• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawa i obowiązki radnego w praktyce funkcjonowania rady gminy (powiatu) w kadencji 2024-2029

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im skutecznie pełnić funkcję radnego w radzie gminy (powiatu), reprezentować interesy mieszkańców oraz współpracować z innymi organami samorządu lokalnego dla dobra wspólnoty lokalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas prezentowanego szkolenia dotyczącego praw i obowiązków radnego kompleksowo przeanalizujemy kluczowe aspekty związane z wykonywaniem mandatu radnego, rolą Rady jako organu stanowiącego i kontrolnego, relacjami między organem wykonawczym a stanowiącym, a także prawami, obowiązkami, ograniczeniami oraz ochroną radnego. Prezentowane zagadnienie mają szczególne znaczenie na początku nowej kadencji. Omówimy zagadnienia dotyczące podstaw działania samorządu terytorialnego na różnych szczeblach administracyjnych, a także wskażemy istotę mandatu radnego, jego cechy oraz proces wygaśnięcia. Ponadto, zaprezentujemy zadania Rady jako organu stanowiącego i kontrolnego, a także uprawnienia przewodniczącego Rady. Przeanalizujemy podstawowe prawa radnego, w tym prawo do informacji, ochronę stosunku pracy, a także obowiązki, takie jak uczestnictwo w pracach Rady, kontakt z wyborcami czy składanie oświadczeń majątkowych. Omówimy ograniczenia i zakazy dotyczące radnych, sankcje za ich naruszenie oraz kwestie związane z RODO w działaniu Rady i jej komisji. Zagadnienia analizować będziemy w odniesieniu do poszczególnych regulacji prawnych ale uzupełniając nasze rozważania o przykłady z praktyki pracy rad.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy, uzupełnienie, aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów i praktyki działania j.s.t. związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego w nowej kadencji 2024-2029, w szczególności dotyczących radnych.
• Poznanie/przypomnienie przepisów określających podstawowe prawa radnego i jego ochronę związaną z wykonywaniem mandatu, jak również obowiązki oraz ograniczenia i zakazy, których radny musi przestrzegać, aby nie narazić na ustawowe sankcje.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania miedzy innymi dotyczące:
- Statusu prawnego radnego, w tym związane z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
- Udziałem w głosowaniach dotyczących radnych.
- Diet przysługujących radnych.
- Możliwości wykonywania pracy w urzędzie i jednostkach organizacyjnych samorządu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa).
2. Mandat radnego i jego cechy:

• Objęcie mandatu.
• Cechy mandatu.
• Wygaśnięcie mandatu.
3. Rada jako organ stanowiący i jej zadania.
4. Rada jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.
5. Organ wykonawczy i jego relacje z organem stanowiącym.
6. Przewodniczący rady i jego uprawnienia.
7. Podstawowe prawa i ochrona radnego:

• Uzyskiwanie informacji na temat działania organów gminy.
• Zwolnienie z obowiązków zawodowych a mandat radnego.
• Dieta.
• Ochrona stosunku pracy.
• Ochrona prawna związana z pełnieniem obowiązków.
• Interpelacje i zapytania radnych.
• Inne prawa radnego.
8. Podstawowe obowiązki radnego:
• Uczestniczenie w pracach rady i jej komisji.
• Kontakt z wyborcami.
• Składanie oświadczeń majątkowych.
• Etyka wykonywania mandatu radnego.
• Inne obowiązki radnych.
9. Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych:
• Zakaz łączenia mandatu radnego z innymi mandatami, sprawowania określonych funkcji i zajmowania stanowisk.
• Zakaz wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w danej jst, w której radny uzyskał mandat.
• Zakaz prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej.
• Ograniczenia dotyczące spółek handlowych oraz posiadania pakietu akcji lub udziałów.
• Ograniczenia dotyczące wykorzystywania mandatu radnego.
• Zakaz udziału radnego w głosowaniu, gdy dotyczy to jego interesu prawnego.
• Ograniczenie możliwości najmu lub kupna lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy lub utworzonych przez społeczną inicjatywę mieszkaniową.
10. Sankcje związane z naruszeniem ograniczeń i zakazów dotyczących radnych.
11. RODO w działaniu rady i jej komisji.
12. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do: radnych, w tym przewodniczących rad, przewodniczących komisji, a także sekretarzy j.s.t., pracowników zajmujących się biurem rady oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na WPiA UŁ; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 14 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2024 r.