• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowości w 2023 w ustawach zabezpieczenia społecznego po zmianach przepisów. Zmiany w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, pieczy zastępczej oraz jednorazowych świadczeniach. Kwestie prawne i praktyka. Najważniejsze orzecznictwo

Ważne informacje o szkoleniu

Rok 2023 r. przyniósł wiele zmian i nowości w przepisach dotyczących szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego - wprowadzono do porządku prawnego nowe ustawy i rozporządzenia, a także znowelizowano wiele przepisów aktów już obowiązujących. Regulacje te wprowadzają nowe obowiązki dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także, co równie istotne, zmieniają sposób realizacji dotychczasowych zadań. Zapraszamy zatem Państwa na szkolenie, podczas którego ceniony ekspert – praktyk, członek SKO, omówi zmienione przepisy, wskaże na przykładach ich praktyczne znaczenie oraz wyjaśni problematyczne kwestie. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli usystematyzować wiedzę niezbędną do właściwego prowadzenia spraw przez pracowników jednostek pomocy społecznej po zmianach przepisów, z uwzględnieniem przepisów przejściowych i najnowszego orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego prowadzenia spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego.
 • Omówienie zmienionych przepisów ustaw i rozporządzeń, mających wpływ na prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej, świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego, pieczy zastępczej, a także dodatków elektrycznych, węglowych, gazowych.
 • Wskazanie wpływu znowelizowanych przepisów na prowadzenie procedury administracyjnej oraz praktycznych problemów i trudności, mogących się pojawić w związku z tymi zmianami.
 • Poznanie możliwych rozwiązań dotyczących stosowania przepisów przejściowych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji podczas szkolenia kwestii problemowych z zakresu tematyki spotkania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, nowe zagadnienia orzecznicze i praktyczne związane z ustalaniem opłaty za DPS.
 2. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego.
 3. Zmiana rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 4. Odwołanie stanu epidemii. Konsekwencje dla postępowań - zmiana decyzji, nowe wnioski, terminy, uprawnienia pobytowe.
 5. Zmiany w specustawie ukraińskiej.
 6. E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych – przygotowanie do doręczeń elektronicznych na nowych zasadach.
 7. Świadczenie wspierające - wpływ na inne świadczenia rodzinne i pomoc społeczną. 
 8. Piecza zastępcza - świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie wspierające, świadczenia dla obywateli Ukrainy.
 9. Dodatki elektryczne, refundacja VAT dla odbiorców gazu, dodatki węglowe, nowe obowiązki z zakresu CEEB.
 10. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się świadczeniami rodzinnymi w gminach i ops-ach, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, odpowiedzialni za realizację zadań dotyczących pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń