• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Abc funkcjonowania organu stanowiącego jst i biura rady. Aktualne zagadnienia w bieżącej pracy i praktyczne rozwiązania

Proponujemy Państwu szkolenie, którego przedmiotem będzie działanie biura rady, jak i samej rady oraz radnych. 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zarówno kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących organizacji i funkcjonowania rady, jak i szczegółowych kwestii związanych z pracą organu stanowiącego. Podczas zajęć:

 • przedstawimy relacje między organem uchwałodawczym i wykonawczym JST,
 • omówimy najistotniejsze zagadnienia istotne w wykonywaniu zadań organu stanowiącego,
 • wskażemy aspekty warsztatu pracy urzędnika,
 • omówimy najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości wraz z metodami ich postępowania.
 • przedyskutujemy bieżące problemowe i sporne kwestie występujące w codziennej pracy pracowników biura rady oraz radnych.

W pierwszej części zajęć omówimy status prawny radnego, jego prawa i obowiązki oraz relacje służbowe między biurem rady a przewodniczącym rady. Drugą część natomiast poświęcimy na przeanalizowaniu zasad funkcjonowania organu stanowiącego, czyli pracy rady gminy. Poruszmy wybrane zagadnienia m.in. w zakresie realizacji uprawnień kontrolnych rady, komisji rewizyjnej i poszczególnych radnych czy jak rozwiązywać problemy pojawiające się w bieżącej pracy jak np. rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji czy analizując oświadczenia majątkowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat struktury, organizacji i zasad działania rady, co wyjaśni rolę rady jako organu stanowiącego i kontrolnego oraz relacje między radą a organem wykonawczym.
 • Poznanie zasad działania rady tj. jej struktury, organizacji i funkcji jako organu stanowiącego i kontrolnego.
 • Zapoznanie z podstawowymi prawami, obowiązkami i zakresem odpowiedzialności radnego.
 • Poznanie zakresu działania radnego, jego roli w podejmowaniu decyzji oraz obowiązków wynikających z pełnionej funkcji.
 • Zdobycie wiedzy na temat procedur istotnych w wykonywaniu zadań pracowników biura rady związanych z przygotowywaniem dokumentów urzędowych czy obiegiem dokumentów, dotyczących także naliczania diet czy rozliczania delegacji oraz związanych z przeprowadzaniem dyskusji, głosowaniem i podejmowaniem decyzji, jak również zostaną omówione narzędzia, takie jak dostęp do informacji publicznej, interpelacje czy skargi i wnioski.
 • Poznanie zasad obsługi techniczno-organizacyjnej sesji rady i posiedzeń komisji, przygotowywania protokołów z posiedzeń rady i komisji.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy i poznanie najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w codziennej pracy co spowoduje zmniejszenie potencjalnych negatywnych konsekwencji wynikających z przeprowadzanych kontroli realizacji zadań przez pracownika np. wojewody czy RIO.
zwiń
rozwiń
Program

I. Zagadnienia ogólne w zakresie funkcjonowania biura rady:
1. Ramy prawne funkcjonowania organów JST: gdzie jest granica samodzielności gminy w wykonywaniu jej zadań? czy nadzór wyłącznie wojewody i w jakim zakresie?
2. Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy: który z organów jest ważniejszy? jakie są główne zależności między nimi? kto reprezentuje JST na zewnątrz?
3. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki: jak i kiedy potrącać dietę radnemu? a gdy jest dodatkowo sołtysem? 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady, a także przewodniczący rady lub radny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 2006 lat Sekretarz Gminy i Miasta. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku UJ: Europeistyka. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z radą. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 października 2023 r.