• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie zespołem księgowym w specyfice podmiotu leczniczego – warsztaty zarządcze dla dyrektorów finansowych i głównych księgowych podmiotów leczniczych

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 24 maja 2024r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem księgowym w podmiotach leczniczych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest przybliżenie specyfiki zarządzania personelem działów księgowych i finansowych w warunkach działalności leczniczej, zarówno w zakresie formalnym (prawo pracy, prawo bilansowe, specyfika jednostek publicznych) jak i niezbędnych kompetencji organizacyjnych, zarządczych i społecznych. Podczas szkolenia:
• Zostaną zaakcentowane uwarunkowania branżowe, związane z rodzajem prowadzonej działalności, w tym etyka pracowników podmiotu leczniczego czy też współpraca z personelem/pionem medycznym.
• W szczególny sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące budowania zespołu, podziału obowiązków i kompetencji, motywowania i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz działania w obliczu zmian, sytuacji kryzysowych i konfliktów.
Na warsztaty zarządcze zapraszamy osoby na stanowiskach kierowniczych, nadzorczych i koordynujących w obszarze finansów podmiotów leczniczych.
Szkolenie poprowadzi praktyk - główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiadający certyfikat księgowy Ministra Finansów, doświadczony szkoleniowiec, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie podstaw prawnych w obszarze zarządzania pracownikami, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki jednostek sektora finansów publicznych oraz działalności leczniczej, w tym kontroli zarządczej, dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialności porządkowej i majątkowej oraz etyki branżowej.
  • Omówienie uregulowań formalnych na poziomie jednostki, niezbędnych dla właściwej organizacji pracy komórek finansowo-księgowych, definiowania zakresu obowiązków, procedur postępowania.
  • Wskazanie praktycznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zespołu i jego kompetencji, komunikacji i rozwiązywania konfliktów, praca na przykładach i case study.
zwiń
rozwiń
Program

1. Formalne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
• Dyrektor finansowy/główny księgowy jako bezpośredni przełożony – zadania i uprawnienia wynikające z przepisów prawa.
• Wewnątrzorganizacyjne narzędzia kształtowania struktury i zadań działu/działów.
2. Organizacja zespołu finansowo-księgowego w podmiocie leczniczym:
• Optymalna struktura pionu.
• Powiązania poziome i pionowe.
• Struktura a zespoły robocze.
• Podział zadań i zakresy obowiązków.
• Delegowanie uprawnień.
3. Zarządzanie pracownikami, czyli ludzka twarz szefa.
• Indywidualne umiejętności i cechy osobowościowe pracownika a zakres obowiązków.
• Budowanie sprawnego zespołu.
• Narzędzia finansowej i pozapłacowej motywacji pracowników: typ pracownika a sposób motywacji.
• Pochwała i nagana jako nieuniknione elementy zarządzania ludźmi.
• Rola lidera w kontaktach na zewnątrz zespołu.
4. Specyfika pracy w komórkach finansowo-księgowych.
• Szczególna rola pionu finansowo-księgowego w organizacji.
• Priorytety w pracy księgowego.
• Komunikacja międzywydziałowa.
• Księgowy w szpitalu – wyższe cele a rzeczywistość.
5. CASE STUDY: rekrutacja pracownika do działu finansowo-księgowego.
6. Identyfikacja obszarów zmian w pionie finansowo-księgowym i ścieżka postępowania.

• Nowe przepisy prawa.
• Nowe zadanie wewnątrz jednostki.
• Zmiany personalne.
• Zmiany strukturalne.
• Lider w nowym miejscu.
7. Sprawna komunikacja i współpraca a sukces wdrożenia zmiany.
• Regulaminy, instrukcje, zarządzenia – jak przygotować się formalnie na zmiany?
• Wdrażanie zmian a bieżące zadania.
• Zmiany wykraczające poza obszar księgowo-finansowy.
• Jak „świętować” sukces.
8. CASE STUDY: wdrożenie nowego systemu księgowego w jednostce.
9. Zarządzanie emocjami, stresem i konflikty w pracy dyrektora finansowego/głównego księgowego.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy działów finansowych, działów kadr i płac w podmiotach leczniczych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniach do dnia 24 maja 2024r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 3 czerwca 2024 r.