• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych i dotychczasowych zasadach oraz przyznawanie świadczeń opiekuńczych na dotychczasowych zasadach. Zmiany, wynikające z ustawy o świadczeniu wspierającym. Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 21 grudnia 2023 r. obowiązuje cena: 399 netto/os.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będzie świadczenie wspierające.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza od 2024 r. możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne nowej formy pomocy finansowej, ale też modyfikuje dotychczasowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk, członek SKO, omówi zasady i tryb przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i opiekuńczego w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o świadczeniu wspierającym oraz wyjaśni problematyczne kwestie. Omówi także ważne zmiany dotyczące przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie wpływu przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym na sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz zasad, na jakich osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna) mogą nadal pobierać przyznane świadczenia.
 • Wskazanie trybów postępowania w zakresie prawa do wyboru świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego.
 • Omówienie zmian dotyczących przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności - zmiana decyzji z urzędu!
 • Wyjaśnienie, jak nowe przepisy wpłyną na realizację zadań, związanych z udzielaniem pomocy społecznej, przyznawaniem usług opiekuńczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.
 • Wskazanie, w jakich przypadkach przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne na dzieci, umieszczone w pieczy zastępczej.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia, kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Świadczenie pielęgnacyjne dla osób składających po raz pierwszy wniosek - zasady i tryby postępowania.
 2. Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby składającej pierwszy raz wniosek przed 1 stycznia 2024 r., ale rozpatrywany po 1 stycznia 2024 r.
 3. Świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które złożyły odwołanie lub skargę od decyzji organu I instancji.
 4. Świadczenie pielęgnacyjne dla osób w kontynuacji wcześniej przyznanego świadczenia – zasady i wymogi.
 5. Zatrudnienie opiekuna a zakres sprawowanej opieki - ocena i weryfikacja wniosku, postępowanie.
 6. Krąg podmiotów uprawnionych na nowych zasadach, kolejność osób uprawnionych.
 7. Świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – tryb postępowania, złożenie wniosku, wymogi.
 8. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.
 9. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji śmierci osoby wymagającej opieki.
 10. Kolizja postępowania o przyznanie świadczenia wspierającego dla osoby niepełnosprawnej, a świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna.
 11. Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników.
 12. Zbieg z innymi świadczeniami.
 13. Przesłanki negatywne przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
 14. Odmowa przyznania i wstrzymanie wypłaty świadczeń opiekuńczych po nowelizacji.
 15. Ważne zmiany dotyczące przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności - zmiana decyzji z urzędu!
 16. Postępowanie- złożenie wniosku po zmianach.
 17. Doręczenia pism, wezwań, decyzji do stron postępowania po wejściu w życie e-doręczeń - zasady, kolejność form doręczenia.
 18. Posiadanie adresu do doręczeń przez stronę- podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Co zrobić w sytuacji, gdy strona nie posiada adresu, a ma taki obowiązek?
 19. Sprawdzanie w bazie danych czy strona postępowania posiada adres do doręczeń elektronicznych.
 20. Osoby wykluczone cyfrowo - zasady działania stron postępowania i organu względem tych stron.
 21. Postępowanie prowadzone przez system online (Emp@tia) - różnice z e-doręczeniem.
 22. Postępowanie prowadzone przez e-PUAP- zmiana zasad.
 23. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek pomocy społecznej, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi w gminach i ops-ach, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, odpowiedzialni za realizację zadań dotyczących pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 21 grudnia 2023 r. obowiązuje cena: 399 netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 stycznia 2024 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.