• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne stosowanie przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 13 stycznia 2023 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Potwierdzone

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szkolenie, którego przedmiotem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym „Ustawa Antyprzemocowa” i ostatnie zmiany w systemie przeciwdziałania przemocy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wraz z praktycznymi wskazówkami ich wdrożenia. Prowadzący szkolenie jako przedstawiciel Fundacji FENIKS w Zespole Monitorującym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, współuczestniczył w opracowaniu zapisów ustawy rekomendując poprawki, które zostały uwzględnione w ustawie. Od początku pracy nad ustawą był w zespole ekspertów opracowujących praktyczne wskazówki wdrożenia zapisów ustawowych, stąd szkolenie nie będzie jedynie suchą formą przedstawienia aktu prawnego ale polegało będzie na rekomendowaniu form ich stosowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uzyskanie praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia nowych przepisów ustawowych.
• Przygotowanie uczestników do okresu przejściowego między funkcjonowaniem aktualnych i nowych przepisów.
• Przygotowanie do ewentualnych kontroli i konfrontacji w sytuacji rozbieżności w interpretowaniu przepisów.
• Zapoznanie z praktycznymi różnicami pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową.
• Uczestnicy będą mieli możliwość konfrontować i przedyskutować swoje wątpliwości dotyczące nowej ustawy.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie różnic definicyjnych i praktycznych pomiędzy przemocą w rodzinie a przemocą domową.
2. Szczegółowe przedstawienie funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych w nowej perspektywie prawnej.
3. Przygotowanie się do wprowadzenia w życie przepisów nowej ustawy (zakres merytoryczny nowych uchwał rady gminy, porozumień, zarządzeń oraz regulaminów).
4. Omówienie szczegółowych zadań członków Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowych przepisów.
5. Różnice pomiędzy grupą roboczą a grupą diagnostyczno-pomocową, omówienie praktycznych zadań członków grup diagnostyczno-pomocowych, ich powoływania i funkcjonowania w świetle nowych przepisów.
6. Obowiązki instytucji wynikające z innych przepisów, które nie uległy zmianom (art. 572 kpc i 304 kpk oraz 15ab uop).
7. Inne nowe akty prawne i wymagane dostosowania w ramach działalności ZI, m.in. art. 66c KW.
8. Stosowanie k.p.a. w nowej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pedagog, terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od lat zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES; członek założyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS; Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej oraz byłych kadencji przy MRPiPS; zaangażowany w prace nad ustawą z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; członek Sieci „Chronimy Dzieci”; autor publikacji na temat procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie oraz informatorów w tym samym zakresie dla FRDL Kielce na zlecenie Świętokrzyskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 18 kwietnia 2023 r.