• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Istotne zmiany w żłobkach, w klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wprowadzane ustawą z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.

Ważne informacje o szkoleniu

Sejm w trybie wyjątkowo szybkim i bezproblemowym przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”. Przewiduje ona wprowadzenie do obrotu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń. O tym, które – zdecydują sami rodzice. Zamiast dotychczasowej dopłaty do żłobka wprowadzone zostanie nowe świadczenie o nazwie „Aktywnie w żłobku” z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej niż opłata za placówkę lub opiekuna.

Nowe świadczenie ma zachęcać dorosłych do powrotu na rynek pracy lub zwiększenia zaangażowania zawodowego, także rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, w którym wskazano konieczność stałej opieki oraz codziennego udziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przepisy przewidują szereg zmian i zdań zarówno po stronie organów prowadzących samorządowe i prywatne żłobki/kluby dziecięce, po stronie właścicieli, dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz urzędników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania związane z prowadzeniem odpowiednich rejestrów i nadzorem nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”,  oraz  konsekwencjami, obowiązkami i zadaniami wynikającymi z w/w przepisów.
  • Przygotowanie kadry do wprowadzenia zmian poprzez przybliżenie problemów, jakie mogą się pojawić w realizacji zadania- zarówno po stronie żłobków, ich właścicieli, jak i JST.
  • Udział w szkoleniu pozwoli zrozumieć nowe przepisy i tym samym pozwoli podnieść poziom kompetencji w omawianych obszarach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”.
3. Rodzaje świadczeń „Aktywny rodzic”.
4. Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”:

a) warunki do otrzymania świadczenia,
b) tryb i wysokość przyznania świadczenia,
c) sytuacje w których w/w świadczenie nie przysługuje.

5. Świadczenie „Aktywnie w żłobku”:

a) warunki do otrzymania świadczenia,
b) tryb i wysokość przyznania świadczenia,
c) sytuacje w których w/w świadczenie nie przysługuje.

6. Świadczenie „aktywnie w domu”:

a) warunki do otrzymania świadczenia,
b) tryb i wysokość przyznania świadczenia,
c) sytuacje w których w/w świadczenie nie przysługuje.

7. Podmioty upoważnione do realizacji zadania w zakresie świadczeń „Aktywny rodzic”.
8. Ustalenie prawa do świadczeń „aktywny rodzic” oraz ich wypłata.
9. Ustalenie prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” oraz ich wypłata.
10. Ustalenie prawa do świadczenia „aktywnie w żłobku” oraz jego wypłata.
11. Istotne zmiany w podmiotach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobkach, klubach dziecięcych, dziennych opiekunach) wprowadzane przez ustawę „Aktywny rodzic".
12. Likwidacja dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna i zastąpienie.
13. Likwidacja RKO - uchylenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883).
14. Obowiązki podmiotów prowadzące żłobki i kluby dziecięce.
15. Obowiązki podmiotów zatrudniających dziennego opiekuna.
16. Wpływ zmian na w zasady dotyczących funkcjonowania odpowiednio żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
17. Obowiązki wójta, burmistrza lub prezydenta miasta prowadzącego rejestr instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zmian w zasadach dotyczących funkcjonowania odpowiednio żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
18. Konsekwencje wynikające z przepisów przejściowych.
19. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do:

  • organów prowadzących samorządowych i prywatnych,
  • właścicieli, dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych,
  • dziennych opiekunów prowadzonych przez gminy,
  • osób fizycznych prowadzących żłobki i kluby dziecięce,
  • przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych zainteresowanych prowadzeniem placówek opieki nad dziećmi do lat 3.
  •  pracowników samorządowych odpowiedzialnych w gminach za zadania związane z prowadzeniem odpowiednich rejestrów i sprawowanie w imieniu wójta, burmistrza, prezydenta nadzoru nad realizacją opieki nad dziećmi do lat 3.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener, realizujący szkolenia z zakresu ustroju i struktury oświaty w jst, prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych, dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji, m. in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych, publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty, a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jst, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty, jak i innym pracownikom tego sektora.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 520 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia www.frdl.szczecin.pl 
do
 19 czerwca 2024 r.