanie PPZ: podmiot leczniczy własny (SPZOZ, spółka), inne podmioty lecznicze, w tym niefinansowane z NFZ, inne podmioty zewnętrzne realizujące programy profilaktyczne,
• dyscyplina finansów publicznych.
9. Zasady finansowania programów polityki zdrowotnej przez NFZ:
• warunki formalne.
• procedura ubiegania się o środki.
• wartość dofinansowania.
10. CASE STUDY – przykładowe dokumenty: strategie zdrowotne, programy polityki zdrowotnej realizowane przez jst, ocena programu przez AOTMiT, programy finansowane przez NFZ.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie zarządów jst odpowiedzialni za sprawy zdrowia, skarbnicy jst, dyrektorzy/kierownicy i pracownicy wydziałów zdrowia i innych komórek organizacyjnych zajmujących się zdrowiem w jst, kierownicy i pracownicy wydziałów kontroli, inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 21 marca 2023 r.