• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady przekazywania dotacji ze środków publicznych podmiotom leczniczym

Program i karta zgłoszenia

Uwaga! Przy zgłoszeniach do dnia 6 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą procedury i zasady dotyczące przekazywania dotacji finansowych ze środków publicznych instytucjom medycznym, takim jak szpitale, przychodnie czy inne placówki lecznicze.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z formalnymi wymogami w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji ze środków publicznych dla podmiotów leczniczych.

Podczas szkolenia zostaną omówione:
• przykładowe wzory umów ramowych dotacji, procedur wewnętrznych dla podmiotów tworzących, dotujących, jst i podmiotów leczniczych,
• zasady prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących Standardu Rachunku Kosztów w podmiotach leczniczych,
• przykłady nieprawidłowości przy przyznawaniu i wydatkowaniu środków z dotacji wskazywane przez instytucje kontrolne (m.in. NIK, RIO).
Zwrócimy także uwagę na zagrożenia związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w poruszanym obszarze tematycznym. Przekażemy praktyczne informacje dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów. Szkolenie poprowadzi praktyk - główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiadający certyfikat księgowy Ministra Finansów, doświadczony szkoleniowiec, wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów w zakresie udzielania dotacji ze środków publicznych na rzecz podmiotów leczniczych.
• Przekazanie praktycznych informacji dla pracowników merytorycznych, księgowych i kontrolerów w zakresie przygotowania dokumentacji dotowanych zadań, wniosku o dotację, trybów wydatkowania środków i prawidłowego rozliczania otrzymanych środków.
• Analiza case study – wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wykorzystaniu i rozliczaniu dotacji.
• Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych i rzecznika dyscypliny finansów publicznych
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Formalno-prawne podstawy dotowania podmiotów leczniczych:
• dotacje na inwestycje, remonty i zakup sprzętu medycznego,  
• dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego,
• dotacje na programy zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej,
• pozostałe dotacje,
• dotacje z budżetu państwa, budżetów jst, innych źródeł publicznych.
2. Tryb postępowania o przyznanie dotacji:
• konkurs ofert i tryby pozakonkursowe,
• kryteria oceny,
• dokumentacja postępowania.
3. Umowa dotacji:
• stałe elementy umowy,
• zakres czasowy,
• sposób finansowania inwestycji/zadania,
• zakres przedmiotowy dotacji.
4. Rozliczenie dotacji:
• realizacja zadania w oparciu o Prawo zamówień publicznych,
• właściwa dokumentacja etapów zadania,
• przepływ środków finansowych.
5. Konsekwencje błędów przy realizacji dotacji:
• warunki zwrotu środków finansowych,
• naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6. Ewidencja księgowa i skutki podatkowe:
• odrębna ewidencja księgowa,
• dotacja inwestycyjna a dotacja do wydatków bieżących,
• przychody i koszty podatkowe,
• amortyzacja majątku nabytego ze środków dotacji,
• prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
7. CASE STUDY – nieprawidłowe wykorzystanie dotacji w kontrolach NIK i orzeczeniach GKO przy Ministrze Finansów.
8. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wykonujące zadania z zakresu nadzoru i kontroli podległych podmiotów leczniczych, przyznawania i rozliczania dotacji celowych w urzędach administracji samorządowej i innych podmiotach tworzących; audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni; pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych oraz odpowiedzialni za realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z dotacji podmiotu tworzącego, główni księgowi i skarbnicy oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do dnia 6 maja 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 14 maja 2024 r.