• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadczenie wspierające – zadania gminy i ops. Obowiązek informacyjny, wybór świadczenia, zasady praw nabytych, świadczenie dla dzieci umieszczonych w pieczy

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza od 2024 r. możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne nowej formy pomocy finansowej, ale też modyfikuje dotychczasowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa reguluje:

 • znowelizowane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych – opiekuńczych,
 • to, co bardzo istotne, czyli zasady, na jakich osoby pobierające świadczenia opiekuńcze (specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna) mogą nadal pobierać przyznane świadczenia,
 • kwestie wyboru pomiędzy świadczeniami opiekuńczymi i świadczeniem wspierającym,
 • obowiązek poinformowania przez organ tj. wójta, burmistrza, prezydenta czy kierownika OPS, jeśli zlecono mu te zadania, o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk, członek SKO, omówi przepisy dotyczące świadczenia wspierającego, wskaże ich praktyczne znaczenie na przykładach oraz wyjaśni problematyczne kwestie. Podczas zajęć wyjaśnimy także, jak nowe przepisy wpłyną na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy społecznej, przyznawaniem usług opiekuńczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, wskażemy m. in. kiedy świadczenie wspierające będzie wliczane do dochodu, czy w jakich przypadkach przysługiwać będzie świadczenie pielęgnacyjne na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym i ich praktycznego znaczenia, a także jej wpływu na sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej i pieczy zastępczej.
 • Zdobycie wiedzy, pozwalającej na właściwe informowanie klientów jednostek pomocy społecznej o przysługujących im uprawnieniach na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym, w tym ogólnych założeń, wysokości świadczenia, wpływu na pobierane świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
 • Wskazanie trybów postępowania w zakresie prawa do wyboru świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego.
 • Poznanie przepisów przejściowych i dostosowujących.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia, kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Świadczenie wspierające – dla kogo i na jakich zasadach?
 2. Zasady przyznawania świadczenia wspierającego – ogólne założenia, wysokość, organ właściwy.
 3. Uprawnienia dla opiekunów osób niepełnosprawnych – zasady.
 4. Informowanie stron postępowań administracyjnych o przysługujących im uprawnieniach na gruncie ustawy o świadczeniu wspierającym - wpływ na pobierane świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
 5. Obowiązek poinformowania o zasadach wyboru świadczeń - jak dokonać, jakie skutki niepoinformowania – CZY OSOBY OTRZYMUJĄCE SWIADCZENIA OPIEKUNCZE NA STARYCH ZASADACH MOGĄ PODEJMOWAĆ ZATRUDNIENIE?
 6. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych:
  • Nowy katalog świadczeń opiekuńczych.
  • Nowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego – krąg osób uprawnionych – przesłanki pozytywne i negatywne.
  • Otrzymywanie świadczeń opiekuńczych po śmierci osoby niepełnosprawnej.
  • Świadczenia pielęgnacyjne dla dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej.
  • Świadczenie pielęgnacyjne a uprawnienia rolników.
  • Wnioskowanie o świadczenie pielęgnacyjne.
 7. Nowe zasady przeprowadzania wywiadu w świadczeniach opiekuńczych.
 8. Zmiany w innych ustawach.
 9. Zmiany w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w zakresie zmian, odnoszących się do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 10. Przepisy przejściowe i dostosowujące:
  • Prawa nabyte osób otrzymujących świadczenia opiekuńcze i specjalny zasiłek opiekuńczy – CO OZNACZA „POZOSTAWANIE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH?”
  • ŚWIADCZENIA OPIEKUNCZE PO WYGAŚNIĘCIU ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
  • Uprawnienia do wyboru świadczenia opiekuńczego i świadczenia wspierającego - tryby postępowania.
 11. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi w gminach i ops-ach, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, odpowiedzialni za realizację zadań dotyczących pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń