• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

„Specustawa ukraińska” - nowelizacja w 2024

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 19 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którego przedmiotem będzie pomoc dla uchodźców przybywających z Ukrainy po nowelizacji specustawy.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Nowelizacja przepisów dotyczących specustawy ukraińskiej z 2024 r.  doprecyzowuje niektóre przepisy, zmienia część przyjętych już rozwiązań oraz uzupełnienia je o nowe regulacje.
  • Pociąga to za sobą konieczność zmiany decyzji administracyjnych lub wydania nowych.
  • W procedowaniu spraw w zakresie świadczeń i pomocy społecznej dotyczących obywateli Ukrainy konieczne jest także uwzględnienie praktyki orzeczniczej od 2022 r.
  • Wszystkie te kwestie, podczas proponowanego szkolenia, omówi dla Państwa i wyjaśni wątpliwości ceniony ekspert – praktyk, członek SKO.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie znowelizowanych przepisów i ich praktycznego znaczenia dla realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i jednostki samorządu terytorialnego zadań pomoże uczestnikom zajęć właściwie wprowadzić konieczne zmiany w prowadzonych postępowaniach, tak aby były one zgodne z aktualnym stanem prawnym.
  • Przedstawienie procedury przyznawania świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej oraz wskazanie najczęściej popełnianych błędów, co umożliwi uczestnikom szkolenia zweryfikowanie prowadzonych przez siebie postępowań i ich dokumentacji.
  • Usystematyzowanie przepisów prawnych, orzecznictwa i praktyki jednostek pomocy społecznej, pozwalających właściwie prowadzić postępowanie w zakresie pomocy społecznej i świadczeń, przyznawanych obywatelom Ukrainy.
  • Zakres tematyczny szkolenia kompleksowo obejmuje wszystkie aspekty znowelizowanych przepisów, mające zastosowanie w jst i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
  • Podczas zajęć będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania oraz konsultacji kwestii problemowych dotyczących tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przedłużenie obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
2. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych i zezwoleń na pobyt.
3. Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy - jakie nowe podmioty mogą korzystać z uprawnień?
4. Uszczelnienie systemu udzielania pomocy:
• nowe zasady nadawania statusu UKR i nr PESEL, 
• data nadawania i data przywracania statusu UKR.
5. Uszczelnienie systemu udzielania pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania i ograniczenie możliwości nadużywania tego systemu.
6. Dostęp do rynku pracy. 
7. Wygaszenie części działań pomocowych - świadczenia na zakwaterowanie. 
8. Opieka nad dziećmi ukraińskimi w pieczy zastępczej, ewidencja małoletnich, pomoc dla usamodzielnianych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. 
9. Warunek nauki w przedszkolu lub szkole, należących do polskiego systemu oświaty przez dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze lub świadczenie „Dobry start”.
10. Wstrzymywanie świadczenia wychowawczego przez ZUS.
11. Zmiany w zakresie przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych.
12. Rezygnacja ze świadczenia 300 zł.
13. Prawo do opieki zdrowotnej dla wybranych grup.
14. Zmiany w zakresie dokumentów pobytowych dla obywateli Ukrainy.
15. Zmiany w przepisach dotyczących finansowania zadań oświatowych oraz rozwiązania ułatwiające organizację pracy szkół. 
16. Zmiany w innych ustawach - dostosowujące oraz przepisy przejściowe.
17. Odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wykonujący zadania z zakresu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 19 czerwca 2024 r. obowiązuje cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2024 r.