• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kompendium wiedzy z legislacji samorządowej z uwzględnieniem pracy nowej rady

Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą zasady techniki legislacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia aktów prawa miejscowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia wskażemy pozycje w systemie prawa dla samorządowych aktów normatywnych, jak również zaprezentujemy i omówimy ich rodzaje oraz przedstawimy zasady ich tworzenia. Ekspert i praktyk wyjaśni na prostych przykładach, z uwzględnieniem obowiązującego orzecznictwa, elementy budowy aktów prawnych oraz sposób ich redagowania. Przeanalizujemy również kwestie dotyczące przyjmowania nowych aktów legislacyjnych bądź modyfikację już istniejących oraz procedur związanych z wygaśnięciem obowiązywania uchwał.
Szkolenie prowadzone jest w sposób praktyczny, a prowadząca pokazuje jak procedować uchwały w sposób zgodny z prawem oraz obowiązującymi normami. Udział w szkoleniu zaprocentuje umiejętnością tworzenia dobrych aktów prawa oraz mniejszą ilością uchwał unieważnianych przez organ nadzoru lub sąd administracyjny.
Proponowane szkolenie jest dla pracowników samorządowych i radnych, którzy chcą przede wszystkim zdobyć ale i też uzupełnić wiedzę w zakresie legislacji na poziomie samorządu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu technik prawodawczych umożliwiające prawidłowe korzystanie w treści samorządowych uchwał i zarządzeń. 
• Poznasz podstawowe zasady w zakresie redagowania oraz prawidłowej interpretacji, niezbędne do pracy z projektem i obowiązującym aktem. 
• Poznasz najczęściej popełniane błędy oraz nieprawidłowości występujące w samorządowych aktach normatywnych wraz z przedstawieniem sposobów prawidłowego ich tworzenia. 
• Dowiesz się:
- Jakimi przepisami związany jest lokalny prawodawca i jak się wśród nich odnaleźć?
- Jak wygląda procedura wprowadzania nowych przepisów do obrotu prawnego?
- Z jakich elementów składa się uchwała, w jaki sposób je porządkować oraz jak je oznaczać?
- Jakie możliwości ma uchwałodawca i jakie kwestie mogą być ujęte w przepisach stanowionych na szczeblu lokalnym?
- Jak zmienić obowiązującą uchwałę, by wprowadzane zmiany były czytelne i jednoznaczne?
- W jaki sposób przestają obowiązywać uchwały i kto podejmuje decyzję w tej kwestii?
• Będziesz miał możliwość konsultacji z trenerem, a także z uczestnikami szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

I. Krótkie omówienie systemu źródeł prawa oraz pozycji w tym systemie uchwał podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności aktów prawa miejscowego.
II. Proces legislacyjny:

1. Sporządzenie projektu uchwały i wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą.
2. Zasięgniecie wymaganych opinii i uzgodnień. 
3. Procedowanie na sesji - dyskusja, zgłaszanie poprawek i autopoprawek, wycofanie projektu uchwały z porządku obrad, głosowanie.
4. Wejście uchwały w życie - związanie przepisami uchwały, publikacja, okres vacatio legis, nabycie mocy obowiązującej.
III. Konstrukcja projektu aktu prawnego:
1. Elementy uchwały – tytuł, podstawa prawna, przepisy merytoryczne i przepisy o wejściu w życie.
2. Rola przepisów przejściowych i dostosowawczych.
3. Oznaczanie jednostek redakcyjnych i ich systematyzacja.
4. Paragrafy, ustępy, litery i tiret.
5. Rozdziały, działy i tytuły.
IV. Upoważnienie ustawowe i treść uchwały (zakres przedmiotowy):
1. Rodzaje upoważnień (ogólne i szczegółowe; podzielne i niepodzielne). 
2. Związanie zakresem upoważnienia – skutki niewypełnienia i przekroczenia zakresu upoważnienia.
3. Wpływ zmiany/uchylenia przepisu upoważniającego na obowiązywanie uchwały.
4. Podział kompetencji między organem stanowiącym i wykonawczym.
5. Rodzaje uchwał – akty kierownictwa wewnętrznego i akty powszechnie obowiązujące.
6. Petycje, rezolucje, apele.
7. Zarządzenia i uchwały organu wykonawczego.
V. Zmiana uchwały:
1. Powody dokonywania zmian – decyzja prawodawcy lub wymóg ustawowy.
2. Sposób konstruowania przepisów zmieniających.
VI. Utrata mocy obowiązującej uchwały:
1. Uchylenie uchwały przez prawodawcę.
2. Unieważnienie chwały przez organ nadzoru lub sąd administracyjny.
3. Wygaśnięcie mocy obowiązującej uchwały z mocy prawa.
VII. Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, ale również pracownicy samorządowi z mniejszym doświadczeniem w redagowaniu projektów uchwał i zarządzeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, legislator (ukończyła aplikację legislacyjną), od kilkunastu lat pracuje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zajmując się nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, obecnie jako zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 maja 2024 r.